F?r?nlanm?? Sar?msakl? ve Sa?l?kl? Sezar Sosu

?sim bulabilmek için yap?m?ndan daha çok u?ra?t???m bir tarif daha 🙂 Sezar sos deyip geçmeden, dikkatinizi çekebilmem önemli zira! Sezar sos genel olarak yumurta + bol ya? yani mayonez taban?ndan olu?turulmu?, bol peynirli, a??r ve pi?memi? bir sos. Dolay?s? ile beslenmesine dikkat etmek durumunda olanlar?n tercih etti?i bir sos olam?yor. Art?k daha lezzetli ve daha sa?l?kl? hali ile içiniz rahat olabilir.

Devam?n? oku»

Maydanoz ve Reyhan Salatas?

Geçenlerde bir ö?len e?imle kaçamak yap?p, Çiya Restoran ‘a gittik. Hafif güne? vuran kap? önünde oturup, biraz otlardan ?smarlad?k. E?im, memleketi sebebi ile otlara çiy ya da kavrulmu? fark etmeksizin hayrand?r. Masan?n yem ye?il görüntüsü içinde mest olmu?ken, yedi?imiz maydanoz kavurmay? 2 çatalda bitirince, pazara gitti?im ilk an almam gerekeni biliyordum. Mis gibi di?er otlar? da fileme doldurunca, ortaya bu ç?kt?.. 🙂

Devam?n? oku»

Rezene ve Yer Elmal? Sebze Sote

Genelde al?? veri?imi yapt???m, çocuklu?um geçti?i mahallemdeki manav?ma gittim. K?? sebzeleri aras?nda seçim yapmak ne yaz?k ki zor olmuyor, ancak kafamda yapmak istediklerim belli olarak gitmi?tim. Birden akl?ma rezene dü?tü; sordum ancak ald???m cevap beni çok üzdü: ‘Al??t?ramad?k insanlar?..’

?nsanlar al???lm???n d???na ç?kmaya çekinir, buras? kesin. Ancak yararl? oldu?unu bildi?imiz hiç bir ürünü tüketmedi?imizi görüyorum. Biraz inceleme yapt???mda belki de yeterli kaynak bulamamaktan kaynaklan?yordur diye dü?ünerek, bu tarifi hemen sizinle payla?mak istedim.

Devam?n? oku»

Brokolili Kinoa (Quinoa) Salatas?

 

Ba?l??? okuyup, ‘Kinoa da nedir?’ diyenler için biraz aç?klama yapay?m. Kinoa, son 2-3 senedir tan?n?p, mutfakta yerini alan, içerdi?i aminoasit, A-B-C-D ve K vitaminleri içeren, lif oran? yüksek, Vegan’lar?n almalar? gereken kalsiyum ve demiri içeren çok faydal? bir tohum çe?idi. Son y?llarda NASA taraf?ndan, astronotlar?n beslenmesinde kullan?n bu besin, Birle?mi? Milletler taraf?ndan tavsiye edilir hale geldi.

Devam?n? oku»

Karnabahar Salatas?

 

Baz? sebzeler var ki çocuklu?umdan beri ne kokusuna al??abildim ne de tad?na. Fosfor aç?s?ndan oldukça zengin olan karnabahar, evde s?cak yemek olarak pi?ti?inde kokusundan etkilendi?im ba?ka bir sebze daha yoktur san?r?m. Ancak ya? ilerledikçe, insan?n kendine ait sorumluluklar? ve bilinci artt?kça, annemin tabiri ile ‘ilaç niyetine’ yer oldum.

Devam?n? oku»

Panzanella Salatas?

Yaz?n evde ya da sokakta mangal keyfi yapmay? san?r?m herkes seviyor. Benim için aç?k havadan faydalanmak için bahane de?il, çok daha önemli. Mangal sofras?n? süslemeyi ve çe?it çe?it salatalar, mezeler yapmay? ve yemeyi çok seviyorum. Domateslerin mis gibi koktu?u ve k?pk?rm?z? oldu?u bir dönemde bu salatay? yapmadan edemedim. Panzanella salatas? bir di?er ad? ile Panmolle, ?talya’n?n Toskana bölgesinde ünlü bir so?an salatas?ym?? eskilerde. Ancak 20. Yüzy?ldan sonra domates kat?lm??, hatta en önemli malzemesi haline gelmi?.

Devam?n? oku»

Börülce Salatas?

Ö?len s?ca??nda ne yiyece?inizi bilemeyenlerden misiniz benim gibi? Ya da ara s?cak olarak hep bir kaç çe?it sunmak isteyenlerden mi? Her iki ko?ul içinde rahatl?kla haz?rlayabilece?iniz çok kolay ve besleyici börülce –eskilerin dilinde karn? kara- salatas?n? denemenizi tavsiye ederim.

Devam?n? oku»

Mercimekli Semiz Otu Salatas?

Yaz?n güne?inde bunal?p, kendine gölge bir masa bulup, ö?le yeme?i yemenin verdi?i huzur ve rahatlama hissini çok özledim. San?r?m bu bitmek bilmeyen ve her sabah hasta gibi uyanmama sebep olan bahar, bu özlemi her geçen gün daha da tetikliyor.

Geçenlerde manav?n önünden geçerken bana o bahsetti?im huzurlu ö?le yeme?i sofras?n? hat?rlacak olan semiz otuna rastlad?m.  Daha yeni mi gördün demeyin, biliyorum ?imdi bütün tezgahlar dolu; ancak ben ay?klamas?ndan ve 10 kez temiz suda y?kamaya ü?endi?imden kendisini görmezden geliyorum.

Devam?n? oku»