Langusta – Çe?me

Yaz?n ba?lar?nda bir dü?ün sebebi ile Alaçat?’ya dü?tü yolumuz; iyi de oldu. Hafta sonuna bir gün daha ekleyerek haz?r gelmi?ken biraz dinlenelim dedik. Ancak istedi?imiz her ?eyi s??d?rabilmek tabii ki mümkün de?ildi. Ancak ne yapt?k ne ettik s?rf ben sizlerle payla?abileyim diye güzelim Alaçat? kumsal?n? b?rak?p taa Çiftlikköy’e Langust’çuya yani böcekçiye gittik.

Taklitlerinin her geçen türedi?i bu yer bamba?ka. Öyle konfor, lüks beklemeyin. Yol kenar?nda kuru tahta sandalyeler üzerinde muhte?em lezzetler yiyebilece?iniz bir yer buras?. Sabahtan gece yar?s?na kadar aç?k. ?lk defa ö?le yeme?i için gidiyorum buraya ve bundan sonra da san?r?m bu saat aral???n? tercih edece?im. Neden derseniz, denizin o garip ye?ilimsi mavili?ini ben görememi?im hiç böyle yol kenar?ndaki masalar?nda otururken.

Ton ton Tu?rul Usta’yla geçiyoruz içeri böce?imizi seçmeye. Eskiden camdan bir havuz olu?turulmu?tu ve hepsi içinde rahatça hareket edebiliyorlard? ancak bu sefer bize tahta bir kasadan seçtirdi. ‘Ne oldu havuza?’ diye sordu?umuzda ‘Sormay?n.. Belediye..’ dedi ve konuyu kapatt?. Çok laf alamazs?n?z a?z?ndan. Gözlerini ?slak gazete ka??tlar? ile örtmü? böceklerin; intihar ederler yoksa dedi. ?nsano?lu çok cani hissediyor o anda kendini; canl? canl? pi?irildiklerini bilmek çok üzücü. Okulda bir derste bunlar? yaparken, tencereden gelen ç??l?klar?n? i?itmi?tik. ?çim kötü oluyor en iyisi mekan? anlatmaya devam edeyim.

Size mekan ile ilgili verece?im bir tavsiye var; pazarl?k yapmay?n böceklerin fiyat? için. Size kilosuna 150 TL diyorsa kabul edin aksi takdirde pazarl?k sonucunuz 160 TL’ye dönü?ebilir; indirmek yerine fiyat? yükseltiyor.

?çerde içece?imizi de sorduktan sonra kendi isteklerine göre bir iki meze daha yazd?r?yor adisyona bizim isteklerimize ek olarak.

Ö?len güne?inin alt?nda, inan?n Çe?me’nin o me?hur rüzgar? sayesinde baharda gibi hissediyor insan kendini.

Tam bu denizi izleyip buz gibi rak?lar?m?z? yudumlarken, ba?l?yor mezeler gelmeye; yo?urtlu patl?can ezme, iri k?y?m sar?msakl? deniz börülcesi, ince k?y?m roka salatas? ve ek?i ama tam rak?l?k kaya koru?u otu.

Vee tabii ki pamuk gibi a??zda da??lan ahtapot salatas?..

Bir anda davul ve zurna sesleri bizi rüyadan uyand?r?yor. Korna ve davul seslerinin geldi?i konvoy yan?m?zdan geçecek oluyor ki yan masam?zdaki akranlar?m?zdan ikisi alay?n yolunu kesiyor. Dü?ün alay? san?p para isteyecek oluyorlar ki arabadan sünnet çocu?u iniyor. Aralar?nda gülüp ‘para alacakken paralardan olaca??z’ deyip cömert ?stanbul’lu böce?in fiyat?ndan daha fazla bir iki banknotu çocu?a tak?p soka??n ortas?nda göbek atmaya ba?lad?lar. Görüntüler a?a??daki gibi; bu manzaray? can?m ülkemden ba?ka bir yerde görmeniz bence mümkün de?il!

Gülüp e?lenip biraz tempo tuttuktan sonra assolist de geliyor masam?za. Ve me?hur portakal sulu sos ile marine edilmi? ?zgara Langust. Tabii ki herkes sünger gibi yumu?ac?k gövdeye sald?r?rken ben bacaklar? kapt???m gibi ba?l?yorum ay?klamaya ve ellerimle yemeye. Biraz daha zahmetli oluyor, aletlerle dikkatlice k?r?p etleri s?y?rabilmeniz gerekiyor. Ama inan?n bu lezzeti daha fazla tarif edebilmek imkans?z. Yolunuz dü?ünce ya da siz yolunuzu dü?ürünce mutlaka ama mutlaka deneyin.

Ö?len için de?il belki ama ak?am için kesinlikle rezervasyon yapt?r?n; 0232 722 10 08. Tu?rul Erol – Taklitlerinden Sak?n?n?z! 😉