Limonlu Tavuk Suyuna Çorba

Besleyici bir çorba her derde deva olabilir. Özellikle bütün gün aç ve susuz kalanlar için, iftarda tüketebilecekleri hafif ve sa?l?kl? bir çorba tarifi bu. Yaz gününde bu limonlu tat, içinizi ferahlat?yor olacak 🙂

  • 700 ml tavuk suyu
  • 700 ml su
  • 2 adet tavuk budu ve gö?sü
  • 135 gr arpa ?ehriye
  • 1 adet havuç
  • 3 adet yumurta
  • 80 ml taze s?k?lm?? limon suyu
  • 1 avuç dolusu dereotu

 

Ellinde tavuk suyu olmayanlar, ilk olarak bu i?lemi yapmalar? gerekiyor. Çorbam?z?n temelini olu?turan tavuk suyu ve tavuk parçalar?n? bu ?ekilde elde etmek çok kolay. Ben tavuk suyu ç?kar?rken, sadece kemik ve kanatlar?n? kullanm?yorum. ??imi kolayla?t?rmak için bütün olan serbest dola??m ve do?al besili kemikli tavuk budu ve gö?sü sat?n al?p, di?er tavuk suyu yap?m?nda gerekli olan malzemeleri içine kat?p, ayn? anda kaynat?yorum. Böylece pi?en su ile birlikte haz?r pi?mi? ve didiklenmi? tavuk parçalar?m da oluyor.

Art?k tavuk suyumuzu ve duru suyumuzu kar??t?r?p, kaynamaya b?rakabiliriz. Kaynad??? anda zar ?eklinde do?ram?? oldu?umuz havuçlar?m?z? ve arpa ?ehriyemizi ekleyebiliriz.

Arpa ?ehriyenizi sat?n ald???n?z kutunun üzerinde genellikle kaç dakikada pi?mesi gerekti?i yazar. Genel bir kan? olarak bu süre yakla??k olarak 11 dakikad?r. Bu süre hem havuç hem de ?ehriyelerimizin pi?mesi için yeterli olacakt?r.

Didiklenmi? ya da minik parçalar halinde do?ranm?? pi?mi? tavuk parçalar?n? da çorbam?za ?s?nmas? ve lezzeti emebilmesi için ekleyebiliriz. E?er benim pi?mi? tavu?um yok ancak suyum haz?r diyorsan?z, gene minik parçalar halinde do?ranm?? olan çi? tavuk parçalar?n? ?ehriye ve havuçlar ile birlikte kaynayan suyumuza ekleyebilirsiniz. Hepsi ayn? anda pi?iyor olacakt?r.

Bu arada derin bir kasede yumurtalar?m?z? taze s?k?lm?? olan limon suyu ile iyice ç?rpal?m. Homojen bir k?vam elde etti?imizde ise s?cak çorbadan bir kepçe kadar bu kaseye ekleyelim. Dikkat etmemiz gereken yumurtalar? ani s?cakl?k ile pi?irmemek. Bunun için 2 ?art?m?z var; birincisi limon suyu ve yumurtalar?n oda s?cakl???nda olmas?, ikincisi ise çorban?n suyunu yava?ça eklerken bir yandan ç?rp?c? ile h?zl? h?zl? kar??t?rmak. Is?s? yükselen kaseyi art?k çorban?n tenceresinin içine gene ayn? kurallarla ekleyebiliriz.

Bu noktada tuzu ve karabiberini kontrol edip, dereotu ile süsledikten sonra servise haz?r hale getirebiliriz.