Sar?msak ve Maydanozlu Sote Enginar

Sosyal medyada görüyorum da herkes diyet programlar?, hafif yiyecek ya da içecek ve spor salonu bildirimleri yay?nlamaya ba?lad?. Ne yaz?k ki yaza yak?n akl?na dü?üyor yurdum insan?n?n sa?l?kl? beslenmek ve/veya spor yapmak. Oysa bunu ya?am tarz? haline getirebilmek o kadar kolay ki! Tembeliz ve onuruz yapacak bir ?ey yok. 🙂 Ben de bu döneme hem de mevsimine uygun bir tarif payla?mak istedim.

Devam?n? oku»

Salçal? Kuru Bamya Çorbas?

 

Bu sene havalar bahar tad?nda geçti?i için kafamdaki k??l?k yemeklerin neredeyse hiç birini yapamad?m. Ancak ha geldi ha gelecek derken, hem gerçek bahar kap?da hem de benim do?umum. 🙂 Geciktirmeden arka arkaya durmadan yapt???m tariflerime bir de bunu eklemek istedim.

Kuru Bamya Çorbas? tarifinin daha önce yo?urtlu versiyonunu sizlerle payla?m??t?m. ?imdi daha geleneksel olan?, salçal? ve nohutlusu sizlerle.. 🙂

Devam?n? oku»

Ispanakl? ve Mantarl? Yufka Böre?i

Anne evimde de, kendi evimde de kahvalt? için, ak?amüstü at??t?rmal??? ya da bazen sadece ak?am yeme?i için tembellik edip, hamur açmak yerine yufkadan börek yapar?m. Fark ettim ki, etraf?mda yo?un çal??an, yeni evlenmi? ya da yeni bebe?i olmu? arkada?lar?m için bu tarifi vermeliyim. Bir gece önceden bile haz?rlay?p buzdolab?na koyarsan?z, k?sa bir sürede pi?irip evde ?ölen havas? estirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Zeytinya?l? Mor Havuç

‘Mor havuç nerden ç?kt?, yeni moda m??’ demeyin. Asl?nda moda de?il, san?lan?n aksine hibrit, geneti?i oynanm?? hiç de?il. Osmanl? zaman?nda ekilen tüm havuçlar?n mor oldu?u, daha sonra Avrupal?lar?n bize satt?klar? havuç tohumu ile turuncu rengi ile tan??m???z.

Lezzetinin yan?nda faydalar?ndan bahsetmek gerekirse rengini veren pigmentler kuvvetli bir antioksidan say?l?yor. ?algam suyu yap?m?nda da kullan?lan bu kök sebze, salata ya da direkt suyunu s?k?p tüketilmesini öneriyor doktorlar. Ben size bu sefer evde s?k s?k yapt???m zeytinya?l? versiyonunun tarifini verece?im. 🙂

Devam?n? oku»

Zeytinli ve Biberiyeli Ciabatta

Yeni y?l?n ilk tarifinde e?im ve benim en sevdi?imiz, zeytinli ekmek tarifini vermek istedim. Ancak öyle bir ekmek dü?ünün ki k?t?r k?t?r kal?n bir kabuk, içi puf gibi yumu?ac?k, çok ama çok lezzetli ve yap?m? tüm ekmek tariflerinden daha kolay. 🙂 Evinizde hep bulunan, ekonomik malzemeler ile katk? malzemeleri olmadan ekmek yapmay? kim istemez? Yeni y?l size bereketli gelsin..

Devam?n? oku»

P?rasa ve Kereviz Sapl? Sebze Çorbas?

Havalar bir ?s?n?p, bir so?urken; eczanelerin camlar?nda ‘Grip A??s? Gelmi?tir’ ibareleri ile birlikte anl?yoruz ki hastal?klar zaman? geldi geliyor.. Herkesin evinden uzak olsun ancak korunmay? da bilmeli. Neredeyse do?al vitamin deposu gören sebzelerle dolu, dola?an ve do?al üretim tavu?un suyuna mis gibi bir sofra zaman?. 🙂

Hem de içiniz rahatça çocuklar?n?za, miniklerinize yedirebilirsiniz. ?sterseniz püre yap?p bebeklerinize bile yedirebilirsiniz –bu durumda tek ek tavsiyem içine tuz koymay?n!-.

Devam?n? oku»

Kabak Mücveri

K?zartmay? tüketti?imiz tek ay yaz aylar?; o da sanmay?n ki her gün her hafta. K?rk y?l?n ba?? mücver, eh tatilde oldu?um baz? günler –sakl?yorum, her gün- köpo?lu. Eh bir de üzerine kaba?? çok sevince, yapmasam olmaz dedim. Haz?r yapm??ken de yeni evlenen, yemek yapmaya heveslenen ve basitte olsa bu tip tarifleri yeni ö?renenler için yay?nlamak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

Havuç Çorbas?

Belki de senin son k?? çorbas? için, tarif ara?t?r?rken bunu yapmaya karar verdim. Havuç salatas?n?, zeytinya?l? ve yo?urtlu havucu çok severim. ?eker tüketmeyen bir ev olmam?za ra?men, bu ?ekerli sebzeyi çorbaya çevirmeden edemedim. Biraz tatl?ms?, biraz ac?ms? bu lezzeti biz çok sevdik; umar?m siz de ?u son k???ms? / bahar?ms? havalar geçmeden deneme ?ans? bulursunuz.

Devam?n? oku»

Minestrone

Haz?r çorba reklamlar?ndan g?na geldi. ?nsanlar?n gönül rahatl??? ile al?p, evlerinde pi?irmelerine inanam?yorum, ve hatta belki haddim olmayarak ay?pl?yorum. San?r?m mutfakta en kolay yap?lacak olan yemek çe?idi çorbad?r. Gene o kolay tariflerden biri olan, ?talyanlar?n duru suya pi?irilmi? sebze çorbas? olan Minestrone’sini denemenizi öneririm.

Devam?n? oku»

Brokoli Timbale

??te gene yaz?n?n yaz?m?, düzenlenmesi ve foto?raflanmas?ndan daha uzun süren ba?l??a sahip ba?ka bir yaz? daha 🙂 ‘Hmm, siz nas?l dersiniz?!’ hallerine sinir olsam da, baz? kal?pla?m?? sözcükler gibi baz? yemek isimleri de dilimize yerle?memi?, kar??l??? yok! Bu durumda ben ne yapabilirim bilemedim ki; kendi kendime uygun isimler bulmaya çal???yorum ancak tam anlam? ile oturmuyor.

Timbale (timb?l), yuvarlak kal?p ile pi?irilmi?, yumurta baz? ile yap?lan kar???k yemeklere verilen bir ad; ?imdi ben buna pan cake desem olmaz, sufle desem hiç olmaz, eh omlet demek çok büyük haks?zl?k olur.. Bu seferlik beni affedin ve tarifi deneyin 🙂

Devam?n? oku»