Yufkadan K?ymal? Kol Böre?i

Gündüz uykular?m?z düzene az da olsa girdi; ben börekler bile açmaya ba?lad?m. 🙂 Yok henüz açmaya f?rsat bulamasam da yufka ile pekte güzel ?eyler yapabiliyorum. O kadar kolay bir börek ki, görenler haz?r ald???n?z? dü?ünecek. Ya da saatlerinizi ay?rd???n?z?. Ancak durum böyle de?il. Ne demek istedi?imi tarifi okuyunca anlay?p, bana hak vereceksiniz. 🙂

  • 300 gr yemeklik (orta ya?l?) k?yma
  • 4 adet yufka
  • 2-4 yemek ka???? zeytinya??
  • 1 adet büyük kuru so?an
  • 3-4 di? sar?msak
  • 2 adet yumurta
  • 1.5 su barda?? yo?urt
  • Dolmal?k f?st?k ve ku? üzümü
  • Tuz ve Karabiber

Böre?imizin harc?n? yaparak ba?layal?m ki, yufkay? doldurana kadar biraz ?l?nm?? olsun. Asl?nda harc?n temeli, yemeklik k?yma haz?rlar gibi oluyor. Ne demek bu diyenler için; so?an ve sar?msa?? minik zarlar halinde do?rayal?m. 2 ka??k zeytinya?? ile kuru olacak ?ekilde kavural?m. Yani kapa??n? kapatmadan, orta dereceli ate?te h?zla çevirelim. ?effafla?an so?anlara ise, k?ymalar?m?z? ekleyelim. Tekrar orta, harl? ate?te k?ymalar? suland?rmadan kavural?m. K?ymalar?n? sular?n? salmadan, içlerinde tutarak pi?melerini dolay?s? ile böre?in içinde ?slak ?slak kalmalar?n? istiyoruz. Ancak bakt?n?z hafiften suland?, dert de?il! Çektirin suyunu iyice, tarife devam. 🙂 Tuzunu, karabiberini ekleyip, tad?na bakal?m.

Ben ailemden gördü?üm kadar? ile, k?ymal? böre?in içinde so?an haricinde bir tatl?l?k severiz. Bu da ku? üzümü ve dolmal?k f?st?k ile sa?l?yoruz. Ben avuç içimi geçemeyecek, sadece biraz dokusunu de?i?tirecek kadar kulland?m. Ancak siz de e?im gibi bu tip eklentileri sevmiyorsan?z, koymay?n gitsin. Di?er malzemelerde hiç bir de?i?ikli?e sebep olmayacakt?r.

Böre?imizin katlar?na sürece?imiz yo?urdu haz?rlayal?m. Bir kasede iyice ç?rpt???m?z yumurtalar?m?za yo?urdumuzu ekleyelim. Baz?lar? yo?urdu azalt?p, yerine soda ekliyor. Yufka daha k?y?r k?y?r oluyor diye. Ben yo?urdun verdi?i lezzeti ve içinin yumu?akl???n? seviyorum. Tercih sizin; soda ekleyecekseniz yar?m bardak yo?urdu ç?kar?p, yar?m su barda?? soda ekleyebilirsiniz. E?er kar???m fazla sulu geldiyse gözünüze 1-2 yemek ka???? yo?urt ekleyebilirsiniz. Yufkalar?m?z tuzlu oldu?u için yo?urtlu kar???ma herhangi bir tuz eklemiyorum. Ancak lütfen sat?n ald???n?z çi? yufkan?n az?c?k tad?na bak?n. E?er sizinki tuzsuz ise, mutlaka yo?urda da tuz ekleyin.

Art?k s?ra geldi yufkalar? haz?rlay?p, sarmaya. Yufkalar?m?z?n hepsini üst üste koyup, tam ortadan iki e?it yar?m daireye bölelim. Daha sonra 4 kat yar?m daireyi, di?erlerinin üzerine ekleyip toplam 8 adet elde edelim. ?imdi en üstteki yar?m daireden ba?layal?m; içini bir f?rça yard?m? ile tamamen yo?urtlu harç ile kaplayal?m. Elinizi korkak al??t?rmay?n, cömert bir ?ekilde ?slat?n yufkay?.

E?er ilk defa yap?yorsan?z ve göz karar?n?za güvenemediyseniz, k?ymal? harc? 8 e?it porsiyona ay?r?n. Böylece her yuvarla??n içinde e?it miktarda iç olacak. K?ymam?zdan ay?rd???m?z kadar?n?, dairenin kesilmi? k?sm?n?n en ba??nda 2 parmak bo?luk b?rakacak ?ekilde, ince uzun bir ?erit halinde yay?n. Daha sonra bo? b?rakt???n?z k?sm? k?yman?n üzerine kapat?n ve yuvarlay?n. Ta ki en sona gene kadar bir boru ?eklini verin.

Kalan zeytinya?? ile iyice ya?lad???n?z tepsinizin en ortas?nda, gül ?ekli verir gibi, kendi etraf?nda döndürün ve yuvarlak elde edin. Geri kalan tüm yufkalar? da ayn? ?ekilde sar?n, ve tepside son kalan yufkan?n devam?na ekleyin. Böylece yuvarlak gittikçe büyüyecek ve tüm tepsiyi kaplayacakt?r. Kalan yo?urtlu harc?n tamam?n? tüm böre?in üzerine yay?n ve üzerine ister susam ister çörek otu isterseniz de ha? ha? serpin. Ben k?ymal? hamur i?lerinde çörek otunu tercih ediyorum.

200 derecelik önceden ?s?t?lm?? olan f?r?nda, üzeri k?zar?p, k?t?rla?ana kadar pi?irin. Bu yakla??k 45 dakikadan fazla sürmeyecektir. Hemen servis etmenizi öneririm; çünkü yufka i?leri hemen so?ur ve yumu?ar. 🙂