?ran Usulü Nohutlu Yo?urt Çorbas?

Geç kalan k?? sonunda geliyor; bir yandan çocuk gibi sevinirken kar ya?acak diye, bir yandan sokakta ya?an insanlar için kahroluyorum. Her so?uk havada yapmam?z gerekti?i gibi, buldu?umuz a?açlara, ta? üzerlerine s?cak bir kap yemek b?rakamasak da, bir somun ekmek b?rakmay? ihmal etmemeliyiz. E?er yard?ma muhtaç birini görürsek bulundu?unuz ilin ya da ilçenin Belediyesini aramay? unutmay?n. (?stanbul Büyük?ehir Belediyesi: 0212 455 13 00, Ankara Büyük?ehir Belediyesi: 0312 418 66 62. )

Devam?n? oku»

Pancarl? Cac?k

Son günlerde ö?le yeme?imi cac?k ile geçiriyorum; ne kadar eksik bir ö?ün oldu?unun fark?nday?m ancak ne yaz?k ki böyle gündemin ve kafam?n kar???k oldu?u günlerde i?tah?m kesiliyor. De?i?iklik yapman?n sa?l???m ve sofram için iyi gelece?ini dü?ündüm..

Devam?n? oku»

Evde Yo?urt Yap?m?

Anne evimden beri haz?r yo?urt, ola?anüstü durumlar haricinde eve al?nmaz, hep evde tutulurdu. Ben de kendi evime geçti?imden beri bu düzeni oturtmak için u?ra??yorum. Evde makinesiz, eski usul yo?urt yapt???m? gören arkada?lar?m?n ?a?k?n bak??lar?n? görünce, bu çok basit tarifi sizinle payla?mam gerekti?ini anlad?m. Bu kadar sa?l?kl? ve kolay bir tarif varken, içinde ne oldu?unu bile bilemedi?imiz g?dalar? tüketenlere selam olsun; ?a?k?n bak??lar?m üzerinizde.. 🙂

Devam?n? oku»