Ispanakl? ve Mantarl? Yufka Böre?i

Anne evimde de, kendi evimde de kahvalt? için, ak?amüstü at??t?rmal??? ya da bazen sadece ak?am yeme?i için tembellik edip, hamur açmak yerine yufkadan börek yapar?m. Fark ettim ki, etraf?mda yo?un çal??an, yeni evlenmi? ya da yeni bebe?i olmu? arkada?lar?m için bu tarifi vermeliyim. Bir gece önceden bile haz?rlay?p buzdolab?na koyarsan?z, k?sa bir sürede pi?irip evde ?ölen havas? estirebilirsiniz. 🙂

  • Yar?m kg Ispanak
  • 250 gr mantar
  • 1 adet kuru so?an
  • 3 adet yumurta
  • 30 ml zeytinya??
  • 5 adet yufka
  • 200 ml süt

??e ?spanaklar?m?z? y?kayarak ba?lamakta fayda var; zira tüm malzemeleri haz?r edip, son a?amaya gelene kadar en az 10 kez sirkeli suya bas?p, temizlemeye çal???yorum. Do?al gübre ile üretilmi? ?spanaklardan al?yorum evimin yak?n?ndaki bir dükkandan, ancak neredeyse topra?? üzerinde oluyor. ?laçlanmad???n? bilmeme ra?men, iyice y?kamak önemli!

?ç harc?m?z için öncelikle so?an?m?z? yemeklik, zar ?eklinde do?ray?p, ya??m?z?n 1 yemek ka???? kadar? ile kavurmaya ba?layal?m.

Bu esnada f?rça ile temizledi?imiz ya da kabuklar?n? soydu?umu mantarlar?m?z? büyüklüklerine göre ya ikiye ya da dörde bölüp, ince ince k?yal?m. Kavrulmu? olan so?anlar?m?za eklemeye haz?rlar. Bu esnada tuz ve karabiberini ekebiliriz.

Art?k temizli?inden emin oldu?umuz ?spanaklar?m?z? sap?yla bütün olarak tenceremize koyal?m, ve kapa??n? kapatal?m. Ate?in k?s?k oldu?undan emin olal?m. Biz sütlü kar???m? haz?rlayana kadar ?spanaklar sönmü? ve yumu?am?? olacaklar. E?er fazla sulan?rlarsa, kapa?? aç?k olacak ?ekilde, yüksek ate?te suyunu çektirelim. Ispanaklar?n rengi hala ye?il kalacak kadar pi?irmemi? yeterli; bir de bu noktada tad?n?, tuzunu kontrol etmeyi unutmay?n, çünkü bu son ?ans?m?z. 🙂

Sütümüze 2 adet tam yumurtay?, di?er yumurtan?n da beyaz?n? koyup, geri kalan zeytinya??m?z? ekleyip ç?rpal?m. Kalan yumurta sar?s?n? üzeri için bir kenarda saklayal?m. Normalde haz?r sat?lan yufkalar tuzlu oluyor; dolay?s? ile sütlü kar???ma tuz eklemenize gerek yok. ?yice ç?rpt?ktan sonra yufkam?z? tepsiye dizmeye geçebiliriz.

Foto?raflarla size her a?amay? göstermeye çal??t?m; bir de yaz?l? deneyeyim. Tepsimizin en alt?na biraz daha zeytinya?? sürelim; hem yufkam?z yap??mayacak hem de nar gibi k?zaracak. Daha sonra ilk yufkam?z? tamamen aç?p, tepsinin kenarlar?ndan ta?acak ?ekilde yerle?tirelim. F?rça ya da ka??k yard?m? ile sütlü kar???mdan biraz sürelim Daha sonra di?er 2 adet yufkam?z? elimizle parçalayarak, geli?i güzel ancak sa?lam bir taban olu?turacak ?ekilde içine dizelim.  Tekrar sütlü kar???mdan, bu sefer biraz daha çok olacak ?ekilde yufkalar? ?slatal?m. Art?k ana malzememizi her taraf?na e?it gelecek ?ekilde, yufkalar?n üzerine yayal?m. Tekrar üzerine 4. yufkam?z? didikleyip, sütlü kar???mdan biraz dökelim. Art?k en son yufkam?z?, didiklemeden bütün olarak biraz da ?ekil vererek malzemeleri tamamen örtecek ?ekilde, da??n?k yorgan gibi serelim. ?imdi tüm sütlü kar???m? üzerine boca edip, tepsinin kenar?ndan sarkan ilk yufkam?z? üzerine kapatal?m. Ellerinizde kenarlardan iyice bast?r?p, son kapa??n kapand???ndan emin olal?m.

En üste kenara ay?rd???m?z yumurta sar?m?z? sürüp, önceden ?s?t?lm?? olan 180 derecelik f?r?nda, üzeri k?zarana kadar ya da yar?m saat kadar tutal?m. Böre?in kabard???n? göreceksiniz, size tavsiyem sofraya getirmeden ortas?ndan minicik bir delik aç?p, içindeki buhar?n ç?kmas?n? sa?lay?n. Böylece dilimlerken yüzünüz yanmayacak. 🙂 Afiyet olsun..