F?r?nda Kay?s? Tatl?s?

Mimi Thorisson'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Ufak bir aradan sonra tekrar yazmaya ba?lamak benim için çok keyifli. Ne yaz?k ki bir çok yeni annenin ya?ad??? bir rahats?zl?k atlatt?m. Tosun pa?am?z? sürekli ta??maktan elimin tendonlar?n? kullan?lamaz hale getirdim. Neyse ki ?imdi çok daha iyi, her ne kadar tamamen iyile?memi? olsa da.

F?rsat bulup, tarif yapmak ve yay?nlamak için sab?rs?zlan?rken, aniden misafirim gelece?ini ö?renince ak?am yeme?i sonras? yenebilecek hafif ama çok lezzetli ayn? zamanda yap?m? çok kolay bu tatl?y? hat?rlay?p yapt?m. Yaparken pek tabii sizi unutmad?m. 🙂

Devam?n? oku»

Çikolata ve Mascarpone Peynirli Frans?z Tostu

 

Hat?rlarsan?z bir iki tarif önce hem tost, hem sandviçlerinizde kullanabilece?imiz bir ekmek tarifi vermi?tim. Ekme?i verirken de bir söz vermi?tim; unutmad?m! 🙂 Eli kula??nda biz bebe?imizi beklerken, acele edip payla?mak istedim; ne olur ne olmaz ama de?il mi? Bir iki hafta daha devam edecek ?ekilde tariflerimi de sizin için haz?rl?yorum. Ancak arada san?r?m bir kaç hafta ara vermek durumunda kalaca??m. Bir daha ki görü?memize kadar e-postalar?n?za geç cevap verirsem af ola! 🙂

Devam?n? oku»

Vanilyal? Krem Karamel

 

Geçen 2 hafta önce tatildeydim, bahsetmi?tim. Tad?m için gitti?imiz her restoranda istisnas?z, Creme Caramel oldu?unu gördüm. Her ülke hatta her ?ehrin kendine has bir krem karameli olur. Baz?s? ?ekerini azalt?r, yumurtas?n? fazla koyar, su içinde pi?irir ya da dondurur gibi..

Elimde çok basit ve severek uygulad???m, gerçek vanilya tozunu minik siyan tanelerini içinde görüp mutlu oldu?um bu tarifi yapmaya karar verdim sabah uyand???mda. Evet ne yaz?k ki bugün bizim evde diyet yok, en az?ndan benim için. 🙂 Sadece eve yay?lan kokusu bile insan? günaha sokacak kadar iyi!

Devam?n? oku»

Balkabakl? Crème Brûlée

Kas?m sonundan beri tüm dergiler, yerli – yabanc? yaz?l? ve internet bas?nda balkabakl? bir tarif illa ki görmü?sünüzdür. Art?k insanlar balkaba??n? tatl? tarifleri haricinde de kullanmaya al??t?lar;  veya sadece fikre al??t?lar demek daha do?ru olacakt?r belki de.

Geçenlerde ar?ivimi kar??t?r?rken, size daha önce en sevdi?im tatl?lardan olan Crème Brûlée tarifi vermedi?imi fark ettim. Evde neredeyse akl?ma ne gelirse, farkl? farkl? çe?itlerde (klasik, lavantal?, çikolatal?..) uyguluyorum. Eh modaya uyup Joanna Goddard’?n ‘en iyi’ olarak nitelendirdi?i balkabakl? olan? da, sizlerle payla?ay?m dedim 🙂

Devam?n? oku»

Il?k Elmal? Tatl?

 

Y?lba?? yakla??yor, kafamda planlar, süsler, tarifler, hediye seçenekleri uçu?uyor. Kesinlikle y?lba??n? evinde geçirmek isteyecekler ya da kutlama için bahaneye ihtiyac? olmayanlar bu tarifi gönül rahatl??? ile yapabilirler. Sonunda gelen k?? gecelerinde insan?n kendini mutlu etmeye ihtiyac? var; sizin yok mu?

Bu tatl? f?r?nda pi?erken eve yayd??? karamel, elma, tarç?n, vanilya, mutluluk, s?cakl?k kokusu insana neredeyse tüm olumsuzluklar? unutturacak cinsten. Hele f?r?ndan ç?kt???nda fokurdayan o karamelli sosa ne demeli.. Dayan?n ve ?l?nmas?n? bekleyin; yoksa benim gibi diliniz yan?p asgari bir hafta hiç bir ?eyin tad?n? alamazs?n?z!

Devam?n? oku»

Vi?neli Clafoutis

?ki gün önce bayram için vi?nelerimizi süzmü?tük, hat?rlars?n?z. Süzülen lezzetli vi?nelerin bir k?sm?n? kullabilece?iniz Claoutis tarifini verece?im. Geri kalan?n? buzlu?unuzda saklay?n; yak?nda yeni 1 tarif ile gelebilirim 🙂

Claoutis nedir diyenler için ufak bir özet yazal?m; Fransa’n?n Limousin bölgesine ait, vi?ne ile yap?lan bir tatl?. Art?k ba?ka meyveler ile de yap?lmaya ba?layan bu tatl? 19 yüzy?ldan beri gittikçe yay?lmaya ba?lam??. ?çinde çok az un var; dolay??la k?vam? daha çok ‘puding’i hat?rlat?yor olacak size.

Devam?n? oku»

Lavantal? Sütlaç

Uzun süredir ?talya’da ya?ayan çocukluk arkada??m Türkiye’ye geldi. Her ne kadar Türk yemeklerini özlemi? olsa da ona bu klasik tatl?y? daha farkl? pi?irip sunmak istedim. En sevdi?i tatl?lardan biri sütlaç, ancak bunu ufak bir inovasyon ile nas?l farkl? yapaca??m? dü?ünürken internette ara?t?rmalar?ma ba?lad?m ve parlak bir kaç fikri birle?tirince sonuç a?a??daki gibi oldu..

Devam?n? oku»