Brokoli Dip Sos

Pazardan, manavdan toplu al??veri? yap?p, eve geldi?imde i? düzenime göre ya toplu 1 haftal?k yemek yap?yorum, ya da haz?rl??? önceden yap?p her ak?am taze pi?iriyorum. Ancak bu sefer fazla alm?? olaca??m ki kenarda unutulmu? kocaman bir ba? brokoli buldum. Neyse ki kendisi henüz bozulmam?? ancak yemye?il rengi hafif solmu?. Eh bunu de?erlendirmek için de bir iki farkl? tarif olu?turdum; bunlardan bir tanesi bugün, di?eri yak?nda.. 🙂

Devam?n? oku»

Baharatl? Tereya?? ile Fettucine

 

Tam bir makarna delisiyim; olmayan? da anlayam?yorum. Gitti?im bir restoranda önce makarna çe?itlerine bakar, içime sinmez ise di?er kalemleri okumaya ba?lar?m. Geçenlerde çook büyük bir süper markete gidip, makarna reyonunda yakla??k 20 dakika harcad???m? fark ettim. Bildi?imiz makarna markalar?n?n, yabanc? etiket ile daha farkl? ve daha lezzetli çe?itleri var. Fiyat olarak biraz daha pahal? olsalar da, yine de bunlar? tercih ediyorum. Sadece tereya?? katarak bile, harika bir tat elde edebiliyorsunuz.

Söyleyecek bu kadar çok ?eyim varken, tarif vermemi? olmam garip de?il mi? 🙂

Devam?n? oku»

Brokoli ve Deniz Kabuklu Makarna

 

?? yorgunlu?u yetmezmi? gibi bir de trafik ve ?ehir stresi! Hakl?s?n?z, insan?n kaç?p gitmek istemesi içten..Ooo unuttunuz ki evde sizi kurt gibi aç bir e?, sevgili, çoluk ve çocuk bekliyor 🙂 Amac?m moral vermek merak etmeyin; yan?nda 1 kadeh ?arap ile rahatlayabilece?iniz, yapmas? 30 dakikadan fazla sürmeyecek bir tarif bu. Ana yemek niyetine bir kocaman kab? mutlulukla yiyebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

Brokoli Timbale

??te gene yaz?n?n yaz?m?, düzenlenmesi ve foto?raflanmas?ndan daha uzun süren ba?l??a sahip ba?ka bir yaz? daha 🙂 ‘Hmm, siz nas?l dersiniz?!’ hallerine sinir olsam da, baz? kal?pla?m?? sözcükler gibi baz? yemek isimleri de dilimize yerle?memi?, kar??l??? yok! Bu durumda ben ne yapabilirim bilemedim ki; kendi kendime uygun isimler bulmaya çal???yorum ancak tam anlam? ile oturmuyor.

Timbale (timb?l), yuvarlak kal?p ile pi?irilmi?, yumurta baz? ile yap?lan kar???k yemeklere verilen bir ad; ?imdi ben buna pan cake desem olmaz, sufle desem hiç olmaz, eh omlet demek çok büyük haks?zl?k olur.. Bu seferlik beni affedin ve tarifi deneyin 🙂

Devam?n? oku»

Tane Hardall? Brokoli Çorbas?

Heidi Swanson’?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Ek malzemeler katmadan yemeyi pek tercih etmedi?im sebzelerden biri de brokoli. Çok sa?l?kl? ve bize faydal? oldu?unu bildi?imden, bildi?im neredeyse bütün numaralar? yap?p, yemeye çal???yorum. Ancak bu hardall? çorba tarifini görünce denemeden duramad?m.. Neyse ki sonuç harika! Tane hardal?n dokulu yap?s?n?, her ka??kta hissetmek bana o anda ne yedi?imi bile unutturdu 🙂

Devam?n? oku»

Brokolili F?r?nda Tavuk

Son zamanlarda tavu?a olan önyarg? gittikçe art?yor; her kafadan bir ses ç?k?yor. Eminim sizin de e-postan?za ‘Tavuk Yemeyin’ ba?l?kl? birçok yeni bilgi dü?üyordur. 2005 y?l?nda ilk kez ya?anan ku? gribi sonras?nda ?üphelenilen ve test sonuçlar? gribi i?aret eden tüm üretim ve canl? sat?? noktalar? karantina alt?na al?n?p, itlaf edilmi?. Yap?lan ara?t?rmalar da bunu destekleyerek, ?u anda marketlerde tavuk/piliç ad? alt?nda 5-10 TL fiyat aral???nda sat?lan kümes hayvanlar?n? sa?l?kl? ve do?al ortamda yeti?tirilmediklerini söylüyorlar. Bunu belki de en çok destekleyen aç?klama öldürülen tüm kümes hayvanlar?n?n yeti?ebilmesi için ciddi bir zamana ihtiyaç oldu?u ve marketler hem bu kadar ucuza hem de bu kadar seri sat?? yap?lamayaca?? bilgisi.

Devam?n? oku»