Anneanne usulü F?r?nlanm?? Tavuk

 

Uzun bir süredir ana yemek tarifi vermedi?imi fark edip, eski tarifleri kar??t?rmaya karar verdim. Okulumuzun 3. Döneminde ö?rendi?imiz, Frans?z mutfa?? için bir klasik say?labilecek ‘Poulet Roti Grand-Mere’ i daha kolay hale getirip, sizinle payla?mak istedim. 🙂 ??ten eve yorgun geldi?inizde, kolayca yapabilece?iniz ve zaman?n?z? almayacak bir tarif.

Devam?n? oku»

P?rasal? ve Elmal? Tavuk Turtas?

Son bahar resmen geldi?ine göre, evde tatl? ya da tuzlu pay ve turta yapma zaman?d?r benim için. Havan?n getirdi?i film/kahve keyfinden önce bir tabak dolusu turta yemeye bay?l?yorum. Eh bu zevkime sizi de dahil etmesem olmazd?! 🙂

Devam?n? oku»

Limonlu Tavuk Suyuna Çorba

Besleyici bir çorba her derde deva olabilir. Özellikle bütün gün aç ve susuz kalanlar için, iftarda tüketebilecekleri hafif ve sa?l?kl? bir çorba tarifi bu. Yaz gününde bu limonlu tat, içinizi ferahlat?yor olacak 🙂

Devam?n? oku»

?arap ve Krema Soslu Tavuk

Mimi Thorison’un tarifinden uyarlanm??t?r.

Haftal?k yemek düzenimizde çe?it olmas? aç?s?ndan serbest dola??mla büyüyen tavuklarda yerini al?yor. Ancak ben gö?üs k?sm?n? severken, e?im buttan vazgeçemiyor. Hal böyle olunca hepsinin ayn? anda pi?ip, keyifle tüketebilece?imiz bu tarifi denedim; bence sonuç ba?ar?l?. 🙂

Devam?n? oku»

Pirinçli Tavuk suyuna Çorba

Dün yay?nlad???m Vine videosunda da dedi?im gibi k?? bitmedikçe, çorba keyfi de bitmez diye. 🙂 Bilinen klasik anne yemeklerine, kendimce hem sa?l?kl? hem de farkl? detaylar eklemeyi seviyorum. ?u s?ra salg?n olan hastal?klar için do?al antibiyotik say?labilecek bu çorbay? mutlaka ama mutlaka deneyin!

Devam?n? oku»

Teriyaki Soslu Tavuk

 

?u s?ra yabanc? kanallarda bol bol ‘Food Revolution’ konular?n?n i?lendi?ini görüyorum. Özellikle Jamie Oliver –ki kendisini gerçek olamayacak kadar sempatik bir ?ef olarak görüyorum- bu konu üzerine çok e?iliyor. Sistem ?öyle geli?ti; öncelikle kendi vatan? olan ?ngiltere çevresinde bir çok okulu gidip inceledi, daha sonra sa?l?ks?z beslenme tarzlar?n? de?i?tirmek için Bakanl?klarla görü?tü, gerekirse kendisi bir fon olu?turdu ve tüm harcamay? buradan kar??lad?. ?nsanlara, herkesin ucuz, pratik ama en önemlisi sa?l?kl? yemek yapabilece?ine inand?rmak için statlarda ücretsiz gösteri ve e?itimler verdi. En önemli ?eyin e?itimsizlik oldu?unu gösterdi. Daha sonra taa Amerika’ya kadar uzanan bir maceran bahsediyorum.

Devam?n? oku»

Hindistan Cevizli Tavuk ve Karnabahar Püresi

 

?u s?ra yazmadan, plan yapmadan bir günüm geçmiyor. Y?l bitiyor, daha fazla ?ey s??d?rmam gerekti?inden mi, gittikçe yo?unla?an sipari?ler mi yoksa y?lba?? haz?rl?klar? m? bilmiyorum, evimin yeme?ine çok k?s?tl? zaman ay?rabiliyorum. Eskiden piyasadaki profesyonel mutfaklarda çal???rken ‘i?imi eve getirmiyorum’ gibi bir bahanem varken, ?imdi kendi i?imi kurunca ve ço?unlukla ev-ofis olarak çal??t???m için hiçbir bahanem kalmad? 🙂 . Çözümü bugün verece?im gibi çok çok pratik tarifler yapmakta buldum.

Devam?n? oku»

Katsu Curry Soslu Tavuk

Wagamama CookBook kitab?ndan uyarlanm??t?r.

Çok uzun zamand?r güvendi?im bir dükkandan kuru yolma tavuk al?yorum, bütün olarak ald???m için de ya tavada k?zart?p, f?r?nl?yorum ya da direkt bütün olarak ha?l?yorum. Her seferinde farkl? sunum, farkl? sos derken en sonunda yemekten müthi? zevk ald???m ‘Katsu Curry’ sosunu denemeye karar verdim, sonuç harika!

Devam?n? oku»

Brokolili F?r?nda Tavuk

Son zamanlarda tavu?a olan önyarg? gittikçe art?yor; her kafadan bir ses ç?k?yor. Eminim sizin de e-postan?za ‘Tavuk Yemeyin’ ba?l?kl? birçok yeni bilgi dü?üyordur. 2005 y?l?nda ilk kez ya?anan ku? gribi sonras?nda ?üphelenilen ve test sonuçlar? gribi i?aret eden tüm üretim ve canl? sat?? noktalar? karantina alt?na al?n?p, itlaf edilmi?. Yap?lan ara?t?rmalar da bunu destekleyerek, ?u anda marketlerde tavuk/piliç ad? alt?nda 5-10 TL fiyat aral???nda sat?lan kümes hayvanlar?n? sa?l?kl? ve do?al ortamda yeti?tirilmediklerini söylüyorlar. Bunu belki de en çok destekleyen aç?klama öldürülen tüm kümes hayvanlar?n?n yeti?ebilmesi için ciddi bir zamana ihtiyaç oldu?u ve marketler hem bu kadar ucuza hem de bu kadar seri sat?? yap?lamayaca?? bilgisi.

Devam?n? oku»