?nciralt? Meyhanesi

Öyle bir yer dü?ünün ki ?ehrin göbe?inde hatta bence en güzel yerlerinden birinde ama ?ehirden çok uzaktaki yayla evinin arka bahçesi gibi; Beylerbeyi’ndeki Arabac?lar soka??na saklanm?? olan gizli bahçe ?nciralt?’ndan bahsediyorum.

E?imin liseli abisi, Ertu?rul Bey (Çalak) buray? 5 sene önce açm??; o zamandan beri de menüyü sürekli geli?tirerek misafirlerini a??rl?yormu?. Mu? diyorum çünkü ne yaz?k ki ben geç ke?fedenlerden olabildim. Milor’un bir program? var izleyenler bilir; bazen ilgimi çeken mekanlara denk gelebiliyorum ve hemen gidip deniyorum. Bu sefer ?ubat ay?nda yay?nlanan bu restorana Haziran ay?nda gidebildim. Ama iyi ki de öyle yapm???z; sessiz, a?açlar?n gölgesindeki bahçesinin tad?n? ç?kartabildim.

Programda bu k?sm? göstermemi?lerdi dolay?s? ile de büyük sürpriz oldu bize. Sahibinin söyledi?ine göre reçeteler çok ama çok eskilere uzan?yor. Eski derken çok ciddiyim; 18. Yüzy?la ait reçeteler var. Ara?t?rmay?, okumay? ve geli?meyi benimsemi? biri.

Henüz güne? batmad??? için bahçenin ayd?nl?k hali ho?umuza gidiyor ve hemen masaya el eme?i göz nuru, t?? i?i ile sar?lm??, eski ?stanbul i?i rak? bardaklar? geliyor. Ata kadehi deniyormu? eskilerde buna. El i?lerine merakl? ve yapmay? seven biri için de?i?ik bir sunum; bay?l?yorum! Arka fonda ise insan?n konu?mas?n? engellemeden kendini fark ettirerek kadar yükseklikteki sesi ile Zeki Müren’lerin, Müzeyyen Senar’lar?n ta? plaklar? çal?n?yor. Beni ?imdiden tavlad? bu mekan!

Rak? sevmem diyenlerdenseniz ?araplar da mevcut; Milor’un önerdi?i ?araplar?n bile listesi var.

Kocaman bir serpme tepsi geliyor. Programda izledi?imiz bir çok meze yok; bu iyi bir ?ey çünkü mevsimine göre ürünler kullan?l?yor demektir.

Seçmeye ba?lad?k; klasik Ermeni mezesi olan topik, dövme h?yar salatas?, fava, ahtapot salatas?, papaz yahni, ?evket-i bostanl? kar???k ot ve köpo?lu mancas?.

Detaylara girmek istiyorum;  dövme h?yar salatas? hem hafif hem yo?un bir tad? var ve tarifi 18. Yüzy?la dayan?yor. Bir uskumru taratoru var ki yemeye doyamayaca??n?z, o da 1848 y?l?n?n tarifi. Papaz yahnisi ise bilinenin aksine et de?il palamut ile yap?l?yor ve o da Bizans dönemine kadar uzan?yor.

S?caklara geçiyoruz yava? yava?; daha do?rusu ben geçemiyorum. De?i?ik lezzetler denemeyi çok seviyorum ancak ne yaz?k ki konu sakatatsa ben orda olam?yorum. E?im ve ailem sevdikleri için beyinli gerdan söylüyorlar. Tabakta görüntüsü güzel; temiz ya?da k?zard??? belli renginden. Hepsi ‘mmm’ sesleri aras?nda silip süpürüyorlar. Yetmiyor üzerine yumurta sipari? ediyorlar. Bu k?sm?n? ne yaz?k ki yorum yapmadan geçiyorum; siz gidip denerseniz anlat?rs?n?z burada. Tek dikkatimi çeken bir ?ey oldu; programda izledi?imde bu tabaklar sadece bir kaç ot ile servis ediliyordu ve Milor’un önerisine uyarak biraz tat(!) katmak için hardal ile sunmu?lar. Tabak gördü?ünüz gibi haz?r, markette bulabilece?iniz bir hardal ile servis ediliyor. Olmam??! Bunca farkl?, el u?ra?? olan yeme?e hakaret gibi. Hee u?ra??p hardal tozunu sirke ile mermer havanda ezip kendileri yaparlarsa hardal?, i? de?i?ebilir.

Çok sevdi?im, ?amand?ra yapmadan geçemedi?im çim çim karides geliyor. Çok sade, sadece tereya??, pul biber ve sar?msak; çok lezzetli!

Hava kararmaya ba?lad? yava? yava?; mekan gittikçe lo? oluyor. Ancak beni endi?elendiren hiç bir yerde ayd?nlatma görmememdi. Nitekim hakl? ç?k?yorum ve olmas? gerekenden daha karanl?k oluyor ortam. Foto?raf çekmek zorla??yor; fla?la her ?ey berbat görünüyor. B?rak?n foto?raf? yedi?in bal???n k?lç???n? ay?klamak bile zor bu mum ?????nda. Mumlardan olu?an kocaman nostaljik bir ?amdan?ms? ayd?nlatmaya çal???yor. Bu mekan ile ilgili bir tek bunu sevmedim.

Milor’un program?ndan sonra her gün dolup ta??yormu? bu mekan. Dolay?s? ile yaz k?? demeden rezervasyon yapt?rman?z? öneririm; 0216 557 66 86. ?sterseniz mekan ve mezeler ile daha geni? bilgi almak ya da fikir edinmek için www.inciralti.com.tr adresinden ?nciralt? Meyhanesine ula?abilirsiniz. Kesinlikle ?ehirde gidilebilecek çok güzel bir meyhane.

Giri?in hemen yan?ndaki pencerenin önündeki iki ki?ilik masada gözüm kald?; k???n en so?uk gününde orada olup portakall? kerevizini yeme?i hayal ediyorum Senar e?li?inde.