Rezene ve Yer Elmal? Sebze Sote

Genelde al?? veri?imi yapt???m, çocuklu?um geçti?i mahallemdeki manav?ma gittim. K?? sebzeleri aras?nda seçim yapmak ne yaz?k ki zor olmuyor, ancak kafamda yapmak istediklerim belli olarak gitmi?tim. Birden akl?ma rezene dü?tü; sordum ancak ald???m cevap beni çok üzdü: ‘Al??t?ramad?k insanlar?..’

?nsanlar al???lm???n d???na ç?kmaya çekinir, buras? kesin. Ancak yararl? oldu?unu bildi?imiz hiç bir ürünü tüketmedi?imizi görüyorum. Biraz inceleme yapt???mda belki de yeterli kaynak bulamamaktan kaynaklan?yordur diye dü?ünerek, bu tarifi hemen sizinle payla?mak istedim.

  • 1 adet taze rezene
  • 4-5 adet yer elmas?
  • 1 adet tatl? k?rm?z? biber
  • Yar?m kuru so?an
  • 2 di? sar?msak
  • 4 yemek ka???? zeytinya??
  • Tuz ve karabiber

 

Rezene, A ve C vitaminin yan? s?ra potasyum ve kalsiyum içeren faydal? bir besin. Çi? hali ç?t?r ç?t?r ve sulu oluyor; tad? görüntüsüne nazaran kereviz sap? kadar keskin de?il, aksine hafif tatl?. Ç?t?r ç?t?r halini incecik do?rayarak salata olarak kullanabilirsiniz. Ya da ortadan ikiye ay?r?p, iç k?sm? ?zgaraya gelecek ?ekilde, a??r ate?te pi?irin. Ate?ten ald???n?zda üzerine ekledi?iniz biraz tuz biraz zeytinya?? ile etlerinizin yan?nda servis edin.

Bu tarif için ben az ya?da sotelemeyi seçtim; foto?rafta gördü?ünüz gibi ortadan ikiye ay?rd?ktan sonra, iç k?sm? tahtaya bakacak ?ekilde koyun. Daha sonra b?ça??n?zla hem tezgaha hem de rezenenize 45 derecelik aç? yaparak ince ucundan gövdeye do?ru, kal?nl??? 2 milimi geçmeyecek ?ekilde dilimleyelim. (salata yapacaksan?z bundan daha ince olmal?, ister b?çak kullan?n ister tek b?çakl? rende) Saplar?n? sak?n atmay?n, sebze suyu ç?kart?rken, f?r?nda tavuk pi?irirken harika bir lezzet katacakt?r.

S?ra geldi yamuk yumuk yer elmalar?na.. 🙂 Manav?n?zdan rica edebilir ya da siz bizzat olabildi?ince orta boy ve düzgün ?ekilli olanlar?n? seçmenizi tavsiye ederim; kabuklar?ndan ay?rma i?lemi daha kolay oluyor. Büyüklüklerine göre ister ortadan ikiye ay?r?n ve yar?m ay ?eklinde, rezene ile ayn? kal?nl?kta dilimleyin isterseniz de direk bütün bir yuvarlak olarak dilimleyin. Benimkiler biraz orta boyu a?k?nd?, bu nedenle ortadan ikiye bölüp yar?m ay ?eklini verdim.

K?rm?z? biberlerimiz ise boydan 4’e ay?r?p, gene rezenelerin inceli?i kadar dilimleyelim. Çekirdek ve içindeki beyaz damarlar?ndan art?k bahsetmiyorum!

So?anlar?m?z? iri zar halinde do?ruyor olaca??z; yeme?e lezzet katmal? ama görüntü olarak rezene ya da yer elmas?n?n önüne geçmemeli 🙂 Sar?msaklar?m?z? da incecik do?rad?ktan sonra art?k sotelemeye geçebiliriz.

Zeytinya??n? hafif k?zd?rd???m?z tavaya s?ras?yla so?an ve k?rm?z? biberlerimizi koyal?m. Tuz ve karabiberini serpip, so?anlar hafif ?effafla?maya ba?lad?klar?nda rezene ve yer elmam?z? ekleyebiliriz. Gene tuz ve karabiberini serpip, bu defa ate?i k?s??a getirmemiz gerekiyor.

15-20 dakika kadar k?s?k ate?te yer elmalar? ve rezeneler iyice yumu?ay?p, kenarlar? hafif renk almaya ba?layana kadar soteleyelim. Rezeneler hafif diri kalabilir, sonuçta salata olarak tüketti?imiz için bunun bir zarar? yok, aksine faydas? daha çok.

Servisten hemen önce rezenenin kendi üzerinde bulunan, dereotuna benzer yapraklar?ndan üzerine eklemeyi unutmay?n. ?ster kokteyllerinizde, ister ana yemeklerinizde ya bir et yeme?inin yan?nda garnitür olarak s?cak servis edin ya da minik kanepeler üzerinde ki?iye özel so?uk servis halinde sunum yap?n! Tercih sizin.. 🙂