F?r?nda Didiklenmi? Dö? Eti

Maç gecelerinde, can?m?z ‘fast food’ gibi muzur yemekler çekti?inde, artm?? etlerimle hep didikleme ve soslama i?lemini kullan?r?m. Ancak bu sefer amaç direkt olarak bu ete ula?mak. En iyisini NY’da ya?arken bol bol yedi?im, burada sadece bir yemek zincirinde pizzan?n içinde bulabildi?im bu harika tat, biraz zaman alan ama sonucu harika bir yemek. Denemelisiniz 🙂

Devam?n? oku»

Kuzu Etli Sandviç

 

?u s?ralar bir çok evde misafirler bir gelir bir gider. 🙂 Eh tabii ‘yetmez’ tela?? ile de yemekler bol bol yap?l?r. Hal böyle olunca ya artanlar ertesi gün ev ahalisi taraf?ndan bitirilir, ya da benim gibi taze 1-2 malzeme ekleyerek yeniden ba?ka bir yemek olu?turulur.

??te bu da kuzu incik ya da kuzu yeme?i yapt???n?z bir günün ard?ndan, kolayca yapabilece?iniz harika bir at??t?rmal?k ya da ana yemek olabilir. Bu tarif sadece bir örnek olsun sizler için; yarat?c?l???n?z? kullan?n ve istediklerinizi ekleyip, ç?kar?n. 🙂

Devam?n? oku»

Galeta ve Parmesan Peynirli Kuzu Pirzola

Su s?ra protein bazl? besleniyoruz; dolay?s? ile k?rm?z? et ilk s?ralarda yer al?yor mutfa??mda. Art?k s?k?c? yemeklerin d???na ç?kabilmek için kendi kendime uygulad???m bir tarif bu. Asl?na bakarsan?z mucize yaratm?yoruz, hepsi bildi?imiz malzemeler. Ancak yerken herkes mucizeler yaratt???n?z? dü?ünecek, inan?n bana. Schnitzel tariflerime bir alternatif daha geliyor sizin için.. 🙂

Devam?n? oku»

Dana / Beef Stroganoff

?u s?ralar art arda gelen tatl? tarifleri ve artan kolestrol / ?eker sebebi ile bugün ana yemeklerden bahsetmek daha do?ru olacak san?r?m. Genelde varsa Türkçe kelimeler kullanmaya gayret ederim; cümlesinin yar?s? ?ngilizce yar?s? Türkçe olan, nerede ya?ad???n? unutan insanlara nazaran. Ancak ne yaz?k ki bugün verece?im tarifi tan?mlayan do?ru bir isim dilimize yerle?memi?. Baz?s? Frans?z yeme?i san?p ‘Beouf Stroganoff’ olarak da adland?r?yor kendisini; ancak orijini Rusya olan bu tarifin temelini jülyen dilimlenmi? bonfile parçalar? ve krema olu?turuyor.

Devam?n? oku»