K?rm?z? Kadife / Red Velvet Cheesecake

Geçenlerde e?imin do?um günü sebebiyle arkada?lar?m?z bizdeydi. Pastaya alternatif olarak hem de?i?ik hem de lezzetli bir tatl? aray???m?n sonucu bu oldu. Alt? ?slak kek ya da brownie, üzeri ise cheesecake’i and?ran bu keke ba?ka isim bulamad?m 🙂

Red Velvet Kat? için;

 • 125 gr eritilmi? tereya??
 • 200 gr ?eker
 • 1 çay ka???? vanilya tozu
 • 35 gr kakao tozu
 • 1 tutam tuz
 • 2 çay ka???? s?v? k?rm?z? g?da boyas?
 • 1 çay ka???? elma sirkesi
 • 2 adet yumurta
 • 100 gr un

Cheesecake Kat? için;

 • 226 gr krem peynir/beyaz sürme peynir
 • 50 gr ?eker
 • 1 adet yumurta
 • ½ çay ka???? vanilya tozu

 

?lk önce 20×20 cm’lik kare ya da yuvarlak bir kab?m?z? iyice ya?layal?m ve hatta benim gibi ya?l? ka??tta sermeyi unutmay?n. Neden derseniz alt k?sm?nda kalan K?rm?z? Kadife kek biraz fazla ?slak olacak ve kal?ptan ç?karman?z çok kolay olmayabilir.

Ba?layal?m kekimizi yapmaya; bir kar??t?rma kab?nda eritilmi? tereya??, ?eker, vanilya tozu ya da esans?, kakao tozu, tuz, sirke ve g?da boyas? bir tahta ka??k yard?m? ile kar??t?ral?m. Daha sonra kar???ma yumurtalar? ekleyip, yumu?ak ve homojen bir k?vam elde edene kadar kar??t?rmaya devam edelim.

En son unumuzu her seferinde azar azar olacak ?ekilde ekleyelim; ekledi?imiz un kar???mda yok olunca biraz daha ekleyelim, ve bitene kadar böyle devam edelim. Böyle yapmam?z?n sebebi topaklanmas? önlemek ve unun kar???m için e?it olarak da??labilmesini sa?lamak.

Kar???m?n 3’te 1’ini ay?r?p, geri kalan?n tamam?n? kab?m?z?n dibine koyup, dö?eyebiliriz. Biraz koyu k?vaml?, bu nedenle bir spatula yard?m? ile dö?eyip, tüm katman?n e?it yükseklikte olmas?n? sa?layal?m. Bir kenar? yüksek, di?er kenar? daha alçak olursa pi?me süreleri de?i?ir, her dilim farkl? sonuç verir.

Farkl? ve temiz kapta ise krem peynir yumu?ayana kadar ç?rpal?m; burada elektrikli bir alet kullanmak isteyebilirsiniz. ?eker, yumurta ve vanilyay? da ekleyip, kar??t?rmaya devam edelim. Homojen bir k?vam elde edince de kar???m? kek kar???m?n?n üzerine do?rudan dökelim.

Cheesecake kat? daha yumu?ak, dolay?s? ile kendisi direkt kek kar???m?n?n üzerinde yay?l?yor olacak. Saklad???m?z k?sm? üzerine döküp, bir çatal ya da b?çak yard?m? ile geli?i güzel hareler olu?tural?m. Ancak bunu yaparken lütfen en alttaki taban? bozmay?n; sadece krem peynirli kar???m ve üzerine sonradan ekledi?imiz kar???m ile oynuyor olaca??z.

Art?k önceden ?s?t?lm?? olan 180 derecelik f?r?na kab?m?z? koyup, yar?m saat – 40 dakika kadar pi?meye b?rakal?m. Pi?ti?ini ayn? cheesecake usulü ile anlayabiliriz; yani kab?n kenar?na vurdu?umuzda kenarla pi?mi?, ortas? çok hafif sallan?yor olacak. Zaten üzerinin k?zarmas?n? gördü?ünüzde bilin ki olmaya çok yak?n.

Benim cheesecake gibi tatl?larda önerim, pi?tiklerinde f?r?ndan ç?karmadan, f?r?n?n ?s?s?n? kapat?p, f?r?n kapa??n? hafif aralay?p so?utmak. Böylece dilimledi?inizde çatlam?yor olacak. Di?er bir öneri ise en az bir gece buzdolab?nda dinlendirmek tabii ki 🙂