?ran Usulü Nohutlu Yo?urt Çorbas?

Geç kalan k?? sonunda geliyor; bir yandan çocuk gibi sevinirken kar ya?acak diye, bir yandan sokakta ya?an insanlar için kahroluyorum. Her so?uk havada yapmam?z gerekti?i gibi, buldu?umuz a?açlara, ta? üzerlerine s?cak bir kap yemek b?rakamasak da, bir somun ekmek b?rakmay? ihmal etmemeliyiz. E?er yard?ma muhtaç birini görürsek bulundu?unuz ilin ya da ilçenin Belediyesini aramay? unutmay?n. (?stanbul Büyük?ehir Belediyesi: 0212 455 13 00, Ankara Büyük?ehir Belediyesi: 0312 418 66 62. )

 • 900 gr yo?urt
 • 140 gr pi?memi? nohut (325 gr pi?mi?)
 • 100 gr pi?memi? pirinç –beyaz ya da yabani- (215 gr pi?mi?)
 • 1 adet kuru so?an
 • 1 adet yumurta
 • 1 yemek ka???? un
 • 1 lt su
 • 1 yemek ka???? tuz
 • 1 avuç k?y?lm?? maydanoz
 • 1 avuç k?y?lm?? dereotu

Sosu için;

 • 3 yemek ka???? tereya??
 • 3 di? sar?msak
 • 1 tatl? ka???? kuru nane
 • bir tutam tuz

Bildi?imiz usulden bunun ne fark? var diyecekseniz, içinde daha nohut var. Asl?nda ara?t?rd???m orijinal tariflerde k?rm?z? mercimek gibi bakliyatlar da kullan?ld???n? gördüm. Ancak yemekleri fazla kar??t?rmay? sevmedi?im için ben sadece nohudu kulland?m. 🙂

H?zl? bir ?ekilde çorbay? pi?irmek istiyorsan?z, benim yapt???m gibi nohutlar?n?z? bir gece önceden ?slat?p, ertesi gün nohut ve pirinci duru su ve tuz ile ha?lay?n. Böylece çorban?z çok kolay pi?ecek, siz de tencere ba??nda saatlerce kar??t?rmakla u?ra?mayacaks?n?z.

?lk olarak geni? bir kasede, yo?urdu, tuzu, yumurtay?, unu ve minik zarlar halinde do?rad???m?z so?anlar?m?z? kar??t?ral?m. E?er nohut ve pirinci o anca pi?irecekseniz, onlar? da bu kar??ma eklemeyi unutmay?n. Daha sonra suyumuzu da ilave edip, yumurta, un ve yo?urtun homojen bir k?vam elde etmesini sa?lay?m.

Bu kar???m? derin bir tencereye al?p, alt?n? oca??n?z?n en k?s???na getirerek, ?s?nmaya b?rakal?m. B?rakal?m derken tencereyi bir kenara b?rak?p, sak?n ba?ka i?e dalmay?n. Zira yo?urt kesilip, pirinçler dibe yap???r. E?er nohut ve pirinci o anda pi?iriyorsan?z, kenarda kaynam?? bir suya ihtiyac?n?z olabilir. Pi?erken suyun yo?un bir k?sm?n? çekecek olan nohut için biraz daha ilave etmeniz gerekebilir.

Ben ne zaman ki çorbam minik minik kaynamaya ba?lay?p, so?anlar?m pi?ti; o noktada nohut ve pirincimi ekledim. Bu noktada sadece nohut ve pirinciniz ?s?nana ve çorban?n lezzetini alana kadar kaynatmaya devam edebilirsiniz. Pi?memi? ürün kullananlar yar?m saat daha çorbay? en k?s?kta kaynatmalar? gerekecek.

Çorbam?z haz?r demeden önce ot kar???m?m?z? da ekleyip, bir ta??m daha kaynamaya b?rakal?m.

Çorbam?z?n tad?n?, tuzunu kontrol edip, servis için kenara ald???m?zda ba?ka bir küçük tencerede tereya?l? sosumuzu yapmaya ba?layabiliriz. Tencerenin içine tereya??n?, nanenin tamam?n?, tuzu ve sar?msak ezicisi ya da cam rendeden geçirip, incecik yapt???m? sar?msaklar?m?z? da ekleyip, eriyip az?c?k c?z?rdayana kadar sosu pi?irelim. Sar?msaklar?n biraz pi?ip, az?c?kta çi? kalmalar?n? istiyorum.

E?er çorban?z ve sosunuz artarsa, bir dahaki ?s?tmada daha kolay olmas? için çorban?z?n içine sosu boca edin gitsin. ?nan?n bana bir dahakine lezzet daha güzel olacak. 🙂