Mascarpone Cheesecake

Dorie Greenspan'?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Yeni 1 Tarif, 1 ya??na bast?! 🙂 Zaman?n ne kadar çabuk geçti?ine inanam?yorum! Zaten bu aralar bizim için kutlama zamanlar?; evlilik y?ldönümümüz, ve biricik eme?im.. Bunca zamand?r payla??lm?? olan tariflere bakt???mda ise siteyi kurmaya karar verdi?im ilk günü hat?rl?yorum. Ayn? ?u andaki gibi heyecanl? ve çok mutluydum. Hem kendi ar?ivimi daha düzenli hale getirmek, hem de gönül rahatl??? ile noktas?, virgülüne kadar do?ru tarifleri payla?mak benim için gurur verici.

Umar?m beni takip eden sen de bu durumundan memnunsundur! 🙂 Her geçen gün oldu?u gibi önümüzdeki yeni ya??m?zda da ben kendimi geli?tirerek, sana farkl? tarifler vermeye devam edece?im. ?imdiden planlanm?? olan farkl? çal??malar?mdan da ilerleyen günlerde haberdar ediyor olaca??m.

Desteklerin için çok ama çook te?ekkür ederim, iyi ki vars?n!Taban? için;

 • 2 paket yulafl?/tatl? kurabiye
 • 2 çay ka???? ?eker
 • 1 tutam tuz
 • 4 yemek ka???? tereya??

Dolgu için;

 • 910 gr krem peyniri/labne
 • 300 gr mascarpone peyniri
 • 260 gr ?eker
 • ½ çay ka???? tuz
 • 2 çay ka???? vanilya pudras?/esans?
 • ½ çay ka???? limon kabu?u rendesi
 • 4 adet yumurta

En sevdi?im tatl? olan cheesecake ile kutlama yapmak gerekiyor diye dü?ündüm; haz?r mascarponemizi de yapm??, buzdolab?nda kullanmay? bekliyorken ba?ka bir ?ey dü?ünülemezdi san?r?m. 🙂

Taban?m?z? yaparak ba?layabiliriz; tabii ki en önce f?r?n?m?z? 180 dereceye ?s?t?yor olal?m. Küçük bir mikser/blender’?n içine b?çakl? ucunu tak?p, kurabiyeleri un haline gelene kadar çekelim. Daha sonra içine tereya??, ?eker ve tuzu da ilave edip homojen bir k?vam elde edene kadar çal??t?ral?m.

23 cm çap?ndaki kelepçeli kab?m?z? iyice ya?lay?p, alt?n? 2 kar alüminyum folyo ile saral?m. Bunu yapmam?z?n sebebi, kal?b? su dolu ba?ka bir kap içine oturtaca??m?zdan, içine kaçabilecek sudan koruyabilmek için.

?imdi haz?rlad???m?z kab?n içine, kurabiyeli kar???m? kenarlar?na da ta??racak ?ekilde yayal?m, ve düz tabanl? a??r bir cisimle iyice bast?ral?m. Taban? dümdüz olmas?na dikkat edip, kenarlar? baz? yerde yüksek baz? yerde alçak yapabiliriz. 10 dakika buzdolab?nda dondurup, sonra f?r?nda 10 dakika kadar pi?irelim. Neden dolaba koydun diyenler; mikserde yumu?amaya ba?layan tereya??n?, dolapta tekrar donduruyoruz ki pi?ti?inde k?t?r k?t?r olabilsin!

Bu sürede içini ?ip, ?ak haz?rlayabiliriz. 🙂 Büyük mikserimizin ucuna ç?rpma telini tak?p, az-orta h?zda krem peynirimizi yumu?atmaya ba?layabiliriz. Ç?rpma i?lemi devam ederken, ?eker ve tuzumuzu kar??t?r?p yava?ça ekleyelim. Yakla??k 3 dakika boyunca ayn? h?zda kar??t?rmaya devam edelim. H?z?m?z gerçekten yava? olmal?; yumu?ayan peynire ?ekerin zamanla da??l?p, kolayca kar??mas?n? sa?layaca??z.

Vanilya pudras? ya da esans? ile taze rendeledi?imiz limon kabuklar?m?z? da ekleyip, az?c?k daha kar??t?rd?ktan sonra yumurtalar?m?z birer birer ekleyelim. Her yumurtay? ekledi?imizde 1 dakika kadar kar???ma da??lmas?na izin verelim. Yumurtalar?n hepsini ekleyip, yeterli zaman geçince makinay? kapat?p, hep ayn? yöne olmak kaidesi ile alttan ve kenarlardan kar??t?ral?m; böylece ç?rpma telinin ula?amad??? noktalar? da kar???m?m?za dahil etmi? olduk.

En son ev yap?m? mascarpone peyniri de eklenip, 2 dakika daha kar??t?r?p, homojen bir k?vam elde edelim. Sonra f?r?nda pi?mekte olan kab?m?z? ç?kart?p, daha geni? bir kab?n üzerine oturtal?m. Kar???m?m?z?, s?cak kab?n ortas?na dökmeye ba?layal?m. Kendi kendine kenarlara yay?lacak olan kar???m, tamamen yay?ld???nda ise art?k geni? tepsimiz f?r?na geri dönemeye haz?r demektir.

F?r?n?m?z?n derecesini 165’e dü?ürüp, yeni kaynam?? suyu kelepçeli kab?n içine gelmemesine dikkat ederek, yüksekli?inin yar?s?na gelene kadar dökelim.

Toplam pi?me süreci 90 dakikay? bulacakt?r; pi?ti?inde üzeri hafif k?zarm??, kab?n kenar?na vurdu?unuzda kenarlar? sabit ancak ortas? hafif jöle k?vam?nda olmal?. F?r?n?m?z?n kapa??n? hafifçe aralay?p, aras?na bir merdane s?k??t?r?p 1 saat kadar f?r?n ile birlikte so?umaya b?rakal?m. 1 saatin sonunda kelepçeli kab? ç?kar?p, tamamen oda s?cakl???na gelmesini bekleyelim.

Oda s?cakl???na geldi?inde kenarlar?n? bir b?çak ile tam tur yap?p, kelepçesinden kurtaral?m. Kolay kesilmesi, ve tüm tatlar?n birbirine geçebilmesi için buzdolab?nda en az 4 saat dinlenmeye b?rakmak önemli. Hatta yapabiliyorsan?z 1 gece bekletmek daha da iyi olacakt?r. Ben üzerine Portakal Kabu?u ?ekerlemesi koydum; siz ne isterseniz onunla servis edebilirsiniz. Hatta bence sade hali bile çok lezzetli.

?imdi siz de haz?r oldu?unuza göre, kar??l?kl? kadehlerimizi toku?turup 1 çatal alabiliriz pastam?zdan 🙂 Hep beraber nice seneleri görebilmek dile?i ile..