Evde Yo?urt Yap?m?

Anne evimden beri haz?r yo?urt, ola?anüstü durumlar haricinde eve al?nmaz, hep evde tutulurdu. Ben de kendi evime geçti?imden beri bu düzeni oturtmak için u?ra??yorum. Evde makinesiz, eski usul yo?urt yapt???m? gören arkada?lar?m?n ?a?k?n bak??lar?n? görünce, bu çok basit tarifi sizinle payla?mam gerekti?ini anlad?m. Bu kadar sa?l?kl? ve kolay bir tarif varken, içinde ne oldu?unu bile bilemedi?imiz g?dalar? tüketenlere selam olsun; ?a?k?n bak??lar?m üzerinizde.. 🙂

  • 1 lt günlük süt
  • 1 yemek ka???? dolusu yo?urt
  • Kal?n battaniye

 

Malzemeler bu kadar; 1 yemek ka???? dolusu yo?urt diye bahsetti?imse ya bildi?iniz do?al bir yo?urt olabilir ya da etraf?n?zda kendi yo?urdunu tutan arkada?lar?n?zdan 1 ka??k isteyebilirsiniz.

Bir çok ki?i yeni ç?kan yo?urt makinelerini kullan?yor; buna benim annem de eklendi. Ya çok yapt?klar? için bu yol daha kolay geliyor; ya da yo?un çal??t?klar? için yo?urdun ba??nda kendileri de mayalanmak için zamanlar? yok.

Ancak bence eski usul yap?lanlarla tatlar? inan?lmaz farkl?. Bir kere makine yo?urtlar? çok su kesiyor ve yeme?e ba?lad???n?z andan itibaren çorba gibi oluyor. Lezzetleri bile benim için farkl?; ancak tabii ki evde yap?ld?ktan sonra gerisi pek önemli de?il san?r?m.

Öncelikle günlük, taze sütümüzü tenceremize döküp, kaynamaya b?rakal?m. Ben fokurdamadan hemen biraz önce ocaktan çekiyorum. Yeterince ?s?nm?? ve kaynam?? oluyor nas?lsa.

En önemli nokta, süt kaynad?ktan sonra ?l?k bir hale gelene kadar so?umaya b?rakmak. Benim gibi aceleci ve sab?rs?z biriyseniz, serin bir ortamda ç?rp?c? yard?m? ile daha h?zl? so?utabilirsiniz.

Yo?urdu yapaca??m?z kaba, 1 ka??k yo?urdun hepsini koyal?m. Küçük bir kepçe ile ?l?nan sütümüzden yava?ça ekleyelim. H?zl? hareket etmek önemli; yo?urdumuzu ekledi?imiz süte tamamen kar??ana kadar ç?rpal?m. Daha sonra yava? yava? tüm sütü ilave edelim; bir yandan kar??t?rmay? unutmay?n.

E?er benim gibi fazla h?zl? ç?rparsan?z; süt-yo?urt kar???m?n?z köpürecek. Ben ?s?s?n? kaybetmesini istemedi?im için, ayn? Creme Brulee gibi tariflerde de s?kça uygulad???m?z gibi köpükleri pürmüz ile yok ediyorum. E?er evde pürmüzünüz yoksa, biraz bekletmeniz ya da çok fazla ç?rpmaman?z gerekiyor. Yapmazsan?z ne olur; hiçbir ?ey olmaz.. Sadece yo?urdunuz üstü pürüzsüz olmaz.

Kab?n?z?n kapa??n? kapat?p –ben hava almamas? ve ?s?s? içince kalmas? için kenar? kilitli kaplar? tercih ediyorum- kal?n battaniyemizin içine saral?m.

Ben genelde güne? alan ve evdeki di?er odalara göre daha s?cak olan bir odaya koyuyorum; böylece toplam 5 saatte yo?urdum tutmu? oluyor. Siz en iyisi 5 saatten sonra hafifçe battaniyeyi aralay?p, tutup tutmad???na bakabilirsiniz.

Ne zaman ki yo?urdunuz sertle?mi?, kapa?? aç?k olarak buzdolab?nda dinlendirebiliriz. Yakla??k 2 saat sonra kapa??n? kapat?p, ya da hemen servis edip yemeklerinizin yan?nda mis gibi yo?urdunuzu servis edebilirsiniz. Yaln?z dikkat edin çabuk ek?iyip bozulabilir; piyasadakiler gibi koruyu madde yok!