Klasik Frans?z Sandviç Ekme?i

Çocuklu?umun kahvalt?lar?nda yumurtal? ekmekler vard?; öyle nefis kokard? ki ev, aç uyanm?? bir çocuk için hat?rlanacak en güzel günler belki de. Halimden belli olmasa da o zamanda çakt?rmadan yeme?e dü?künmü?üm belli ki. 🙂

‘French Toast’ ya da ‘Frans?z tostu’ diye adland?rd?klar? tarifte pek farkl? de?il. Bir kaç ek malzeme ile sabah sofralar?n? ?enlendirmek mümkün. Ancak en büyük fark? san?r?m ekme?i; eh ben de bu ekme?i yapmadan ve sizinle payla?madan duramazd?m. Evet tahmin edece?iniz gibi ‘Frans?z Tostu’ tarifi de yak?nda sizlerle.. 🙂

  • 145 gr bu?day unu
  • 270 gr beyaz un
  • 120 ml so?uk süt
  • 120 ml kaynam?? su
  • 56 gr tereya??
  • 2 yemek ka???? ?eker
  • 1 + ¼ çay ka???? tuz
  • 2 çay ka???? instant kuru maya

Bu tarif için haz?rl?k yapmak çok kolay; öncelikle tereya??m?z? eritip kenara alal?m. Bu esnada kar??t?rma kab?nda tüm kuru malzemelerimizi yani unlar?, tuz, ?eker ve kuru mayam?z? kar??t?ral?m.

Bir kenarda ise buzdolab?ndan ç?km?? süt ile, yeni kaynam?? olan e?it miktarlardaki malzemeleri kar??t?ral?m. Böyle yapmam?z?n sebebi ise ekme?imizin yumu?ak olmas?n? sa?layacak olan ?l?k s?v? kar???m?n? kolayca elde etmek için. Bu noktada derecelerle u?ra?maktan kurtulmu? oluyoruz. 🙂

Kar??t?rma kab?m?za s?v? kar???m? ve tereya??n? da ekleyip ister el ile, isterseniz tarifi daha da kolayla?t?rmak için sabit mikserimizin hamur yo?urma ucu ile 7-8 dakika kadar yo?ural?m.

Saat tutmak yerine, hamurun toplan?p kab?n kenar?ndaki tüm malzemeleri temizliyor olmas? yeterli. Hamurunuzun yumu?ak bir k?vamda olmas? gerek, e?er siz farkl? bir un kar???m? kullan?yor iseniz belki daha sert olabilir; bu noktada maksimum 40 ml daha olacak ?ekilde ?l?k su ekleyebilirsiniz.

?imdi geldik sab?r k?sm?na; kar??t?rma kab?ndan hamuru al?p, kal?b? iyice ya?lad?ktan sonra yerine koyup, üzerini bir streç film ya da temiz bir mutfak havlusu ile örtüp mayalanmaya, kabarmaya b?rakal?m. Bu süre mutfa??n?z?n ?s?s?na göre de?i?iklik gösterecek olup, ortalama 1-2 saat içinde iki kat?na ula?m?? olacakt?r. ?u s?ralar ?s?nan havalar sebebiyle, kalorifer falan yanm?yor; bu sebeple benim 2 saat sürdü.

Bu sürenin sonunda, her mayal? ekmek hamuruna yapt???m?z hareketi yap?p, bir yumruk at?p içindeki gaz? ç?karal?m. Daha sonra mutfak tezgah?n?za al?p ?eklini biraz düzeltip, 22’ye 12 cm’lik ya?lanm?? kab?n?zdan biraz daha küçük olacak ?ekilde uzun dikdörtgen ?eklini verelim.

Kab?n içine hamuru yerle?tirip, tekrar üzerini örterek, 1 saat daha kabarmaya b?rakal?m. Önceden ?s?t?lm?? olan 180 derecelik f?r?nda 30-35 dakika, ya da üzeri ve alt? k?zar?p, içi iyice pi?ene kadar tutal?m.

Ben hepsini tüketene kadar dilimleyip, kilitli bir plastik torba içinde buzdolab?nda sakl?yorum; siz arzu ederseniz oda s?cakl???nda da tutabilirsiniz ancak ömrü daha k?sa olacakt?r.