Çikolatal? ve Tarç?nl? Dondurma

 

Yaz?n s?ca??nda kar?? koyamad???m tek tatl? dondurma. ?ekersiz bir beslenme dönemindeyken ?eker ihtiyac?m? hurma pekala kar??l?yor, ancak dondurmas?z duram?yorum. Onu da haftada neredeyse sadece bir kez tüketiyorum. Paket içinde sat?lan rengarenk, içlerinde süt ya da süt ürünleri bile olmayan kutulu dondurmalar? almam, yemem, yedirmem. Yapay tatlar? ho?uma gitmiyor, ayn? zamanda sa?l???m? da tehdit ediyor gibi geliyor. Çocuklu?umuzdaki gibi aç?k ama ürünlerine güvendi?im bir kaç yerin yan? s?ra, art?k dondurmay? da evde yapmal?y?m dedim. Bu tarif için size bir müjdem var; dondurma makinas?na ihtiyac?n?z yok! 🙂

Devam?n? oku»

Kinoa Puding

Daha önce Brokolili Kinoa (Quinoa) Salatas? yapm??t?k hat?rlars?n?z; ?imdi s?ra geldi tatl?da da kullanmaya. ?çinden sa?l?k f??k?ran bu tohumlar? her yerde kullanas?m var ?u s?ralar; bunlarla pan cake yap?yorum, mücver yap?yorum, tatl? neden olmas?n dedim.

Çocuklar?n?z okuldan gelince hem besleyici hem de görüntü olarak cazip gelen bir at??t?rmal?k olabilir, zira sa?l??a zararl? tüm muzur ürünlerden onlar? korumam?z gerekiyor.

Devam?n? oku»

Vanilyal? Krem Karamel

 

Geçen 2 hafta önce tatildeydim, bahsetmi?tim. Tad?m için gitti?imiz her restoranda istisnas?z, Creme Caramel oldu?unu gördüm. Her ülke hatta her ?ehrin kendine has bir krem karameli olur. Baz?s? ?ekerini azalt?r, yumurtas?n? fazla koyar, su içinde pi?irir ya da dondurur gibi..

Elimde çok basit ve severek uygulad???m, gerçek vanilya tozunu minik siyan tanelerini içinde görüp mutlu oldu?um bu tarifi yapmaya karar verdim sabah uyand???mda. Evet ne yaz?k ki bugün bizim evde diyet yok, en az?ndan benim için. 🙂 Sadece eve yay?lan kokusu bile insan? günaha sokacak kadar iyi!

Devam?n? oku»

Balkabakl? Crème Brûlée

Kas?m sonundan beri tüm dergiler, yerli – yabanc? yaz?l? ve internet bas?nda balkabakl? bir tarif illa ki görmü?sünüzdür. Art?k insanlar balkaba??n? tatl? tarifleri haricinde de kullanmaya al??t?lar;  veya sadece fikre al??t?lar demek daha do?ru olacakt?r belki de.

Geçenlerde ar?ivimi kar??t?r?rken, size daha önce en sevdi?im tatl?lardan olan Crème Brûlée tarifi vermedi?imi fark ettim. Evde neredeyse akl?ma ne gelirse, farkl? farkl? çe?itlerde (klasik, lavantal?, çikolatal?..) uyguluyorum. Eh modaya uyup Joanna Goddard’?n ‘en iyi’ olarak nitelendirdi?i balkabakl? olan? da, sizlerle payla?ay?m dedim 🙂

Devam?n? oku»

?ç Badem ve Ceviz Kremas? Dolgulu Yufka


The Fundamental Techniques of Classic Cusine ve Civan Er'in tarifinden 
adapte edilmi?tir.

Bu tatl?ya isim bulmakta o kadar zorland?m ki, inan?n bununla geçen zamanda kaç tepsi ürün ç?kartabilirdim. Sonuç yine de beni mutlu etmese de bu tarifi bir an önce yay?nlamak istedi?imden, bununla idare etmek zorunday?m. Bu tatl? Güllaç yapraklar?yla yap?l?yor; ancak literatürde  anlat?lan Güllaç tatl?s? ile ilgisi yok. Nedeni ise gül suyu, nar gibi olmazsa olmaz malzemelerin hiçbirini bar?nd?rm?yor.

Alternatif bir tarif yaratmak istememin nedeni, Osmanl? mutfa??na 1489 y?l?nda girmi? olan klasik Güllaç tatl?s?n? sevmiyor olmam. Gülün kokusu, tad? nedense beni hiçbir zaman cezbetmedi. ?imdilerde birçok pastanede, san?r?m talep edilmedi?inden dolay? gül suyu katmadan yap?yorlar; ama o zaman buna Güllaç-Güllü a? dememeleri gerekmez mi?! 🙂

Devam?n? oku»

Lavantal? Sütlaç

Uzun süredir ?talya’da ya?ayan çocukluk arkada??m Türkiye’ye geldi. Her ne kadar Türk yemeklerini özlemi? olsa da ona bu klasik tatl?y? daha farkl? pi?irip sunmak istedim. En sevdi?i tatl?lardan biri sütlaç, ancak bunu ufak bir inovasyon ile nas?l farkl? yapaca??m? dü?ünürken internette ara?t?rmalar?ma ba?lad?m ve parlak bir kaç fikri birle?tirince sonuç a?a??daki gibi oldu..

Devam?n? oku»