Klasik Tereya?l? Krema – Buttercream

Birçok tarifi yapmak hem e?lenceli hem de kolay de?il mi? Daha önce de bahsetmi?tim bir tarif ile herkes farkl? bir yemek ç?kar?r diye. Tatl? tariflerinde bu pek mümkün de?il tat aç?s?ndan ama süsleme ile o kadar de?i?ik lezzetler yaratabilirsiniz ki e?iniz dostunuz çevreniz hayran kalabilir..

En temel süsleme ve/veya dolgu olarak kullan?lan krema budur san?r?m. Çünkü bu baz tarifin içine ister f?st?k ezmesi kat?n ister limon ya??, kakao ya da ister çe?itli meyve tozlar? ekleyin,  heryerde kullanabilece?iniz lezzetli ve çok kolay bir tarif elde etmi? oluyorsunuz. Ben en çok makaron dolgusu olarak ve cupcake süslemek için kullan?yorum. ?çeri?i ve kullan?m alan? sizin hayal gücünüze kalm??.

  • 50 gram yumurta beyaz?
  • 100 gram ?eker
  • 150 gram tereya?, oda s?cakl???nda

Öncelikle el mikseri ya da elektirikli mikseriniz ile ?eker ve yumurta beyazlar?n? bembeyaz ve hafif kabar?k olana kadar ç?rp?n. Daha sonra s?cak su dolu bir kab?n ya da tencerenin içine oturtun ve ?ekerler iyice kar???m?n içinde çözülene kadar telle kar??t?rmaya devam edin. Bir süre sonra ?eker eriyecek ve dökülen kar???m belirgin hale gelecektir. Kar???m? çok s?cak hale getirmemeye çal???n; her zaman parma??n?z? rahatl?kla de?direbilece?iniz s?cakl?kta olmal?.

?eker tamamen çözüldü?ünde su banyosundan ç?kart?p kar???m so?uyana kadar tekrar mikser ile ç?rpmaya devam edin. ?imdi tereya??n? her seferinde bir yemek ka???? olacak ?ekilde yava? yava? eklemeye ba?layabilirsiniz. Çok ya?l? görünecek olabilir size ancak tüm kar???m? yemecekseniz nas?lsa bunu dü?ünün  ve lütfen tatl?larda, çöreklerde tereya??ndan ba?ka bir malzeme kullanmay?n. Baz? tariflerde margarin yazd?klar?n? görüyorum ancak margarinin içinde ne oldu?unu bile bilmiyoruz ve tamamen yapay ve sa?l??a çok zararl?.

Ç?rpmaya devam ederken son ka??k tereya??n? da ekledikten sonra devam ediyoruz. Bir süre sonra topak topak olacakt?r. Meraklanmay?n do?ru yoldas?n?z. Bir süre sonra tüm kar???m bir araya gelecek ve daha sert bir k?vam alacak.

Krema torbas? ile s?k?lacak hale geldi?inde mikseri kapatabilirsiniz ve dolgunuzu krema po?etine doldurabilirsiniz. Ben her zaman kullan at po?etleri kullan?yorum. Hem temizli?i daha pratik hem de daha hijyenik buluyorum. Tüm pastac?l?k malzemeleri satan dükkanlardan temin edebilirsiniz.

Hayal gücünüzü kullan?n ve istedi?iniz süslemeyi yap?n. Ben minicik “Çikolatal? Cupcake” lerimi sizin için süsledim.