Vi?ne Likörü – 2

Öncelikle benimle beraber vi?neleri kavanoza koyup, karanl?k bir yerde sab?rla git-gel-kar??t?r i?lemini gerçekle?tirenleri tebrik ediyorum. Tabii ki sabr?n?zdan dolay?. ?tiraf ediyorum ki ben arada dayanamay?p kapa?? aç?p, koklay?p hemencecik geri kapatt?m. Ve neredeyse 3 ay oldu; ?ekerler tamamen eridi, suyunu salan vi?neler kendi kendine lezzetlerin hepsini emerken, alkollendi bile.

Kapa?? ilk açanlar için uyar?da bulunmam gerek; kavanozu açar açmaz koklamay?n. Yo?un bir alkol kokusu ilk tad?m? mahvedebilir; ayn? bir ?arap gibi havaland?r?lmaya ihtiyac? var.

Süzmeye ba?layabiliriz art?k; herhangi bir süzgecimizi geni? bir kasenin içine yerle?tirelim. Ve do?rudan tüm kavanozu, süzgece boca edelim. Bu esnada havaland?rma i?lemimiz de ba?lam?? olacak. Biraz bu halde b?rakmak faydal? olacakt?r; neye faydas? var diyeceksiniz e?er, tabii ki vi?nelerin içindeki sular?n da tamamen süzülmesine yarayacak.

Bu arada evinizin içki dolab?na ya da büfesine gidip, en kaliteli votka ya da konyak ?i?esini al?n. Ben tabii ki votka kulland?m; neden diyecekseniz kendi do?al tad?n? konya??n ?ekerli tad? ile bozmak istemedim. Ancak tercih kesinlikle size ait. Damak tad?, herkes için farkl?! ?lk yaz?mda da belirtti?im gibi, votkan?n ölçüsü ile kesin bir bilgi vermenin do?ru olmad???n? dü?ünüyorum. Damak tad?n?n tekrar devreye girdi?i ba?ka bir nokta..

10 cl kadar votkay? kasenin içindeyken eklemeyi uygun buluyorum. Böylece ikinci süzme i?lemi gerçekle?meden, rahatl?kla tad?m yapabiliyorum. Bayram öncesi, tad?m yaparken yan?na mutlaka kendinize bir kahve yapman?z? öneririm; sadece siz misafirlerimiz için bunca çile!

Alkolün de ayar?n?n tamam oldu?unu dü?ündü?ünüzde, iyice havalanan likörümüzü ikinci kez süzüp, uygun gördü?ünüz ?i?enize doldurma zaman?.

?nce uçlu bir huni ile rahatl?kla ?i?eye aktarabiliriz. Ancak sizin de denedi?inizde görece?iniz gibi yapraklardan, tarç?ndan ve hatta vi?ne parçalar?ndan dolay? hafif bir tortu oldu?unu göreceksiniz. Bundan kurtulmak ve daha berrak bir likör elde edebilmek için ben huninin içine temiz bir tülbent serdim. Foto?rafta gördü?ünüz tüm tortulardan bu sayede kurtulmu? oldum.

?imdi ?i?emiz büfedeki yerini almaya, biz de misafirleri a??rlamaya haz?r?z. ?imdiler de yo?un çal??ma hayat?ndan kurtulmak için, herkes bayramlar? tatil gibi kullan?p ba?ka yerlere gidiyorlar. Evinde kalanlar, aileniz, dostlar?n?z ve yak?nlar?n?zla birlikte güzel bir bayram geçirmenizi dilerim. Uzaklarda olanlara ise iyi tatiller 🙂

Bu arada süzdü?ünüz vi?neleri sak?n atay?m demeyin; bayramda harika ve yap?m? çok kolay bir tarif veriyor olaca??m.