Pancar Tur?usu

Tezgahlarda k?pk?rm?z? hatta bordo pancarlardan sa?l?k f??k?r?yor. Alg?da seçicilik mi yoksa dönemsel sebze reklamlar? m?d?r nedir, kar??ma faydalar? ç?k?p duruyor. ??in kötü taraf? ise vakumlu po?etlerde de tur?u halini görmeye ba?lad?m. Annemin mis gibi tarifini, sizin için bu sene ben uyarlad?m. O kadar basit ve o kadar sa?l?kl? ki lütfen evinizde yap?n?z. 🙂

  • 2 ba? pancar – 8 adet orta boy
  • 1 ba? sar?msak
  • 1 yemek ka???? tuz
  • 1 lt su
  • 200 ml elma sirkesi

?lk önce pancarlar?m?z?n temizli?i ile ba?l?yoruz; kabuklar? ile pi?irece?imiz için saplar?ndan ay?rd???m?z pancarlar?m?z? ya temiz bir temizli bezi ya da varsa sebze f?rçam?z ile iyice temizleyelim. Zaten y?kad?kça, bordo rengin ç?kt???n? göreceksiniz.

Bir yandan 1 ba? sar?msaklar?m?z? haz?r edelim; tamam?n?n kabuklar?ndan ay?r?p bir mutfak tülbendine, ya da peynir süzme bezine tamam?n? koyup, pi?irme ipi ile ba?layal?m. Bunu neden yap?yoruz derseniz, tur?unun olma süresinden sonra ç?kar?p ataca??m?z için kolayl?k oluyor; ama siz isterseniz tek tek içinden ay?klamakla u?ra?abilirsiniz. 🙂

E?er pancarlar?n?z?n hepsi e?it boyda de?ilse –ki yakla??k olarak e?it boylarda alman?z? öneririm, pi?mesini daha rahat kontrol alt?na alabilirsiniz- yakla??k boyutlara gelene kadar ortas?ndan dikkatlice do?ray?n.

Art?k pancarlar?m?z? düdüklü tenceremizin dibine tek s?ra halinde yerle?tirelim, ve tüm suyumuzu üzerine koyal?m. Su için tam bir ölçü vermemize gerek yok asl?nda, üzerine gelecek kadar su koyman?z da yeterli olacakt?r. Sar?msak bohçam?z? ve tuzumuzu da ekleyip, kapatal?m a?z?n?. Düdük ç?kt?ktan sonra alt?n? k?s?p, 20 dakika daha pi?irelim. Eski, yeni, model farkl?l?klar? sebebiyle bu süre ne yaz?k ki de?i?ebiliyor. Ancak siz 20 dakika tuttuktan sonra bir b?çak ile kontrol edin; pi?memi?se ek süre daha kaynat?n.

Pancarlar?m?z? kabuklar?ndan ay?rmak için bir kaseye al?p, 10 dakika kadar oda s?cakl???nda ?l?nmas?n? bekleyelim.

Bu esnada da tur?uyu saklayaca??m?z kavanoza sirkemizi koyup, üzerine pi?irdi?imiz suyu tülbent ya da minik delikli bir süzgeçten geçirip kavanoza ekleyelim. Kavanozun a?z?na kadar doldurmay?n; içine daha pancarlar? ekleyece?iz. En mant?kl?s? yar?s?na kadar doldurup, kalan suyu bir kenarda tutmak.

Pancarlara el de?ecek gibi oldu?unda ya da benim gibi sab?rs?zsan?z hemencecik bir eldiven yard?m? ile kabuklar?n? ay?rmaya ba?layabilirsiniz. Göreceksiniz ki dokundu?unuz an kabuklar? soyulacak. S?kmadan hafifçe ok?ar gibi yapman?z? tavsiye ederim.

Kabuklar?ndan ay?rd???m?z pancarlar?m?z? hepsi ayn? ?ekle gelene kadar ince dilimler halinde do?rayal?m ve do?rad???m?z tüm dilimleri kavanoza ekleyelim. E?er üzerinde hala bo?luk varsa kalan suyu da ilave edelim. En son sar?msak bohçam?z? en üstte olacak ?ekilde, suyuna bat?r?p tamamen so?utal?m.

So?uduktan sonra kapa??n? kapat?p, buzdolab?nda dinlenmeye b?rakal?m. Ben sar?msa?? 1 hafta sonunda al?yorum, ama sizin dama tad?n?za göre daha da fazla tutabilirsiniz. Tek bir önerim var; .ok fazla tutmay?n çünkü suyunda ac?ma yapabiliyor. 🙂