Ev Yap?m? Kolay Çikolata

Art?k bu da oldu! Nutella’dan sonra evde çikolatada yapmaya ba?layaca??z 🙂  Ancak benim okulda ö?rendi?im zor yollardan de?il; inanamayaca??n?z kadar kolay bir yöntem ve krem peynirinin kaplar?ndan olu?an bir malzeme listesi ile. Okulda çikolatay? uygun s?cakl?k derecesine getirmek için çok titiz çal???r, bir ?s?t?r bir so?utur sonra tekrar ?s?t?rd?k. Buna ‘temper’ diyorlar. Ancak k?sa sürede tüketebilece?iniz, ve plastik kaplarla yapabilece?imiz bu yöntemi size rahatl?kla önerebiliyorum.

A?a??da s?ralam?? oldu?um malzemeler tamamen opsiyonel; amac?m?z her tarifi daha da kolayla?t?rmaksa evinizde ne varsa rahatl?kla onu kullanabilirsiniz. Hadi art?k favori çikolatalar?m?z? olu?tural?m 🙂

  • Kuvertür çikolata
  • Gün kurusu
  • Kuru incir
  • Kuru kay?s?
  • Kuru erik
  • Portakal kabu?u/?ekerlemesi
  • Antep f?st???
  • F?nd?k
  • Badem
  • M?s?r gevre?i

Yukar?da bahsetti?im gibi krem peynir kab? derken ?aka yapm?yorum; sürme beyaz ya da krem peyniri kaplar?n? y?kay?p, saklay?n. Ben dondurma dondurmak ya da çikolata yapmak için kaplar? atmay?p, kendimce de?erlendiriyorum. Bu noktada dikkat etmeniz gereken tek konu, plastik kap olmas?. Hele e?er çikolatalar? temper ediyorsan?z, plastikten ba?la bir kap ile çal??mak çok zor olacakt?r; zira çikolata genle?ece?i için metal kaptan ç?karmak çok zor olacak.

A?z? dar bir sos tenceresinin üzerine dibi suya de?meyen bir kase koyal?m. Ben cam kase olmas?n? tercih ediyorum, bence ?s?y? daha rahat kontrol edebiliyorsunuz. Tencerenin içine koydu?umuz su kaynamaya ba?lad???n da, kasenin içine küçük parçalar haline getirdi?imiz kuvertür çikolatalar?m?z? ekleyelim.

Bu arada plastik kaplar?m?n içine, istedi?im malzemelerden dizdim; her ?s?r?kta da ç?t?r ç?t?r olmas? için elimle ufalad???m m?s?r gevreklerinden ekledim.

Oca?a dönecek olursak, silgi spatula ile dibinin yap??mad???ndan emin olarak, tüm çikolata eriyip, s?v? hale gelene kadar ba??nda dural?m. Foto?rafta gördü?ünüz gibi ben hem bitter hem de sütlü çikolata kulland?m; siz çikolatan?z? nas?l seviyorsan?z öyle yap?n, ister bol kakaolu ister beyaz.

Art?k elimizi yakmamaya çal??arak kaseyi, tencerenin üzerinden alal?m ve bir ka??k yard?m? ile kaplar?m?za pay edelim. Minik servis çikolatalar? için kulland???m buz kal?b?m? da pay edip, fazlas?n? üzerinden ald?m.

Çikolatalar?n içinde hava ve bo?luk olmamas? için, kaplar? bir kaç kez masaya vurarak, iyice yerle?tirelim. Art?k kaplar?m?z?, buzdolab?na koyabiliriz. Donmalar? neredeyse 20 dakika kadar az bir sürede gerçekle?iyor olacak.

Servis etmeden hemen önce dolaptan ç?karman?z? tavsiye ederim; temper edilmeyen çikolatalar oda s?cakl???nda çok çabuk yumu?ayabiliyor. He bunu benim gibi dert etmeden, parmaklar?n?z? yalayarak temizlemek suretiyle de derdinize çare bulabilirsiniz 🙂

Son not: Kuvertür için herhangi bir gramaj / ölçü vermedin. Kaplar?n?n büyüklü?üne ve kullanaca??n?z kadar?n? eritmelisiniz. Oldu da elinizde fazla kald?, hiç önemli de?il; bir streç ya da folyaya döküp, sar?n ve dondurun. ?htiyac?n?z oldu?unda gene eritip kullanabilirsiniz..