Sar?msak ve Maydanozlu Sote Enginar

Sosyal medyada görüyorum da herkes diyet programlar?, hafif yiyecek ya da içecek ve spor salonu bildirimleri yay?nlamaya ba?lad?. Ne yaz?k ki yaza yak?n akl?na dü?üyor yurdum insan?n?n sa?l?kl? beslenmek ve/veya spor yapmak. Oysa bunu ya?am tarz? haline getirebilmek o kadar kolay ki! Tembeliz ve onuruz yapacak bir ?ey yok. 🙂 Ben de bu döneme hem de mevsimine uygun bir tarif payla?mak istedim.

Devam?n? oku»

Zeytinya?l? Mor Havuç

‘Mor havuç nerden ç?kt?, yeni moda m??’ demeyin. Asl?nda moda de?il, san?lan?n aksine hibrit, geneti?i oynanm?? hiç de?il. Osmanl? zaman?nda ekilen tüm havuçlar?n mor oldu?u, daha sonra Avrupal?lar?n bize satt?klar? havuç tohumu ile turuncu rengi ile tan??m???z.

Lezzetinin yan?nda faydalar?ndan bahsetmek gerekirse rengini veren pigmentler kuvvetli bir antioksidan say?l?yor. ?algam suyu yap?m?nda da kullan?lan bu kök sebze, salata ya da direkt suyunu s?k?p tüketilmesini öneriyor doktorlar. Ben size bu sefer evde s?k s?k yapt???m zeytinya?l? versiyonunun tarifini verece?im. 🙂

Devam?n? oku»

Zeytinya?l? ?mam Bay?ld?

Can?m okulum The French Culinary Institute’u yere gö?e s??d?ramam; ancak beni k?zd?rd?klar? zamanlarda oldu. ?u anda tam hat?rlayamasamda neredeyse ilk zamanlardaki derslerimizin birinde uluslararas? mutfaklar? inceliyorduk. Yöresel lezzetler nelere göre de?i?iyor, bunlar?n mutfaklara etkileri nelerdir derken, en sonunda bir kaç bölgeden seçilmi? yemekleri sunacakt?k. Ne yaz?k ki müfredatta Türk Mutfa??na yer yoktu. Hadi diyelim ki yoktu ama, bildi?imiz cac??a ‘zaziki’, imam bay?ld?ya da ‘imam bayaldi’ diyerek Yunan mutfa??ndan bahsetmekte ne demekti?! Susmad?m, bildi?im ne varsa anlatt?m; o ders için de?i?iklikler yap?lm??t? ve bir kez daha bir Türk’ün damar?na bas?lmamas? gerekti?i anla??lm??t?!

Devam?n? oku»