F?r?nda Kay?s? Tatl?s?

Mimi Thorisson'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Ufak bir aradan sonra tekrar yazmaya ba?lamak benim için çok keyifli. Ne yaz?k ki bir çok yeni annenin ya?ad??? bir rahats?zl?k atlatt?m. Tosun pa?am?z? sürekli ta??maktan elimin tendonlar?n? kullan?lamaz hale getirdim. Neyse ki ?imdi çok daha iyi, her ne kadar tamamen iyile?memi? olsa da.

F?rsat bulup, tarif yapmak ve yay?nlamak için sab?rs?zlan?rken, aniden misafirim gelece?ini ö?renince ak?am yeme?i sonras? yenebilecek hafif ama çok lezzetli ayn? zamanda yap?m? çok kolay bu tatl?y? hat?rlay?p yapt?m. Yaparken pek tabii sizi unutmad?m. 🙂

Devam?n? oku»

Anneanne usulü F?r?nlanm?? Tavuk

 

Uzun bir süredir ana yemek tarifi vermedi?imi fark edip, eski tarifleri kar??t?rmaya karar verdim. Okulumuzun 3. Döneminde ö?rendi?imiz, Frans?z mutfa?? için bir klasik say?labilecek ‘Poulet Roti Grand-Mere’ i daha kolay hale getirip, sizinle payla?mak istedim. 🙂 ??ten eve yorgun geldi?inizde, kolayca yapabilece?iniz ve zaman?n?z? almayacak bir tarif.

Devam?n? oku»

F?r?nda Patl?can

Bostan patl?can?n kullan?ld??? bir çok yer görüyorum ancak bence be?endi, patl?can salatas? için pek uygun bir çe?it de?il. Nedeni ise kemer patl?cana göre daha çok çekirdekli olmas?. Ancak bunun gibi ba?lang?ç yemeklerinde bütün olarak kullanacaksan?z, ya da ince k?zart?lm?? patl?can sarmas? yapacaksan?z kesinlikle bostan patl?can? tavsiye ediyorum. ?ç alan? geni? oldu?u için lezzeti tamamen yeme?in içine yayabiliyorsunuz.

Bu yeme?i farkl? bir kaç misafirime yapt?m; masada en önce biten tabak buydu!

Devam?n? oku»

Kuzu ?ncik

Az malzeme ile et yemekleri yapmay? çok seviyorum. Al??kanl?k m? damak tad?m? bilemem ama soslu ve karma??k et yemeklerine al??amad?m. Bu durum Frans?z Mutfa?? anlay???na ne yaz?k ki ters, biliyorum; pek severler hemen üzerine bir sos dökmeyi. Ancak bana göre etinize güveniyor ve bir kaç saat öncesinde marine etmeye ü?enmiyorsan?z sonuç çok iyi olacakt?r; deneyin derim..

Devam?n? oku»

Karamelize So?anl? F?r?nda Makarna

Yaz?n s?ca??nda yanan ocaklar ve f?r?n?n önünde yemek yapmak bazen çok zor olabiliyor. Klimay? da istedi?im kadar açam?yorum; ocaklar?n performans?n? etkiliyor. Hal böyle olunca da daha pratik ama bir o kadar da doyurucu yemeklere yönelebiliyorum. Eve yorgun arg?n dahi gelseniz rahatl?kla yapabilece?iniz bir tarif sizinle.. –tabii ki annemin tarifine kendi eklemelerimi yapmasam olmazd?. 🙂

Devam?n? oku»

Brokolili F?r?nda Tavuk

Son zamanlarda tavu?a olan önyarg? gittikçe art?yor; her kafadan bir ses ç?k?yor. Eminim sizin de e-postan?za ‘Tavuk Yemeyin’ ba?l?kl? birçok yeni bilgi dü?üyordur. 2005 y?l?nda ilk kez ya?anan ku? gribi sonras?nda ?üphelenilen ve test sonuçlar? gribi i?aret eden tüm üretim ve canl? sat?? noktalar? karantina alt?na al?n?p, itlaf edilmi?. Yap?lan ara?t?rmalar da bunu destekleyerek, ?u anda marketlerde tavuk/piliç ad? alt?nda 5-10 TL fiyat aral???nda sat?lan kümes hayvanlar?n? sa?l?kl? ve do?al ortamda yeti?tirilmediklerini söylüyorlar. Bunu belki de en çok destekleyen aç?klama öldürülen tüm kümes hayvanlar?n?n yeti?ebilmesi için ciddi bir zamana ihtiyaç oldu?u ve marketler hem bu kadar ucuza hem de bu kadar seri sat?? yap?lamayaca?? bilgisi.

Devam?n? oku»

F?r?nda Parmak Bonfile

Her gün farkl? bir?ey pi?irmek ya da her misafire ayn? menüyü ç?karmamaya u?ra?mak zor. Hele bir de son zamanlarda evinizde bizim gibi proteini yüksek besin de?erlerinden olu?an beslenme yöntemi uygulan?yorsa.

Ne var bunda demeyin; protein aç?s?ndan zengin olan bakliyat ve etler ya da ürünler belli ancak her gün ayn? ?eyi yemek diyetteymi? gibi hissettiriyor insana. Dolay?sla da mutsuz ediyor.

Devam?n? oku»