Kabak Mücveri

K?zartmay? tüketti?imiz tek ay yaz aylar?; o da sanmay?n ki her gün her hafta. K?rk y?l?n ba?? mücver, eh tatilde oldu?um baz? günler –sakl?yorum, her gün- köpo?lu. Eh bir de üzerine kaba?? çok sevince, yapmasam olmaz dedim. Haz?r yapm??ken de yeni evlenen, yemek yapmaya heveslenen ve basitte olsa bu tip tarifleri yeni ö?renenler için yay?nlamak istedim. 🙂Ortalama 12 adet için;

  • 450 gr kabak – ya da kabak içi-
  • 1 adet büyük patates
  • 5 dal taze so?an
  • 3 yemek ka???? taze dereotu
  • 2 yemek ka???? taze nane
  • 2 adet yumurta
  • 2.5 yemek ka???? dolusu un
  • 1 bardak üzüm çekirde?i ya?? – k?zartma ya??

 

Geçenlerde kabak dolmas? yapt???m için kabak içim vard?, tamamlamak için de bir kaç kabak ekledim. E?er sizin s?rf içiniz varsa onu kullan?n, yoksa da tamam?n? taze kabaklar ile yap?n.

Ben elde rendelemekle falan u?ra?m?yorum, hem daha pratik hem de daha kolay olan robotu tercih ediyorum. Tüm kabaklar?n?z? içine at?n, ve ince ucu ile çekin. Daha sonra kabaklar?n?z? hafifçe s?karak fazla sular?n? at?n. Ne kadar çok s?karsan?z o kadar daha az sulan?r. Ancak ben çok s?km?yorum, ne de olsa lezzeti de vitamini de orada.

Geni? bir kar??t?rma kab?n?n içine ald???m?z kabaklar?m?za, gene ince do?ranm?? dereotu ve taze nanelerimizi ekleyelim. Baz? ki?iler kuru nane koyar ancak k?zard?klar?nda daha da kuruduklar? için ac? bir tat veriyor; dolay?s? ile ben tercih etmiyorum.

Taze so?anlar?m?z? da incecik beyaz? ve ye?ili ile birlikte do?ray?p, kar???ma ekleyelim. Bunu tahta da b?çak yard?m? ile yap?yorum çünkü hem görünmelerini hem de lezzetlerini hissetmek daha güzel.

Kar???m?m?za neredeyse en sonlara yak?n gene ayn? robot ve ayn? uç ile rendeledi?imiz patateslerimizi ekleyelim. Son ana kadar beklememin nedeni ise kararmalar?n? önlemek. Üzerlerine hemen 2 adet yumurtam?z?n sar?s? ve beyaz? ile birlikte at?p, kar??t?rmaya ba?layal?m.

Kar???m?n köpürüp, ne kadar sulu bir k?vam oldu?unu görecekseniz. E?er bu ?ekli ile k?zg?n ya?a atarsan?z, patlamaya ve etrafa s?çramaya ba?layacak ve kolayca içi pi?meden yanacakt?r. Dolay?s? ile hem bunu engellemek hem de yumu?ak bir doku vermek için en son unumuzu da ekleyip, homojen bir k?vam elde edene kadar kar??t?r?yoruz.

Daha sonra ocakta k?s?k ile yüksek ate? aras?nda bir yerlerde k?zm?? olan ya??m?za, 1 yemek ka???? ya da ne kadar büyüklükte bir porsiyon elde etmek istiyorsan?z, ak?t?n. Ben tavaya ekler eklemez, kar???m?n ortas?ndan hafifçe bast?r?p, kenarlara do?ru yay?lmas?n? sa?lar?m. Böylece e?it bir kar???m elde edip, kolay pi?mesini sa?lar?m.

?ster s?cak ister so?uk, yan?nda ister yo?urt ister cac?k; ne isterseniz o ?ekilde servis edebilirsiniz. Benimkiler so?umadan bitmek üzere 🙂