Ev Yap?m? Ketçap

Her ?eyin do?al?n? yapmak moda oldu; ancak ben her zaman annemden gördü?üm kadar?yla böyle yap?lmas?n? ö?rendim. Daha küçücüktüm annem arkada?lar?n? a??rlayacakken, geni? bir cam kasede mayonez ç?rpard?; dün gibi hat?rlar?m! Art?k evimize bir bebek geldi?i için, -ve pek tabii ben emzirdi?im için- daha da dikkat eder olduk. Mayonez sevmeyen bir aile olarak, size ketçap ? haz?rlamak istedim. Ama mayonez tarifini de ileride pek tabii verece?im.

  • 800 gr kabu?u soyulmu? domates
  • 4-5 adet defne yapra??
  • 4 adet karanfil
  • 120 ml su
  • 120 ml beyaz ?arap sirkesi
  • 50 gr ?eker
  • 1 ba? sar?msak
  • ¼ çay ka???? taze rendelenmi? muskat
  • 1/2 tatl? ka???? tuz

Güvendi?iniz bir markan?n do?ranm?? ya da bütün ancak kabuklar? soyulmu? domateslerini kullanabilirsiniz. Bunlar?n bir avantaj? da hafif pi?irilmi? ve domates sular?n?n içinde olmalar?.

Her zaman kulland???m? peynir tülbentlerinden ufak bir parça al?p, içine defne yapra?? ve karanfillerimizi koyal?m. Kaynatt?ktan sonra içinde tek tek aramamak için iyi bir yöntem oluyor.

Sar?msaklar?m?z? ise geni? yüzeyli bir b?çak yard?m? ile ezip, kabuklar?ndan o ?ekilde ay?ral?m. Hem içindeki aromas? ç?km?? olarak, sosa daha da lezzet katacak hem de ay?klamas? daha kolay.

Art?k geni? bir sos tenceresi al?p, tuz hariç tüm malzemelerimizi yani domates, baharat bohças?, su, beyaz ?arap sirkesi, ?eker sar?msak ve rendelenmi? muskat? ekleyip, ate?in alt?n? en yüksek seviyede açal?m. Ne zaman sosumuz kaynamaya ba?layacak, en k?s??a getirip neredeyse yar? yar?ya azalana kadar çektirelim.

Bazen normalden daha da fazla çekebiliyor, bu nedenle ben emin olmak ve pi?mi? a?a su eklememek için tam yar?ya kadar inmeden blender’dan çekip, yo?unlu?unu kontrol ediyorum. E?er hala çok sulu ise kaynatmaya devam edebilirsiniz.

Yok ben becerebilirim, iki kere i? yapmamay?m diyorsan?z da yar?ya kadar inince ate?ten al?p, so?umaya b?rak?n. Daha sonra içindeki baharat bohças?n? ç?karmay? unutmadan blender’dan geçirip, pürüzsüz bir k?vam elde edene kadar çekin. Art?k son malzememiz tuzu da ekleyebiliriz. En ba?ta eklemememizin nedeni herkes k?vam?n? kendine göre ayarlayacakt?r, hal böyle olunca suyunu daha çok çekmi? tuz daha tuzlu, çekmemi? olan ise tuzsuz olacakt?r. Hal böyle olunca en sonunda ekleyip, damak tad?n?za göre miktar? ayarlaman?z daha kolay olur. 🙂

Haz?r ketçap görüntüsü gibi pürüzsüz ve yo?un olmas?n? beklemeyin; içinde ne k?vam artt?r?c? var ne de ba?ka bir kimyasal. A?z? hava almayan cam bir kavanozda ve buzdolab?nda uzun süre saklayabilirsiniz.