F?r?nda Kay?s? Tatl?s?

Mimi Thorisson'un tarifinden uyarlanm??t?r.

Ufak bir aradan sonra tekrar yazmaya ba?lamak benim için çok keyifli. Ne yaz?k ki bir çok yeni annenin ya?ad??? bir rahats?zl?k atlatt?m. Tosun pa?am?z? sürekli ta??maktan elimin tendonlar?n? kullan?lamaz hale getirdim. Neyse ki ?imdi çok daha iyi, her ne kadar tamamen iyile?memi? olsa da.

F?rsat bulup, tarif yapmak ve yay?nlamak için sab?rs?zlan?rken, aniden misafirim gelece?ini ö?renince ak?am yeme?i sonras? yenebilecek hafif ama çok lezzetli ayn? zamanda yap?m? çok kolay bu tatl?y? hat?rlay?p yapt?m. Yaparken pek tabii sizi unutmad?m. 🙂

  • 8-10 adet iri sert kay?s?
  • 2.5 yemek ka???? agave ?urubu ya da akçaa?aç ?urubu (2 ka??k kahverengi ?eker)
  • 25 gr tereya??
  • 1 çubuk vanilya ya da 1 çay ka???? vanilya tozu

Süsleme için;

  • Dondurma
  • Kuruyemi?

 

Sert kay?s? seçmemizin nedeni, kay?s?lar f?r?nda pi?erken da??lmalar?n? engellemek. Bir de olmu? kay?s?lar neredeyse tatl? k?vam?nda olduklar? için, bu tarife pek uygun de?iller. ?çinizi ?ekerden baymak istemem. 🙂

F?r?na dayan?kl? bir tavada, tereya??m?z? eritirken bir yandan da kay?s?lar? ortadan b?çak ile bölüp, çekirdeklerini ç?karal?m.

Daha sonra erimi? olan tereya??m?za ?urup ve vanilya tozumuzu ekleyelim. Gerçek vanilyan?n ?s?nd?kça ç?kan kokusu sizi mest ederken, bir kaç dakika ?s?nmaya b?rakal?m. E?er kahverengi ?eker kullanacaksan?z, ya??n içinde tamamen çözüldü?ünden emin olun.

Art?k kay?s?lar?m?z? ekleme zaman?; iç ve d???n?n her yerine tavadaki sosun iyice buland???na emin olup, 3-4 dakika kadar orta ate?te hafif renk almalar? için pi?irelim. Bu noktada ne kadar renk almas?n? istiyorsan?z o kadar tutabilirsiniz. ?ç k?s?mlar? a?a??da olacak ?ekilde, kenarlar? neredeyse karamel rengi olana kadar tutmak için 10 dakika san?r?m yeterli olacakt?r. Ancak ben hepsinin sanki pi?memi? gibi görünmelerini tercih ediyorum. Böylece masaya getirdi?imde herkes taze meyve yiyece?ini san?rken, çatal ile dokunduklar?nda, ?a??rtmak çok ho?uma gidiyor. 🙂

Art?k önceden ?s?t?lm?? olan 200 derecelik f?r?nda 10 dakika pi?ene kadar tutal?m. E?er kay?s?lar?n?z küçük ise, süre k?salacakt?r; bir b?çak yard?m? ile kontrol edebilirsiniz.

Ben sade dondurmay?, iri k?yd???m kaju ile kar??t?r?p üzerine daha ?l?kken koyuyorum. Siz sevdi?iniz ba?ka bir dondurman?n yan? s?ra, ç?rp?lm?? krema, taze kaymak ile de servis edebilirsiniz. Kaju bulamad?m, ya da sevmem diyenler; toz f?st?k çok yak???yor benden söylemesi.. 🙂