Tarç?nl? ve Üzümlü Ekmek

 Baharla birlikte geleneksel ev yap?m? ekmek çal??malar? son h?z devam ediyor 🙂 Bu sefer size biraz Ay çöre?ini biraz Paskalya çöre?ini hat?rlatan nefis bir tarif bu.. Art?k büyük marketlerde çe?it çe?it unlar bulmam mümkün; can?n?za hangisini isterse onunla yapabilirsiniz. Ben biraz daha sa?l?kl? olsun diye çok amaçl? bu?day ununu tercih ettim; gerisi size kalm??.. 🙂

Devam?n? oku»

Ball? ve Kuru Kay?s?l? Granola Çubuklar?

Kristen Rosenau’nun tarifinden uyarlanm??t?r.

1 hafta ara verdikten sonra, tekrar tariflerimize devam ediyoruz. 🙂 Verdi?im ara boyunca ne yaz?k ki gelsin mezeler gitsin k?zartmalar ?eklinde ya?ad???m için art?k kendime bir çeki düzen vermem gerekiyor. Büyüyen midemi doyurmak için de sa?l?kl? at??t?rmal?klar? evime tekrar sokmam gerekiyordu. Ancak bunu süpermarkete gidip, haz?r paketinde olanlar? almak yerine, kendi sevdi?im lezzetleri birle?tirerek yapar?m! A?a??da verdi?im kuruyemi?, ve kurutulmu? meyveleri ayn? ölçüler olmak kaidesi ile kendi sevdiklerinizle rahatl?kla de?i?tirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Minik Frittatalar

Tatil ya da hafta sonu kahvalt?lar?, evimizde önem verdi?imiz ve hiç kalkmak istemedi?imiz sofralardand?r. ?ki ki?i bile olsak, çe?it çe?it peynirler, kuru et benzeri ürünler, ve tabii ki yumurta. E?ime kalsa her gün yumurta yiyecek; Karatay ç?kt???ndan beri pek engelleyemiyorum ancak bazen s?rf beyaz?na omlet, bazen sadece ha?lama derken kontrol alt?na almaya çal???yorum.

Ancak ister kahvalt? ister brunch, yumurta olmadan bizim evde sofra olmaz! Eh, her seferinde de?i?ik bir sunum yapmak, mecbur oluyor 🙂 Keyifle yapt???m frittatalar?n daha sevimli bir sunuma sahip olan?n? sizin için uyarlad?m.

Devam?n? oku»

Granola

Yeni y?l?n ilk yaz?s? 🙂 Gerçi dünden bugüne hiçbir ?ey de?i?medi; ancak insanlar herhalde umutsuzluklar?n? olumluya çevirmek için bir ?ans daha tan?yorlar kendilerine. Tam da bu konu ile ba?layaca??m ki bu sene benim için spora dönü?, daha sa?l?kl? beslenme ve düzenli bir hayat olacak; en az?ndan ?imdilik böyle bir plan?m var 🙂

Son 1-2 ayd?r ?ekeri kesmi?tim, art?k besin de?eri yüksek g?dalar tüketmeye geldi s?ra.. Yok, yok merak etmeyin; size gene bool kalorili ve çook lezzetli tarifler vermeye devam edece?im.. 

Devam?n? oku»