Il?k Elmal? Tatl?

 

Y?lba?? yakla??yor, kafamda planlar, süsler, tarifler, hediye seçenekleri uçu?uyor. Kesinlikle y?lba??n? evinde geçirmek isteyecekler ya da kutlama için bahaneye ihtiyac? olmayanlar bu tarifi gönül rahatl??? ile yapabilirler. Sonunda gelen k?? gecelerinde insan?n kendini mutlu etmeye ihtiyac? var; sizin yok mu?

Bu tatl? f?r?nda pi?erken eve yayd??? karamel, elma, tarç?n, vanilya, mutluluk, s?cakl?k kokusu insana neredeyse tüm olumsuzluklar? unutturacak cinsten. Hele f?r?ndan ç?kt???nda fokurdayan o karamelli sosa ne demeli.. Dayan?n ve ?l?nmas?n? bekleyin; yoksa benim gibi diliniz yan?p asgari bir hafta hiç bir ?eyin tad?n? alamazs?n?z!

Üzeri için;

 • 80 gr un
 • 35 gr müsli / m?s?r gevre?i
 • 75 gr kahverengi ?eker
 • 35 gr badem
 • 38 gr tereya??

?ç dolgu için;

 • 75 gr tereya??
 • 1 çay ka???? vanilya tozu
 • 6 adet Granny – Smith elma
 • 55 gr kahverengi ?eker
 • 1 çay ka???? tarç?n
 • 1 yemek ka???? Bourbon

 

Öncelikle üzeri için gerekli olan kar???m? olu?tural?m. Bademlerimizi ince olacak ?ekilde geli?i güzel do?rayal?m; hiç birinin e?it boyutlarda olmas? gerekmiyor. Ben bu tarif için evde hep bulunan kahvalt?lar?m?n ?eker deposu m?s?r gevre?ini kulland?m, ancak siz sa?l?kl? olanlar?ndan sade müsliyi de tercih edebilirsiniz. E?er evdekiler ?eker ilaveli ise tarifteki kahverengi ?ekeri azaltman?z? öneririm.

Geni? bir kasede un, müsli, ?eker ve k?y?lm?? bademlerimizi kar??t?ral?m. Homojen bir k?vam elde etti?imizde oda s?cakl???ndaki tereya??n? ilave edip ellerimizle m?nc?klamaya ba?layabiliriz. Tereya??n? e?it olarak da??tmaya çal???n; el ile yapt???m?z için baz? k?sm?nda daha çok olacakt?r, dert etmeyin ve sak?n ü?engeçli?e kalk?p hepsini mikserde kar??t?rmaya kalkmay?n. Ev ve el yap?m? olan bu tatl?m?zda irili ufakl? parçalar görmek isteyece?iz. ?imdi bu kar???m? buzdolab?na kald?r?p, birazc?k kat?la?mas?n? bekleyelim.

Art?k ana malzemelere geçip, iç dolguyu yapabiliriz. Küçük bir sos tenceresinde tereya??m?z? erittikten sonra vanilya tozumuzu ya da 1 adet gerçek vanilyan?n tohumlar?n? iyice kar??t?ral?m. Orta ate?tin üzerindeki ya??m?z git gide fokurdamaya ba?layacak, kar??t?rmay? aman ihmal etmeyin; hatta bir ç?rp?c? kullan?n. Ya? ve vanilya kar???m?ndan taze kavrulmu? f?nd?k kokusu gelmeye ba?layacak. ??te tam da o anda ya??m?z? ba?ka bir kaba al?p –yanmas?n? istemeyiz- so?umaya b?rakal?m.

Gelelim elmal? k?sma; neden Granny Smith diyenlerinizi duyabiliyorum. Nedeni asl?nda çok basit; do?al asitli tad? sayesinde pi?irildi?inde hem bask?n oluyor hem de yumu?ay?p püre gibi ezilmiyor. Bu nedenle hep tart, turta gibi f?r?nlanan tariflerde tercih edilir. Elmalar?m?z? yakla??k 1 mm olacak ?ekilde incecik do?rayal?m. ?ekillerinin ayn? olmas?na gerek yok, zaten tabakta direkt olarak görmeyeceksiniz. Sadece incelikleri a?a?? yukar? benzer olsun yeter. Elmalar?n üzerine ?eker, tarç?n ve Bourbon kar???m?n? döküp, her yerine e?it da??lacak ?ekilde kar??t?ral?m. Ben gene ellerimi kullan?yorum, böylece her ka??kta ayn? lezzeti alabiliyorum. E?er evinizde Bourbon yoksa ba?ka bir çe?it viski kullanabilirsiniz. Yok ben alkollü yapmayaca??m diyenleriniz de yar?m çay ka???? vanilya özütü ekleyebilirsiniz. Kald? ki vanilya özütü de temelde votka ve vanilya tohumlar?ndan olu?uyor!

Oda s?cakl???na gelmi? olan tereya??m?z? da ekleyip, kar??t?rmay? sonland?rabiliriz. Yukar?daki malzemeler 19×24 cm’lik bir kap için tam geldi. Ancak siz gene bu ölçüleri olu?turacak herhangi bir ?s?ya dayan?kl? f?r?n kab? seçebilirsiniz.

Buzdolab?ndaki kar???m? sak?n unutmay?n; tatl?ya doku katacak olan k?s?m oras?. ?sterseniz içine bir avuç kadar kat?p geri kalan? tüm elmalar?n üzerini kapatacak kadar serpin ve birle?mesi için üzerine biraz bast?r?n. Önceden ?s?t?lm?? olan 175 derecelik f?r?nda tam 1 saat yava? yava? pi?meye b?rakal?m. Üzeri bir kabuk gibi oldu?unda ve elmayla ?ekerin suyu fokurday?p d??ar? ç?kmak istedi?inde oldu demektir.

Il?k olarak servis etmek gerekiyor; ister servis etmeden 1 buçuk saat önce pi?irin ya da daha önceden yap?p, servis an?nda birazc?k ?s?t?n. Ki ben ikinci seçenekten ?ans?m? kullan?yorum. Bu tatl? ne kadar beklerse lezzetleri o kadar birbirine kar???yor. 🙂

?ster vanilyal? dondurma ile, ister ev yap?m? Creme Anglaise ile servis edebilirsiniz.