Ev Yap?m? Badem Sütü

E?imin yo?un spor program? ve süte olan laktoz intolerans? beni bu tarifi evde uygulamaya yönlendirdi. New York’ta rahatl?kla her markette bulabiliyorduk, ancak san?r?m evde yap?lm?? do?al olan? en makbulü. Bunun yan? s?ra içerdi?i lif, protein, magnezyum aç?s?ndan inek sütüne iyi bir alternatif olarak kabul ediliyor veganlar taraf?ndan. Denemenizi tavsiye ederim; lezzetli ve sa?l?kl?. Tabii ki badem sütü ile haz?rlayabilece?iniz tarifleri yak?nda yay?nlayaca??m. 🙂

Devam?n? oku»

Salatal?k Limonatas?

 

Evimizde kola, haz?r me?rubat ve türevleri bulunmuyor; evet misafirimiz illa ki isterse onlara servis etmek için al?r?z, ancak ne ben ne de e?im su ve mineralli su d???nda haz?r ürünleri hiç sevmiyor ve aram?yoruz. Yaz geldi?inde serinlemek için alternatif olarak ya demirhindi ?erbeti gibi çe?itli ?erbetler ya da limonata çe?itleri haz?rl?yorum.

S?k? (!) ve sa?l?kl? beslenme dönemimize uygun ?ekersiz, ancak C vitamini deposu olup, vücudumuz için yararl? olan elektrolitler içeren bu besleyici tarifi yap?p, sizinle payla?mak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

Demirhindi ?erbeti

 

S?caklarda içecek alternatif tatlar ar?yorum ?u s?ra. Sizi bilmem ama ben büyük markalar?n birbirlerini sürekli taklit ederek ya da birkaç de?i?ik isimle piyasaya sürdükleri so?uk çay?ms? içecekleri sevmiyorum. Sevmememin en önemli sebebi ise içlerinde ne oldu?unu bilmiyor olmam; tamam arkas?nda içindekiler bölümü var ama içerdikleri kimyasal ürünler nelerden yap?l?yor bilmiyorum.

Evinizde bildi?iniz güvendi?iniz do?al ürünler ile haz?rlayabilece?iniz bu müthi? ferahlat?c? tat, 11. yüzy?ldan beri Osmanl?’dan günümüze kadar aktar?lm??. Osmanl? mutfa??nda önemli say?lacaklardan biri olan Demirhindi ?erbeti, eski ad? ile Temr-i Hindi’nin yararlar? saymakla bitmiyor; sindirim sistemini ve kan bas?nc? düzenleyici, susuzlu?u giderici bir hurma çe?idi. Kavurucu s?caklar ve oruç tutanlar için düzensiz beslenmekten yorulan vücudu onarmak için hemen yap?n, marketlerdeki sahte tatlar? unutun derim! 🙂

Devam?n? oku»