Tava Dil Bal???

Haftan?n 2 günü bal?k pi?en bir ev bizimkisi. Hem sa?l?k için hem de doyamad???m?z için mümkün olsa, hep bal?k yiyebiliriz. Ancak ne yaz?k ki vücudumuzdan atamad???m?z a??r metal konusu beni tela?land?rd??? için, bu say?y? s?n?rlamak zorunda kal?yorum.

Ço?unlukla sa?l?kl? olmas? aç?s?ndan ya buharda ya da bu?ulama olarak pi?irmeyi tercih ederken, bal?kç? tezgah?nda mis gibi Ege’den gelmi? dil bal?klar?n? görünce dayanamad?m ve ald?m. Dili pi?irmenin daha iyi bir yolu oldu?una inanmad???m için tavada tereya?? ile k?zartma ya??n? ?s?tmaya ba?lad?m..

2 ki?i için;

  • 4 adet orta boy dil bal??? – 750 gr
  • 2 yemek ka???? tereya??
  • 100 ml üzüm çekirde?i ya?? ya da k?zartmal?k ya?
  • 6 dal taze kekik
  • 6 yemek ka???? m?s?r unu
  • Tuz

?u s?ra öyle iri iri etli dil bal?klar?na rastlam?yorum pek tezgahlarda; ancak 2 adet orta-küçük boy bir ki?iye rahatl?kla yetiyor. Bal?kç?n?zdan dil bal???n?z?n kafas?n? ve derisini s?y?r?p, varsa yumurtal? k?sm?n? almas?n? isteyebilirsiniz.

Tavam?za tüm k?zartmal?k s?v? ya??m?z? koyup, ate?in alt?n? sonuna kadar açal?m. Bu esnada unlu kar???m?m?z? haz?rlayabiliriz; temiz bir ya?l? ka??t üzerine tüm m?s?r ununu dökelim. Taze kekimizi ise ucundan sap?na do?ru yava?ça çekip, kekik yapraklar?n?z ç?karal?m. Kekik bildi?iniz gibi keskin bir tada sahip; hele tazesi daha da yo?un bir aromaya sahip oluyor. Dolay?s? ile az kullanmak istiyorum ki, taze bal???n önüne bu tat geçmesin. Ay?rd???m?z yapraklar? da m?s?r ununa ilave edip, geli?i güzel kar??t?ral?m.

Unlanarak yap?lan her türlü yemekte size verebilece?im en önemli tavsiye, tavaya koymadan 1-2 dakika önce unlaman?z. Zira sebze ya da et ya da bal?k fark etmeksizin, içinde bulunan su bulad???n?z unu suland?racak ve k?zartma i?lemi soncunda ç?t?r ç?t?r bir kabuk yerine yumu?am??, bulamaç gibi bir kaplama elde edeceksiniz.

Ya??m?z?n k?zd???n?z anlamak için unumuzdan biraz?n? al?p, tencerenin içine serpelim. E?er o un hemen minik minik fokurduyorsa, ya? haz?r ve bal?klar? bekliyor demektir. Bal?klar?m?z?n iki taraf?n? da iyice tuzlay?p, m?s?r unu ve kekik kar???m?na bulayal?m. ?nce ve e?it bir kabuk elde etmek için bal???m?z? tamamen una bulad?ktan sonra, kafa k?sm? yüzeye de?ecek ?ekilde yumu?akça vurup fazlas?n? silkelim.

Ya??n alt?n? orta ate?e getirip, 25 cm’lik bir tavaya 2 adet orta boy bal?k gelecek ?ekilde yerle?tirelim. Her taraf? yakla??k 3 dakika pi?irmek yeterli olacakt?r. Tam son dakikada tereya??m?z? ekleyip, eriyene kadar tavada tutal?m. Böylece hem tereya?? yanmayacak, hem de bal?klar?m?z tereya??n?n tad?n? al?p, daha da lezzetlenecektir.

Genelde k?zartma yaparken insanlar biraz renk almas?n? sever. Ancak bu ancak patates k?zartmas? ise i?e yaramal?d?r. D??arda ya da evde k?zarm?? bal???n iyisini anlamak için d?? kabu?un rengine bak?n! E?er aç?k sar? ise güzel demektir; çünkü pi?irilen ya? temiz ve pi?irirken fazla pi?irilip yanmam?? demektir.

Ka??t havlu ya da temiz mutfak bezinin üzerinde biraz bekletip, taba??m?za servis için alabiliriz. Bol limon ve zeytinya?l? semizotu salatas? yan?na ne de yak???r! 🙂