?arap Soslu Kum Midyesi

 

Farkl? bir çok mekanda, ülkede yeme ?ans?m oldu. Ancak her biri birbirinden daha farkl?, ya çok lezzetli ya da ‘eh’ denecek k?vamdayd?. Fransa da ‘Leon’ gibi restoranlarda neredeyse fastfood k?vam?nda yap?l?yor. Memleketim de ise adeta bir lüks. Midye dolma d???nda, evde midye yapt?m deyince, ya da bir yerde midye yiyince dikkat kesiliyor insanlar. Oysa ki okulda yapt???m?z ?ekli ile en yal?n ve en kolay hali a?a??da. Bulmak ise hiç zor de?il. Güvendi?iniz bir bal?kç?ya bir gün önceden sipari? edin, hemen temin ederler. Güven çok önemli yaln?z, bayat hali insan? bezdirecek gibi zehirler! Evde de tazeliklerini nas?l kontrol edece?inizi yazaca??m, merak etmeyin. 🙂2 ki?i için;

  • 1 – 1.2 kg kum midyesi
  • 100 ml beyaz ?arap
  • 30 ml bal?k suyu
  • 1 adet orta boy arpac?k so?an?
  • 3 di? sar?msak
  • 1 yemek ka???? zeytinya??
  • 1 avuç ince do?ranm?? maydanoz

?lk i?imiz bal?kç?m?zdan ald???m?z midyeleri tek tek y?kay?p, kontrol etmek. Evet yanl?? duymad?n?z hepsini teker teker kontrol etmek ?art; her ne kadar taze olsalar da! Hangi çe?it midye kullanacak olursan?z olun, canl? olmalar? gerekiyor. Ölmü? bir midye bayat ve zehirler. Baz?lar?n?z?n i?rendi?ini hisseder gibiyim, ancak langusta gibi k?skaçlar? olan, kocaman ve pi?erken ç??l?klar atan bir canl?dan bahsetmiyor. Canl? k?sm? kabu?unun içinde.

Kumlar?ndan ay?r?p, tamamen temizlerken, aç?k olan kabuklar?na t?rnak/parmaklar?n?zla bir kaç kez vurun. Aç?k olan kapa??n hemen kapand???n?, midyenin yumu?ak içinin, içeri kaçt???n? göreceksiniz. E?er sert vuru?lara ra?men k?p?rdama yoksa derhal at?n. Baz?lar? hali haz?rda kapal? olabilir, e?er kabu?unda k?r?k ya da çatlak yoksa sa?lam demektir. K?saca ne yap?yormu?uz; kabuklar? k?r?k, çatlak olanlar? ya da vurdu?unda kapanmayanlar? çöpe at?yormu?uz.

Arpac?k so?an?ndan kastim, kuru so?an?n içi pembeli olan?. Pazarc?n?za ya da marketteki ki?ilerden yard?m alabilirsiniz. Unutmay?n bu tip so?an baharda bulmak kolay. E?er bulamazsan?z da normal k?rm?z? so?an? deneyin. Çünkü su ürünlerine bu tip so?anlar farkl? bir aroma kat?yorlar. Sar?msaklar?m?z? da incecik hatta neredeyse ezilmi? bir k?vam elde edene kadar do?rayal?m.

?ster toprak isterseniz de çelik tencerenize zeytinya??n?z? koyup, hafif k?zd?ral?m. K?zm?? olan tencereye so?an ve sar?msaklar?m?z? da ekleyip, ?effafla?ana kadar çevirelim. Midyeler h?zl? pi?ece?i için, so?anlar?n pi?mesi çok önemli.

?imdi temizlenmi? ve ay?klanm?? midyelerimizi ekleyip, yava?ça bir kar??t?r?p, kabuklar?n ya?lanmas?n? sa?layal?m.

Art?k tenceremiz iyice k?zm??ken hatta baz? so?an ve sar?msaklar hafiften renk almaya ba?lam??ken, ?arab?m?z? ekleyelim. Tavan?n cos etti?ini, hatta duman ç?kard???n? görünce korkmay?n, her ?ey yolunda. J Ba?ka bir tarafta kaynatt???m?z bal?k suyumuzu da ekleyelim. E?er evinizde bal?k suyunuz yoksa, ve ?arab? yo?un bir sos seviyorsan?z, sadece ?arap ekleyin. Ya da tad? hafifletmek için kaynam?? su.

Suyu ekler eklemez, tencerenin kapa??n? tamamen kapal? olacak ?ekilde üzerine koyal?m. Bundan sonras? çok kolay; 5 ila 8 dakika içinde tüm midyelerin kapaklar? aç?lm??, midyelerin rengi koyu sar? ya da turuncuya dönmü? olacaklar. Size tavsiyem cam kapakl? bir tencere kullanman?z, böylece aç?ld?lar m? diye sürekli aç?p, buhar? kaç?r?p kontrol etmek zorunda kalmazs?n?z. Ve unutmay?n, kapaklar aç?l?r aç?lmaz, hemen ocaktan al?n. Çok pi?mi? kay?? gibi midyeyi kimse yemek istemez. 🙂

Servis ederken bolca maydanozu üzerine serpin, yan?nda ç?t?r bir dilim ile direkt tencerede servis edin.