Dondurma Roma’da yenir!

Böyle iddial? bir ba?l?k atmam?n elbet nedenleri var; deneyimlerim 🙂 ?u s?ra yaz?n bitmesinden kaynaklanan korkum sebebiyle dondurma tela?? sard?. Sanki k???n dondurma yenmiyormu? gibi geçti?imiz günlerde sürekli dondurma tüketmeye ba?lad?m. Yeni bir çok zincirimsi dondurmac?, can?m yurdumda aç?lmaya ba?lasa da bir iki tanesinden ba?ka kremadan bozma lezzetleri sevmedi?ime karar verdim. Ya sorbet gibi s?rf meyve bazl? olacak, ya da sütlü kaymak k?vam?.. Hangisini daha çok sevdi?ime karar verdi?im, ayn? gün içinde ya?ad???m deneyimi size de anlatmazsam olmazd?.

Bitmek bilmeyen yürüyü?lerimize ve yiyip içmelerimize ra?men, dondurma yemeden gün sona ermiyordu. Gene öyle bir anda, Sant’ Agnese in Agone gezimizin ard?ndan, sadece biraz ‘dinlenmek’ bahanesi ile gene dondurmac? aramaya ba?lad?k. Sonunda ayn? bölgede Governo Vecchio soka??ndaki upuzun kuyru?u gördük. Gerçi Roma turist kaynad??? için neredeyse tüm dondurmac?lar böyle kalabal?k, ancak çok sorgulamadan denemeye karar verdik.. Normalde klasik tatlar haricindekileri denemeye bay?l?r?m ancak dondurma reyonundaki görüntü benim için favori olamad?. Üzerine bolca sos, içine bolca g?da boyas? eklenmi? ürünleri sevmiyorum.

Frigidarium‘da tercih etti?im kupta vanilya, çikolata ve karamelli fena de?il, lezzetliydi ve o an için nefsimi köreltmek, dü?en ?ekerimi ve beni sakinle?tirmek için yeterli oldu.

Daha sonra gene bol bol yürüyü?, turistik foto?raf hareketleri derken tabii ki gene ac?kt?k ve size daha önce anlatt???m Gusto Osteria – Roma – ?talya yaz?mda anlatt???m yeme?i yedik. Arkada?lar?m?z?n minik prensesi yemek esnas?nda uyand??? ve art?k isyan edip odas?nda uyumak istedi?ini kendi yöntemleriyle(!) anlatmaya ba?lay?nca, ayr?ld?k ve sabah görü?mek üzere anla?t?k.

E?im ve ben geceyi otelimizin dibinde olan Fontana di Trevi’de yani A?k Çe?mesi’nde bitirme karar? ald?k. Bu sefer ba?ka bir sokak ke?fetme arzusu ile dolan?rken, ayn? anda kalakald?k; bir tanecik ablam?n cümlelerini hat?rlad?k! ‘Ne yap?n, edin San Crispino’yu bulun’. Utanarak söylüyorum ki biz bu tavsiyeyi unutmu?tuk ama kaderimizde varm?? 🙂

Minicik bir dükkan ve tabelay? nas?l görmü?tük bilmiyorum ama kar??m?zdayd?. Kap?s?n?n önündeki aç?l??, kapan?? saatlerine göre 5 dakikam?z vard?; bu kadar az bir süre ve gecenin geç bir saati olmas?na ra?men içerisi doluydu. ?ncecik dar bir koridorda insanlar? heyecandan ezmemeye çal??arak reyonun önüne geldik.

?lk dikkatimi çeken külah olmamas?yd?; tabii ki merak edip sordum ve dondurman?n tad?n? bast?racak kadar tatl? oldu?u için kullanmad?klar?n? sadece kupta servis edebileceklerini söylediler. Benim için hiçbir sak?ncas? yoktu; ve neyi tavsiye edeceklerini sorup sat?c?lar? dinledim. Bir kase dolusu f?st?kl? dondurma ald?m. Duvarlar? gazete kupürleri, ünlü dergilerin kö?e yaz?lar? ile doluydu; hepsinin ortak görü?ü e?er Roma’da dondurmaya Michelin y?ld?z? verilecek olsa, üç y?ld?z? birden hak eden tabii San Crispino olmas?yd?. Çokta hakl?yd?lar, tam sevdi?im gibi sütlü kaymak k?vam?nda, mis gibi taze kokusu bizi bizden ald?. Tüm dükkanlar?n?n adreslerini bulabilece?iniz www.ilgelatodisancrispino.it adresini ziyaret etmenizde fayda var.

En sevdi?i insan?n yan?nda, a??klar?n çe?mesinin ba??nda, böylesine bir lezzet ile geceyi bitiriyorsa bir insan, daha ne ister söyleyin bana…