Zeytinya?l? ?mam Bay?ld?

Can?m okulum The French Culinary Institute’u yere gö?e s??d?ramam; ancak beni k?zd?rd?klar? zamanlarda oldu. ?u anda tam hat?rlayamasamda neredeyse ilk zamanlardaki derslerimizin birinde uluslararas? mutfaklar? inceliyorduk. Yöresel lezzetler nelere göre de?i?iyor, bunlar?n mutfaklara etkileri nelerdir derken, en sonunda bir kaç bölgeden seçilmi? yemekleri sunacakt?k. Ne yaz?k ki müfredatta Türk Mutfa??na yer yoktu. Hadi diyelim ki yoktu ama, bildi?imiz cac??a ‘zaziki’, imam bay?ld?ya da ‘imam bayaldi’ diyerek Yunan mutfa??ndan bahsetmekte ne demekti?! Susmad?m, bildi?im ne varsa anlatt?m; o ders için de?i?iklikler yap?lm??t? ve bir kez daha bir Türk’ün damar?na bas?lmamas? gerekti?i anla??lm??t?!

  •  1 kg kemer patl?can
  • 6 di? sar?msak
  • 500 gr domates
  • Yar?m çay barda?? zeytinya??
  • Tuz ve ?eker

Genellikle karn? yar?k ?eklinde yap?lan?n aksine bizim evde i?i kolayla?t?rmak ve sunumu daha farkl? k?lmak için yap?lan versiyonunu anlataca??m size.

Öncelikle tüm patl?canlar? soymadan y?kayal?m ve kurulayal?m. Daha sonra alacal? olarak soydu?umuz patl?canlar? benim foto?rafta yapt???m gibi her biri e?it parçalar haline gelene kadar önce ortadan ikiye daha sonra bir yar?m? tekrar ikiye bölelim. Patl?can?n boyunun uzunlu?una ve sizin göz zevkinize göre 2 ya da 3’e bölelim. Patl?canlar?n koyu rengi ç?ks?n diye ben tuzlu suya basmay? sevmiyorum. Yoksa yemek pi?erken çok su sal?yor ve lezzetini kaybediyor. Dolay?s? ile e?it olarak dilimledi?imiz patl?canlar?n üzerine yeme?e ekece?im tüm tuzu serpiyorum ve beklemeye b?rak?yorum.

Bu s?rada so?anlar? -zeytinya?l? yemekte tad? inan?n patl?candan daha lezzetli oluyor- ay ay do?rayal?m. Sar?msaklar? bütün olarak at?yorum ve yerken o yumu?ak halleri beni mutlu ediyor. Siz isterseniz so?an?n inceli?inde dilimleyebilirsiniz.

Güzelce soydu?umuz sulu domateslerimizi de yemeklik do?rad?ktan sonra, kendi kendine terlemi? ve koyu renkli suyunu salmaya haz?r patl?canlar?m?z? güzelce s?k?p kirli suyundan kurtaral?m (Ancak bu noktada gene patl?canlar?m?z? y?kam?yoruz ve yeme?imize ek tuz ilave etmiyoruz; patl?canlar?n üzerindeki yeterli olacakt?r).

Geni?çe bir tencerenin en alt?na domates, so?an kar???m?n? bir s?ra koyup üzerine patl?canlar?m?z? da tek s?ra olacak ?ekilde dizelim. Bu i?leme, malzemelerimiz bitene kadar devam edelim. Böyle yapmam?n sebebi ise pi?erken kar??t?rmama gerek kalmadan tüm lezzeti yeme?e e?it olarak da??tabiliyor olmamd.

En son üzerine zeytinya??m?z? da gezdirelim. Bizim taraflara zeytinya?l?ya az da olsa ?eker koyarlar. E?er siz de benim gibi yapacaksan?z 1 kg sebzeye 6-7 gr ?eker yeterli olacakt?r.

Domateslerimiz sulu oldu?u için ben hiç su eklemeden k?s?k ate?te kendi suyunu salmas?n? bekleyip, bu su ile pi?ime b?rakt?m. Patl?canlar pi?ince de biraz helmelenmesi için ate?in alt?n? aç?p bütün suyunu çektirdim.

Gör sevgili kom?u Yunanistan; imam bay?ld? peynirli falan de?il böyle ?l?k ?l?k sade yenir!