Salçal? Kuru Bamya Çorbas?

 

Bu sene havalar bahar tad?nda geçti?i için kafamdaki k??l?k yemeklerin neredeyse hiç birini yapamad?m. Ancak ha geldi ha gelecek derken, hem gerçek bahar kap?da hem de benim do?umum. 🙂 Geciktirmeden arka arkaya durmadan yapt???m tariflerime bir de bunu eklemek istedim.

Kuru Bamya Çorbas? tarifinin daha önce yo?urtlu versiyonunu sizlerle payla?m??t?m. ?imdi daha geleneksel olan?, salçal? ve nohutlusu sizlerle.. 🙂

Devam?n? oku»

?ran Usulü Nohutlu Yo?urt Çorbas?

Geç kalan k?? sonunda geliyor; bir yandan çocuk gibi sevinirken kar ya?acak diye, bir yandan sokakta ya?an insanlar için kahroluyorum. Her so?uk havada yapmam?z gerekti?i gibi, buldu?umuz a?açlara, ta? üzerlerine s?cak bir kap yemek b?rakamasak da, bir somun ekmek b?rakmay? ihmal etmemeliyiz. E?er yard?ma muhtaç birini görürsek bulundu?unuz ilin ya da ilçenin Belediyesini aramay? unutmay?n. (?stanbul Büyük?ehir Belediyesi: 0212 455 13 00, Ankara Büyük?ehir Belediyesi: 0312 418 66 62. )

Devam?n? oku»

P?rasa ve Kereviz Sapl? Sebze Çorbas?

Havalar bir ?s?n?p, bir so?urken; eczanelerin camlar?nda ‘Grip A??s? Gelmi?tir’ ibareleri ile birlikte anl?yoruz ki hastal?klar zaman? geldi geliyor.. Herkesin evinden uzak olsun ancak korunmay? da bilmeli. Neredeyse do?al vitamin deposu gören sebzelerle dolu, dola?an ve do?al üretim tavu?un suyuna mis gibi bir sofra zaman?. 🙂

Hem de içiniz rahatça çocuklar?n?za, miniklerinize yedirebilirsiniz. ?sterseniz püre yap?p bebeklerinize bile yedirebilirsiniz –bu durumda tek ek tavsiyem içine tuz koymay?n!-.

Devam?n? oku»

Pirinçli Tavuk suyuna Çorba

Dün yay?nlad???m Vine videosunda da dedi?im gibi k?? bitmedikçe, çorba keyfi de bitmez diye. 🙂 Bilinen klasik anne yemeklerine, kendimce hem sa?l?kl? hem de farkl? detaylar eklemeyi seviyorum. ?u s?ra salg?n olan hastal?klar için do?al antibiyotik say?labilecek bu çorbay? mutlaka ama mutlaka deneyin!

Devam?n? oku»

Havuç Çorbas?

Belki de senin son k?? çorbas? için, tarif ara?t?r?rken bunu yapmaya karar verdim. Havuç salatas?n?, zeytinya?l? ve yo?urtlu havucu çok severim. ?eker tüketmeyen bir ev olmam?za ra?men, bu ?ekerli sebzeyi çorbaya çevirmeden edemedim. Biraz tatl?ms?, biraz ac?ms? bu lezzeti biz çok sevdik; umar?m siz de ?u son k???ms? / bahar?ms? havalar geçmeden deneme ?ans? bulursunuz.

Devam?n? oku»

Minestrone

Haz?r çorba reklamlar?ndan g?na geldi. ?nsanlar?n gönül rahatl??? ile al?p, evlerinde pi?irmelerine inanam?yorum, ve hatta belki haddim olmayarak ay?pl?yorum. San?r?m mutfakta en kolay yap?lacak olan yemek çe?idi çorbad?r. Gene o kolay tariflerden biri olan, ?talyanlar?n duru suya pi?irilmi? sebze çorbas? olan Minestrone’sini denemenizi öneririm.

Devam?n? oku»

Sar?msak Çorbas?

Bon Appetit’in tarifinden uyarlanm??t?r.

Gelenler, gidenler derken ben mutfak i?ini iyice bo?lad?m. Hay?r zaman ay?rmayaca??m için de?il, her gelen sa? olsun yiyecek bir ?eyler getirdikleri için. Ancak art?k kuru g?dalar? bir kenara koyup, sa?l?kl? sebzeler pi?irme zaman?! Bizim evde sar?msak çok kullan?l?yor, bay?la bay?la yeniyor. Faydalar?ndan bir kez de ben bahsetmeyece?im; herkes her ?eyi biliyor art?k 🙂 Metabolizmay? kuvvetlendirmek, varsa rahats?zl?klara ?ifa olsun diye yapt?m. Denemenizi ?srarla tavsiye ediyorum.

Devam?n? oku»

Karnabahar Çorbas?

 

‘Gene mi karnabahar’ diyenlerinizi duyabiliyorum 🙂 Ancaaak havalar sonunda(!) karl? ve her yer bembeyazken, bir çok i? yeri ve okul tatildeyken, evde ö?len yeme?i keyfinde çorbadan ba?ka bir ?ey dü?ünemem. Bembeyaz manzarama bembeyaz bir çorba yak???r diyerek, pekte sevmedi?im, ancak bu sene nedense mutfa??mdan ç?karmad???m karnabaharla yapt???m bu sebzeli çorbaya bay?lacaks?n?z!

Beni takip edenler bilirsiniz ki neredeyse bu kadar iddial? konu?tu?um tarif yoktur; ancak bu çorba hem sa?l?kl? hem de çok lezzetli!

Devam?n? oku»

Ispanak ve Limonlu Mercimek Çorbas?

 

Evde sürekli ayn? yöntemle pi?en yemeklere de?i?iklik yapma iste?i gene üzerimde bugünlerde. Sofram?zdan eksik olmayan k?rm?z? mercimek çorbas?n?n art?k yenilenme zaman? geldi san?r?m; e?im her gün yese bir kez bile ?ikayet etmez, o kadar büyük bir sevgisi var 🙂 Ancak hem sa?l?kl? olsun, hem patates olmas?n, un hiç koymayay?m derken tarif son halini ald?. Mutlaka deneyin..

Devam?n? oku»

P?rasa Çorbas?

Bu ara elim hep ye?il sebzelere ve meyvelere gidiyor; denedi?im her tarifin sonucu ye?ilin tonlar?nda oluyor. Ne demek oldu?unu bilemeden, yapacaklar listemin kabarmas? beni birazc?k da olsa panikletmeye yetiyor. Ayn? zamanda denemek için not ald???m tariflerim birikiyor, yo?un dönemimin inad?na. Eh bir yerden ba?lamak gerek; Madeleine Peyroux’nun sesi sonuna kadar aç?l?r, kesme tahtas? ortaya ç?kar..

Devam?n? oku»