Pesto Sosu

Heidi Swanson’?n tarifinden uyarlanm??t?r. – 101 cookbooks

Taze fesle?enin iyisini, parla??n? bence bulmak pek kolay de?il. Evet her markette, her kö?edeki manavda görmeye ba?lad?k ama sanki daha yeni topraktan ç?km?? gibi duran? bulmak zor. Hele bir de minik yaprakl?klar? bulabildiysem hemen al?p, pesto sos yap?yorum. Böylece hem uzun ömürlü oluyor, hem de muhte?em bir sos elde ediyorum.

Bir kaç yaz?mda pesto sosu kulland?m, ancak tarifini vermek bugün mümkün oldu! Kitaplarda, bloglarda bir sürü ‘Pesto Sosu’ tarifi bulacaks?n?z, ancak ben blender’a at?p, tüm malzemeleri ekleyip yap?lanlar? be?enmiyorum. Elbet i?e yar?yorlar ve fesle?enli bir sos elde ediyorsunuz, ancak kendinizi upuzun bir sürede b?ça??n?z ya da yar?m ay b?ça??n?z –mezzaluna- ile k?y?lm??a hiçbirinin tad? benzemiyor. O nedenle en çok sevdi?im bu tarifi size vermek istedim.

  • 1 demet fesle?en
  • 25 gr çam f?st?k
  • 3 di? sar?msak
  • 150 gr Parmesan peyniri
  • 7 tatl? ka???? zeytinya??

 

?lk etapta fesle?enlerimizin yapraklar?n?, saplar?n tam dibinden olacak ?ekilde elimizle kopart?p su dolu bir kab?n içine atal?m. Suyun so?uk olmas? önemli; yapraklar?n dirili?ini kaybetmesini istemeyiz. Bu tip yaprakl? bitkileri –maydanoz, dereotu, nane vb- bol suda bekletmek ve bir iki sefer suyunu tazelemek temizlemek için en iyi yöntem. Zira hepsinin üzerinde gözle görülemeyen minik tüyler var ve onlar? suyun alt?nda tutarak temizlemek mümkün de?il. Y?kad???m?z fesle?en yapraklar?n? güzelce kurutup tahtam?za alal?m.

En önce yapraklar?m?z?n 3’te birini güzelce k?ymaya ba?layal?m mezzaluna b?ça??m?z ile. Neden bu tip bir b?çak ihtiyac?m?z var diyecekseniz, bir taraf? k?yarken b?ça??n burnu ile s?k??t?rmadan, öne ve arkaya giderken tüm yapraklara e?it bask? uygulam?? oluyoruz. Dolay?s? ile bir taraf? ezilirken di?er taraf? diri kalm?yor. Ancak evinizde yoksa, kendi b?ça??n?z? sanki yar?m aym?? gibi önü arkay? e?it kald?rarak da ayn? sonucu elde edebilirsiniz. Benim foto?rafta gördü?ünüz ot do?rama b?ça??mda ayn? i?levi görüyor ?ansl?y?m ki 🙂 Ne zaman ki fesle?enleriniz güzelce k?y?lacak, di?erlerini de yava? yava? ekleyip ayn? ?ekilde k?ymaya devam edelim.

Fesle?enlerimiz bitti?inde sar?msaklar?m?z? ekleyip, do?rama i?lemine devam edelime. Elektrikli bir alet kullanamad???m?z için do?rama i?lemi yava? ve uzun devam edecek. Her yeni ekledi?imiz malzemeyi homojen olarak kar??t?rmak çok önemli.

Sar?msaklar da fesle?enler ile ayn? büyüklü?e geldiklerinde f?st?klar?n yar?s?n? da ekleyip, devam edelim. Tam bitti derken kalan yar?s?n? ekleyip, güzelce hepsini k?yal?m. F?st?klar? kavurman?n ve do?al ya??n? ç?karman?n hiç bir anlam? yok. H?zl? bir ?ekilde makinadan geçirmeyece?imiz için zaten kendi ya?? do?al olarak ç?k?yor olacak.

Ne zaman ki f?st?klar da art?k görünmeyecek kadar küçük bir hal ald?lar taze rendelenmi? parmesan peynirimizi de ekleyip güzelce b?ça??m?z ile ezmeye devam edebiliriz. K?yma i?lemi sürerken tahtan?z?n yan?na da??lan parçalar? da her seferinde kar???ma katman?z gerekiyor; böylece irili ufakl? parçalar kalmayacak ve hepsi e?it olacaklar.

Peyniri ekledi?inizden beri pesto kokusunu duymaya ba?lad?n?z de?il mi? Ben s?rf bu kokuyu duymak için pesto sos yapt???m? biliyorum. Peynir her b?çak darbesinde birazc?k ?s?dan eriyip, kar???m? macun haline getiriyor olacak. Tam da istedi?imiz bu! Pesto sosu hiç bir zaman sulu bir kar???m olmamal?d?r. E?er siz makarna ya da ba?ka bir yeme?e katacaksan?z, o esnada krema, süt ya da benzeri bir ürün ile macunu aç?p s?v? hale getirmelisiniz.

Macun k?vam?nda olan kar???m? temiz önceden kaynat?p, kuruttu?umuz kavanozumuza koyabiliriz. Üzerine gelecek kadar ya da benim tam ölçüm ile 7 tatl? ka???? iyi kalite bir zeytinya??n? üzerin döküp, kapa??n? iyice kapat?n. Kavanoz ya da kab?n?z?n kar???mdan çok çok büyük olmas?na izin vermeyin. Çok fazla hava kalmamal? kavanozda. Bir dahaki kullan?m?n?za kadar buzdolab?nda rahatl?kla saklayabilirsiniz.

Hadi ?imdi biraz makarna açal?m 🙂