Forno Marco Roscioli – Roma – ?talya

Nas?l ba?lasam nas?l anlatsam.. Kelime bulam?yor de?ilim, aksine kafamda s?ralayam?yorum; bu kadar uzaktayken bile beni hala heyecanland?ran, toksam ac?kt?ran çok az yer vard?r.

Roma’n?n en sevdi?im özelliklerinden biri, darac?k sokaklar?nda yürürken bir anda kar??n?za, belki de servet verseniz yiyemeyece?iniz lezzetlerin servis edildi?i minicik bir dükkanla kar??la?abilmeniz. ??te size bunlardan birini, Antico Marco Rascioli’yi anlataca??m.

Campo di Fiori bölgesinde, Via dei Chiavari 34 nolu adreste, kar??n?za minicik kap?s? olan f?r?n?ms? bir dükkan gelecek. Önündeki kalabal??? görüp, ve soka?a yay?lan müthi? kokular? duyuyorsan?z, arad???n?z yer oras?! Ara sokaklarda oldu?u için bulmakta zorlanabilirsiniz belki ama harita yard?m? ile çözmek çok kolay. Yard?m almak için +39 06 6864045 nolu telefonu da deneyebilirsiniz.

Buras? hem f?r?n, hem market, hem de pizzac?. Nas?l oluyor demeyin; harika olmu?. Servis ve sat?n alma k?sm?n? kendiniz halledip, ya içeride buldu?unuz bir masaya ya da kap?n?n önündeki –ki hava müsaitse kesinlikle burada oturman?z? tavsiye ediyorum- f?ç?dan gövdeleri olan kokteyl masalar?nda oturup, yemeklerinize doyabilirsiniz.

S?raya giriyoruz, gözlerimi kek, çörek benzeri ürünlerden uzak tutmaya çal???yorum. Çünkü karn?m çok aç ve pizza iyi bir seçim olacak. Burada pizza metre ile sat?l?yor. ?stedi?iniz kadar söylüyorsunuz, ölçüyorlar tart?yorlar ve o anda s?cak s?cak hangi pizza ç?kt?ysa ondan sat?n al?yorsunuz. F?r?nda ne var diye sormak her zaman i?inize yarayabilir; belki de beklemeye de?ecek bir lezzet vard?r içinde!

Biz pizzam?z? seçip kuruluyoruz d??ar?daki masalara, arkada??m ve minicik prensesi ile. E?lerimiz önce ellerinde minik ?i?e ve plastik bardaklarla geliyorlar. San?r?m ?arab?, plastik bardak ile içmeyi kabul edebilece?im tek yer buras?. Ard?ndan kese ka??tlar?n?n içinde pizzalar?m?z geliyor. Masaya tam bir piknik havas? hakim oluyor. Bizim minik prenses bile annesinin sütünü görmezden gelip, ba?l?yor ellerini s?cak pizzalara bat?rmaya..

Uzun bir sessizlik oluyor; a?z?m?z s?caktan yansa da indiriyoruz pizzalar? midemize. Ve tabii ki karn?m?z tok, gözümüz aç oldu?u için bizimkiler gene giriyor s?raya. Bu sefer pizzalar?n yan?nda sütlaç kab? gibi bir alüminyum kab?n içinde mozzarella peyniri getiriyorlar. Plastik b?çak ile kesebilir miyim diye dü?ünürken, neredeyse daha dokundu?um an içinden sütle birlikte da??ld???n? görüyorum. Can?m yurdumun en lüks al??veri? merkezlerinden birinde, Roma’n?n en sala? peynir kafesinin, çok çok abart?l? lüks versiyonunda, bu peynire çuvalla para bay?lsan?z yiyemezsiniz! Abartm?yorum, denemeniz gerekiyor!

Toplamda yakla??k 1 kg pizzaya 20.52 Euro vermi?iz; fi?inin bile foto?raf?n? çekmi?im ki inanmayanlara gösterebileyim. Muhte?em ?araplar?n 6.65 ve 9.90 Euro olmas? da san?r?m günün ba?ka bir sürpriziydi.

F?r?nlar?ndaki ekmek veya keklere ne yaz?k ki yerimiz kalmad??? ve nihayet karn?m?z doldu?u için, ?ehri ba?tan sona yürümeye ba?layabildik..