Vanilyal? Krem Karamel

 

Geçen 2 hafta önce tatildeydim, bahsetmi?tim. Tad?m için gitti?imiz her restoranda istisnas?z, Creme Caramel oldu?unu gördüm. Her ülke hatta her ?ehrin kendine has bir krem karameli olur. Baz?s? ?ekerini azalt?r, yumurtas?n? fazla koyar, su içinde pi?irir ya da dondurur gibi..

Elimde çok basit ve severek uygulad???m, gerçek vanilya tozunu minik siyan tanelerini içinde görüp mutlu oldu?um bu tarifi yapmaya karar verdim sabah uyand???mda. Evet ne yaz?k ki bugün bizim evde diyet yok, en az?ndan benim için. 🙂 Sadece eve yay?lan kokusu bile insan? günaha sokacak kadar iyi!

Karamel için;

  • 100 gr ?eker
  • 1 çay ka???? taze s?k?lm?? limon suyu
  • 4 yemek ka???? su

Kremas? için;

  • 450 ml süt
  • 55 gr ?eker
  • 1 çay ka???? vanilya tozu ya da özütü
  • ¼ çay ka???? tuz
  • 4 adet yumurta

 

Gördü?ünüz gibi malzemeler her evde olan ürünler; dolay?s? ile sabah?n köründe benim gibi a?ermeniz durumunda kolayl?kla yapabilirsiniz.

?lk önce biraz zaman ald???ndan ve kab?n dibinde azda olsa donmas? gerekti?inden karamelimizi yaparak ba?layabiliriz. Minik bir sos tenceremize tüm ?ekeri, suyu ve taze s?k?lm?? limon suyumuzu koyup, oca??m?z?n en k?s?k ate?inin üzerine koyal?m. ?imdiden eline ka??k al?p, erimeyi h?zland?rmak için can atanlar?n?z oldu?unu tahmin edebiliyorum; sakin ha! –Akl?ma toplum aras?nda ?angur ?ungur çay kar??t?ran ki?iler geldi, neden bilmem.- Karamel yaparken dikkat etmeniz gereken en önemli ?ey tencereyi oynatmadan, kar??t?rmadan sab?rla ba??nda beklemenizdir. Foto?raflarla a?ama a?ama size olacaklar? anlatmaya çal??t?m; öncelikle ?eker çözülür, daha sonra kaynamaya ba?lar, hafif renk almaya ba?lar.

??te tam bu noktada yani hafif kahverengilik gördü?ünüzde tencereyi kendi ekseni etraf?nda daireler çizerek, ve ate?ten çok uzakla?t?rmadan döndürelim. Dikkat ediyoruz, gene ka??k yok! Bir süre sonra kaynayan ?ekerin tam da istedi?imiz koyu alt?n rengine döndü?ünü göreceksiniz.

Lütfen çok dikkatli olun, kaynayan ?eker kadar yakacak çok az ?ey vard?r. Mümkünse bir eldiven giyin ve karameli yava?ça 3 adet 240 ml’lik -1 cup- kaselere bölün. Döker dökmez, oda ?s?s?na yakla?t??? için kat?la?t???n? göreceksiniz. Bu noktada biraz h?zl? olup, tüm kaseleri elimizde gene dikkatli olarak, karamelin biraz da olsa kasenin kenarlar?na akmas?n? sa?layal?m.

Art?k kremay? haz?rlayabiliriz; bu k?s?m daha heyecans?z ve kolay olacak merak etmeyin 🙂 Bir tencereye sütümüzü koyup, kaynamaya b?rakal?m. Tam kaynad???nda içine ?eker, vanilya ve tuzu ekleyip 1 dakika boyunca eriyip, homojen bir tat olu?turmas?n? bekleyelim. Daha sonra ocaktan al?p 3-4 dakika kadar kendi haline b?rakmam?z hem biraz ?l?nmas? hem de tatlar?n iyice birbirlerine kar??mas? için yeterli olacakt?r.

Bu kar???m?n zor k?sm? ise yumurtalar? eklemek. Ben her tarif için yumurtalar? önceden ba?ka bir kaseye k?rar?m; içinde kabuk olup olmamas?n? kontrol etmek için iyi bir yöntem. Her ?ey yolundaysa yumurtalar?m?z? birer birer ekleyebiliriz; bir adet yumurtay? ekledi?imizde h?zl?ca ç?rpmam?z gerekiyor; pi?mesini istemeyiz de?il mi?

Art?k kaselerimize kremay? da bo?altt?ktan sonra, geni?, ?s?ya dayan?kl? bir kab?n içine minik kaselerimizi yerle?tirebiliriz. Siz arzu ederseniz tek bir büyük kasede de pi?irebilirsiniz; tabii toplam 720 ml’lik bir kase olmas?na dikkat edin.Kab?m?z? önceden ?s?t?lm?? olan 150 derecelik f?r?na koyduktan sonra, kasenin içine kaç?rmamaya özen göstererek, kab?n 3’te 2’sini dolduracak kadar kaynam?? su ekleyip, f?r?n kapa??n? kapatal?m.

Toplam 55 dakika kadar pi?meleri gerekiyor, siz kab?n?z?n ?ekli ve yüksekli?ine göre lütfen dakikay? kontrol etmeyi ihmal etmeyin. Pi?ti?ini anlamak için kasenin yan?na bir b?çakla vurdu?unuzda, kenarlar sabit, ortas? hafif sallan?r durumda olmal?.

Oda s?cakl???na gelen kaseleri, en az 2 saat buzdolab?nda tuttuktan sonra, hemen servis öncesi, bir b?çak yard?m? ile kaseden ay?r?p, düz bir taba?a çevirebilirsiniz.