Demirhindi ?erbeti

 

S?caklarda içecek alternatif tatlar ar?yorum ?u s?ra. Sizi bilmem ama ben büyük markalar?n birbirlerini sürekli taklit ederek ya da birkaç de?i?ik isimle piyasaya sürdükleri so?uk çay?ms? içecekleri sevmiyorum. Sevmememin en önemli sebebi ise içlerinde ne oldu?unu bilmiyor olmam; tamam arkas?nda içindekiler bölümü var ama içerdikleri kimyasal ürünler nelerden yap?l?yor bilmiyorum.

Evinizde bildi?iniz güvendi?iniz do?al ürünler ile haz?rlayabilece?iniz bu müthi? ferahlat?c? tat, 11. yüzy?ldan beri Osmanl?’dan günümüze kadar aktar?lm??. Osmanl? mutfa??nda önemli say?lacaklardan biri olan Demirhindi ?erbeti, eski ad? ile Temr-i Hindi’nin yararlar? saymakla bitmiyor; sindirim sistemini ve kan bas?nc? düzenleyici, susuzlu?u giderici bir hurma çe?idi. Kavurucu s?caklar ve oruç tutanlar için düzensiz beslenmekten yorulan vücudu onarmak için hemen yap?n, marketlerdeki sahte tatlar? unutun derim! 🙂

  • 350 gr Demirhindi
  • 35 gr taze zencefil
  • 60 ml bal
  • 100 gr esmer ?eker
  • 2 lt su
  • 1 adet lime
  • 1 çubuk tarç?n

Eskilerden günümüze gelen orijinal tarif gene Osmanl? mutfa??na öz ’41 baharat’ olarak adland?r?lan bir lezzet kar???m? ile haz?rlan?yor. Arzu ederseniz M?s?r Çar??s?’nda 41 baharat?n kar???m?n? bulabilirsiniz. Ben kullanmad?m; evimdeki malzemeler ile yeterince lezzetli bir ?erbet elde ettim nas?l olsa.

Öncelikle demirhindimizi kabuklar?ndan ay?ral?m. Ayn? yerf?st???n?n kabuklar? gibi; ince ve kolay ayr?l?yor. Çok ezmeden biraz çatlat?p kabuklar?ndan ay?rabilirsiniz. Meyve kabuklar?na odunumsu kökler ile tutunuyor; bu köklerden de ay?rman?z gerekiyor ve geriye hurman?n içi gibi yumu?ac?k meyvesi kal?yor.

2 lt’lik suya haz?rlad?m ben ve kaynarken çok su kaybetmedi; arzu ederseniz su oran?n? malzemelerle do?ru orant?l? olarak artt?rabilirsiniz.

Suya ince dilimledi?imiz taze zencefili, lime kabuklar?n? ve suyunu, çubuk tarç?n?, bal?, ?eker ve tabii ki demirhindimizi ekleyip yüksek ate?e koyal?m. Kaynamaya ba?lad??? an alt?n? k?s?p, 45 dakika 1 saat daha kaynamaya b?rakal?m.

Lezzetini biraz daha suya salmas?n? istedi?imiz için, 1 saat daha kenarda so?umaya b?rakal?m.

Lezzetini kontrol etmek için uygun bir zaman; e?er ?eker oran? sizin için az ise bu noktada biraz daha ekleyip bir ta??m kaynatmak yeterli olacakt?r. Ama lezzeti size uygunsa tülbent serdi?imiz bir süzgeçten geçirelim ve buzdolab?nda saklayal?m.

Uzun bir süre, yani 1 hafta kadar hiçbir ?ey olmad? benim ?erbetime; buzdolab?nda rahatl?kla kapal? kapakl? bir sürahide saklayabilirsiniz. Ancak o kadar ferahlat?c? ve lezzetli ki o kadar uzun süre saklayamayabilirsiniz 🙂