Zeytinya?l? Mor Havuç

‘Mor havuç nerden ç?kt?, yeni moda m??’ demeyin. Asl?nda moda de?il, san?lan?n aksine hibrit, geneti?i oynanm?? hiç de?il. Osmanl? zaman?nda ekilen tüm havuçlar?n mor oldu?u, daha sonra Avrupal?lar?n bize satt?klar? havuç tohumu ile turuncu rengi ile tan??m???z.

Lezzetinin yan?nda faydalar?ndan bahsetmek gerekirse rengini veren pigmentler kuvvetli bir antioksidan say?l?yor. ?algam suyu yap?m?nda da kullan?lan bu kök sebze, salata ya da direkt suyunu s?k?p tüketilmesini öneriyor doktorlar. Ben size bu sefer evde s?k s?k yapt???m zeytinya?l? versiyonunun tarifini verece?im. 🙂

  • 1 kg mor havuç
  • 6-8 di? sar?msak
  • 2 dal biberiye
  • 1 çay barda?? zeytinya??
  • 1 tatl? ka???? tuz
  • 1 tatl? ka???? ?eker

Art?k mor havucu nerdeyse tüm manavlarda görebilirsiniz, hatta büyük semtlerdeki pazarlar?n tezgahlar?n? da doldurmaya ba?lad?. Lütfen ön yarg?l? olmay?n, en az?ndan bir tane al?p, turuncu havuç salatan?z?n içine do?ray?p, lezzetinin tad?na var?n. 🙂

?lk olarak havuçlar?m?z?n kabuklar?n? soyarak ba?layal?m. Biliyorum ellerininiz, tahtan?z mor olacak ancak merak etmeyin; y?kar y?kamaz geçiyor. Daha sonra hepsi e?it büyüklükte olacak ?ekilde verevine do?ru dilimleyelim.

Sar?msaklar?m?z? ise kabuklar?ndan ay?r?p, iri ?ekilde b?rakal?m. Tane tane görünmeleri bana göre daha güzel oluyor, hem böylece sunum yaparken görünmelerini istemezseniz rahatl?kla içinden alabilirsiniz.

2 dal biberiyemizi de içine katt???m?z tenceremize, zeytinya??m?z? ekleyelim. Ben normalde 1 kg’l?k sebzeye neredeyse 2-3 yemek ka????ndan daha fazla ya? koymuyorum. Ancak prensip olarak ad? üzerinde ‘zeytinya?l?’ yeme?e lezzetini verebilmek ad?na, en az?ndan 1 çay barda??n? uygun görebiliriz. 🙂 Ben bu sefer zeytinya??n? bol tuttu?um için 1 yemek ka????ndan daha fazla olmayacak kadar su ekledim. Siz tarifi pekala kendi prensiplerinize ve damak tad?n?za göre de?i?tirebilirsiniz.

Bir çok ki?i yo?urtlu havuç yapar, bunu da benim yolumun ayn?s?n? kullanarak yapar. Tek fark? içine pirinç kat?p, sar?msa?? yo?urda koyar. Ben zeytinya?l? gibi sade pi?irip, et ya da yo?urdun yan?nda servis etmeyi seviyorum. Ancak di?er türlü yapacaklara hat?rlatmadan edemeyece?im; mor havucunuz pi?erken hem pirincinizin rengini mor yapar, hem de pi?tikten sonra eklenen yo?urda pembe bir renk katar. 🙂

Pi?irdikten sonra biberiye dallar?n? ç?kar?p, oda s?cakl???nda ya da so?uk olarak ev yap?m? yo?urt ile yemek bir harika!