Nar Likörü

Madem k?? meyveleri reçel ya da türevleri ile stoklamaya, pekala likör de yapabiliriz. Geçen sene bir arkada??m?n annesi rica etti?inde, ar?ivimdeki tarifi taray?p bulmu? ve üzerinde çal??m??t?m. Ancak ?imdi ba?ka bir arkada??m?n dürtmesi(!) ile haz?rlamak ve foto?raflamak için zaman bulabildim. 🙂

Likör yapmay? çok seviyorum; annemden kalan bir al??kanl?k ile de bayram sabah? erkenden giyinip süslenip, sabah kahvesinin yan?nda servis etmeye bay?l?yorum. Yaz sonundaki bayram için ?imdiden güzel bir haz?rl?k. 

  • 6 adet orta boy nar
  • 1 adet limonun kabu?u
  • 1 adet çubuk tarç?n
  • 700-710 ml sek votka

 

Nar ay?klamaya ü?enen insanlar tan?yorum; hakl?lar çünkü kolay yoldan nas?l ay?klanaca??n? bilmiyorlar. Ben ilk The Ritz Carlton otelinde staj yaparken pastane mutfa??nda ö?renmi?tim. Cayd?rma –genelde stajyerin çal??kan ve tembelini böyle ay?rt ederler- politikas? çerçevesinde 2 kasa nar ay?klamam? söylediler. Gözleri dolmu?tu; yok tembel oldu?um için de?il, hayal ettiklerimin sadece filmlerden ibaret olaca??n? dü?ünüp hayal k?r?kl???na u?rad???m için.  🙂 Her neyse ben eskiden gördü?üm ortadan yar?m tek tek ellerimle taneleri ay?klarken, o zaman bana çok yard?mc? olan ?ef nar ay?klamay? de?il nar dökmeyi ö?retti.

?öyle ki foto?rafta da gördü?ünüz gibi nar? ortadan ikiye b?çak yard?m? ile kesin. Çekirdekli k?sm? avucunuzun içine, kabuklu k?sm? tavana bakacak ?ekilde kavray?n. Daha sonra bir tahta ka??k yard?m? ile kabuklu k?sma vurmaya ba?lay?n. Sert vurdukça kabu?un yumu?ay?p, tanelerin döküldü?ünü göreceksiniz. Aman dikkat h?z? fazla abart?p, elinize vurmay?n.

Ben bu i?lemi lavabomun içine yerle?tirdi?im derin bir kaba yapmay? tercih ediyorum, çünkü vurdukça nar?n suyun epey s?çr?yor. Su ve taneleri kaba dökülürken, kabu?un içindeki beyaz iç kabukta dü?üyor. Bunlar? olabildi?inde ay?klaman?z? tavsiye ederim. Portakal ya da limon gibi nar?n da iç kabu?u ac?l?k verebilir.

Ay?klama i?lemi bittikten sonra, ba?ka bir derin kaba tel bir süzgece ka??k ka??k al?p, gene tahta ka??k yard?m? ile ezmeye ba?layal?m. Burada ki amaç tüm nar tanelerini patlat?p, suyunu ç?karmak. Ama geriye kalan çekirdekleri atm?yorsunuz; süzgeç doldukça ters çevirin ayn? kab?n içine dökün.

Art?k likörümüzü bekletece?imiz tur?u için kullan?lan derin kavanozlardan birine ya da derin ve kapakl? olan herhangi bir cam kavanoza su ve çekirdekleri aktarabiliriz. Ancak öncesinde kavanozu kaynar suda ya da bula??k makinas?n?n s?cak du?unun alt?nda y?kay?p, steril edelim. Bu neden mi önemli? Çünkü içinde uzun süre çi? meyveler bar?nd?raca??m?z için herhangi bir bakteri üremesini önlemek istiyoruz.

Aroma katmas? için limonun kabu?unu meyve soyaca?? ile soyal?m. Bu noktada içindeki beyaz deriden gene biraz sak?nmam?z gerekiyor. Bu nedenle meyve soyaca?? ile soyuyoruz ki sadece kabu?undaki ya?l? k?sm? alal?m, ac? k?sm? b?rakal?m.

Kavanozumun içine limon kabuklar?n? ve çubuk tarç?n? da ekledikten sonra, votkam?z? direkt içine dökebiliriz. Kaba??n? s?k?ca kapat?p, kavanozumuzu karanl?k ve serin bir dolap, oda ya da neresi sizin için uygunsa oraya 3 hafta dinlenmesi için b?rakal?m. Akl?n?za geldikçe hatta mümkünse 2 günde 1 kavanozu iyice sallay?p, lezzetlerin kar??t???na emin olal?m.

Fark ettiyseniz içine hiç ?eker eklemedik; b?rakal?m biraz lezzetler birbirine geçsin, 3 hafta sonra görü?ürüz. 🙂