Taze ?eftalili Kek

Öyle bir kek dü?ünün ki her ?s?rd???n?zda hafif lezzeti ve yo?un yap?s? ile a??z doldururken, taze meyveler ile tazelik veriyor.. Reklam gibi oldu de?il mi 🙂 Bu keki ba?ka nas?l ifade edebilece?imi bilemedim. Tek bildi?im kesinlikle ?eftaliler bitmeden, hemen denemeniz! 🙂

 • 450 gr ?eftali – çekirdeksiz
 • 227 gr ya?
 • 385 gr ?eker
 • 3 adet büyük yumurta
 • 352 gr un + 32 gr un
 • ½ çay ka???? karbonat
 • ½ çay ka???? tarç?n
 • ½ çay ka???? tuz
 • 2 çay ka???? vanilya pudras?
 • ¼ çay ka???? badem likörü ya da esans?
 • 200 ml krema

Neredeyse içinde 40 farkl? tat varken, kekin kötü olmas? mümkün de?il dedi?iniz duyabiliyorum J Kabartma tozu olmamas? da kabarmam?? hali sebebiyle, yo?un yap?s?n? olu?turacak.

Her kekin ilk yap?m a?amas?nda oldu?u gibi ?eker ve oda s?cakl???ndaki tereya??n? kabar?p, çok aç?k renk alana kadar ç?rpal?m. Öyle çok kabaracak ki neredeyse kar??t?rma kab?n?n büyük ço?unlu?unu bu kar???m olu?turuyor olacak.

Daha sonra yumurtalar?m?z? tek tek yedirerek, ekleyelim. Homojen bir k?vam elde etti?imizde krema ve badem likörü ya da esans? ekleyelim. Evde Kahlua – badem ve kahve likörü oldu?u için onu ekledim. ?eftaliye neyin yak??aca??n? dü?ünüyorsan?z, ve evde ne varsa onu kullanman?z? tavsiye ederim.

Ba?ka bir kar??t?rma kab?nda ise kuru malzemelerimiz yan? 325 gr un, karbonat, tarç?n, tuz, ve vanilya tozunu eleyip, kar??t?ral?m.

Kuru malzemelerimizi mikser bir yandan çal???rken, ortal??? bat?rmamaya dikkat ederek, yava?ça ?slak malzemelere ekleyelim.

Ba?ka küçük bir kapta ise 32 gr un olarak belirtti?im miktar? ve kabuklar?n? soyup iri zar haline getirdi?imiz ?eftalilerimizi ekleyelim. ?eftalileri ezmemeye dikkat ederek, her taraf?n?n e?it olarak un ile kaplanmas?n? sa?layal?m. Bunu yapmam?z?n sebebi ise ?u; Kekin içinde püre haline gelmi? ?eftaliler yerine ?eklini koruyan ve belli olan meyveler görebilmek için, kar???mdan ay?rmam?za yard?mc? olacak.

Art?k unlu ?eftalileri de kar???ma ekleyerek, tahta ka??k ya da silgi spatula yard?m? ile homojen bir k?vam elde edelim.

Önceden iyice ya?lad???m?z, 25 cm çapa sahip, ortas? delik kek kal?b?m?za kar???m? düzgünce yay?p, önceden ?s?t?lm?? olan 160 derecelik f?r?na koyal?m.

Yakla??k 1 saatin sonunda kürdan bat?rd???m?z kekin pi?ti?ini görece?iz. E?er sizin kürdan?n?z hala biraz nemli ç?k?yorsa, 10 dakika daha tutmay? deneyin ya da kekiniz tamamen pi?ene kadar i?lemi devam ettirin.

Arzu ederseniz tamamen so?udu?unda üzerine pudra ?ekeri serpip servis edebilirsiniz. Ancak ben yeteri kadar ?ekeri oldu?u için taze 1-2 ?eftali dilimi ile servis etmekle yetindim 🙂