Vi?ne Reçeli

Vi?ne likörüne olan ilgi beni çok mutlu etti ve vi?neli tariflere devam etmeye karar verdim. Teyzemin bu güzel tarifini sizinle payla?mak istedim. Arkada?lar?m?n gözünde büyüttü?ü reçel yap?m?, bu tarif ile son bulacak! 🙂

  • 2 kg ?eker
  • 2.4 kg ?eker
  • Yar?m limon suyu

 

Asl?nda klasik ölçü 1’e 1.2 gibi oluyor. Ne kadar yapmak isterseniz bu ?ekilde katlar?n? alabilirsiniz. E?er vi?ne reçelini de daha tatl? seviyorsan?z, 1’e 1.25 gibi de uygulayabilirsiniz. Ancak benim bu ölçü ile tad? da k?vam? da güzel oldu.

Önce vi?nelerimizi güzelce y?kayal?m ve kurumalar? için süzmeye b?rakal?m. Tamamen kurumalar? önemli, çünkü reçelimizin sulanmas?n? istemeyiz.

Kuruduklar? zaman çekirdeklerini ay?klamaya s?ra geliyor. Biliyorum herkesin asl?nda ü?endi?i k?s?m bu. Ancak biraz sab?rla halledilmeyecek bir ?ey de?il. Benim vi?ne çekirde?i ay?klama makinam var; i?i biraz daha kolayla?t?r?yor ama o da arada fire verebiliyor. E?er makinan?z yoksa saç firketeleri ile ezmeden çekirdekleri iterek içinden ç?kartabilirsiniz.

Çekirdekleri ay?klarken ç?kan suyu harcamamaya özen gösterelim; ?ekeri eritmek için yard?mc? olacak.

Tenceremizin dibine tüm ?ekerimizi koyup, üzerine de çekirdekleri ay?klanm?? olan vi?nelerimizi koyup, kapa??n? kapatal?m. Bir gece gibi bunu bekletmek yeterli olacakt?r. Amac?m?z vi?nenin kendi do?al suyunun ?ekere i?lemesi ve birazc?k eritmeye ba?lamas?.

Ertesi gün ?ekerin, vi?nenin bütün rengini ald???n? göreceksiniz. K?s?k ate?e koyman?n zaman?. Kaynayana kadar bekleyelim; ve köpükler olu?turdu?unu göreceksiniz. Et sular?nda da yapt???m?z gibi düzenli olarak köpükleri temizlememiz gerekiyor. Nedeni biliyoruz de?il mi?! Suyunun renginin bulan?k de?il, parlak ve berrak olmas? için en önemli i?lem bu!. Kaynamaya ba?lad?ktan sonra 20 dakika süre tutmam?z gerekiyor. 20. dakikada tencerenin alt?n? kapat?yoruz. E?er tamamen güne? gören bir balkonunuz, tencereniz, ya da cam önünüz varsa devam?n? anlataca??m birinci yöntemle devam ediniz.

Öncelikle so?umaya b?rakt???m?z tenceremize yar?m limonun suyunu ekleyip, vi?neleri ezmeden kar??t?rarak, k?vam alana kadar güne?te b?rak?n?z. E?er d??arda bir yere koyacaks?n?z, incecik bir tülbent ile üzerini örtmekte fayda var!

K?vam istedi?iniz hale gelince hemen kavanozlara, kaselere bölüp so?umaya b?rakabilirsiniz.

E?er benim cam önüm, teras?m yok ya da onun ba??nda bekleyemem diyorsan?z da ikinci yöntemi anlatay?m sizin için. Gene so?umaya b?rakt???m?z tenceremizi tekrar k?s?k ate?e koyal?m. Kaynamaya ba?lad?ktan 5 dakika sonra limon suyunu ekleyip, kar??t?rd?ktan sonra 5 dakika daha kaynat?p, ocaktan alal?m. Gene arzu etti?iniz cam kavanoz ya da kaselerinize bo?alt?p, so?umaya b?rakal?m.

?imdi bir ço?unuz neden tek seferde kaynatmad???m?z? ve iki kademeli yapt???m?z? merak edecek.. Nedeni çok basit; vi?nenin kendine has bordomsu rengini kaybetmemesi ve suyunun kararmamas? için. ?eker belli bir s?cakl???n üzerine uzun süre ç?kt???nda rengi koyula??yor. Ayn? karamel yaparken ki gibi dü?ünün; ?eker kaynad?kça kahverengine dönüyor.

Çekirdekleri ay?klad?ktan sonras? çok kolay, lütfen deneyin. ?çinde koruma olarak ne koyduklar?, nas?l ?eker katt?klar? belli olmaya haz?r reçellere kanmay?n, sat?n almay?n.