Dana / Beef Stroganoff

?u s?ralar art arda gelen tatl? tarifleri ve artan kolestrol / ?eker sebebi ile bugün ana yemeklerden bahsetmek daha do?ru olacak san?r?m. Genelde varsa Türkçe kelimeler kullanmaya gayret ederim; cümlesinin yar?s? ?ngilizce yar?s? Türkçe olan, nerede ya?ad???n? unutan insanlara nazaran. Ancak ne yaz?k ki bugün verece?im tarifi tan?mlayan do?ru bir isim dilimize yerle?memi?. Baz?s? Frans?z yeme?i san?p ‘Beouf Stroganoff’ olarak da adland?r?yor kendisini; ancak orijini Rusya olan bu tarifin temelini jülyen dilimlenmi? bonfile parçalar? ve krema olu?turuyor.

Çok eskilerde içinde et ve kremadan ba?ka bir malzeme bulunmadan yap?lan, günümüze ?arap, so?an, mantar, salça ve hatta be?amel sos gibi farkl? eklemeler yap?larak gelen bu tarif san?lan?n aksine yap?m? çok kolay. Ben bugün en sade ve belki orijinaline en yak?n olan tarifi veriyor olaca??m. Y?lba?? gecesi yakla??rken, evde misafir a??rlayacaklara da yard?m etmi? olal?m hem 🙂

  • 1 kg bonfile
  • 60 gr tereya??
  • 1 yemek ka???? zeytinya??
  • 90 gr un
  • 2 adet büyük so?an
  • 16 ml sek k?rm?z? ?arap
  • 130 ml krema
  • 500 ml et suyu ya da sebze suyu

 

Kasab?n?zdan bonfilenin ya??n? s?y?rmas?n? ve size ince parmaklar ?eklinde –jülyen- olarak dilimlemesini rica edebilirsiniz. ?ansl?y?m ki benim kasab?m yemek ve tarif i?ine çok merakl?; ne pi?irece?imi söylüyorum bana eti olmas? gerekti?i gibi gönderiyor.

Tuz katt???m?z unumuzu tüm etlerin üzerine döküp, her taraf?n?n tamamen kapland???ndan emin olal?m. Bu arada tavam?z?n içinde tereya?? ve zeytinya??n? eritip, k?zd?ral?m. Zeytinya?? eklememizin nedenini anlad?n?z biliyorum; tereya??n?n yanmas?n? önlemek! K?zd?r?lm?? ya??n içine, etlerin fazla ununu silkip ekleyelim. Bu noktada etleri pi?irmek de?il amac?m?z. Ya? ile güzelce kavurup renk ve lezzet katmak. Bu nedenle 3-4 dakikadan daha fazla tutman?za gerel yok yava? yava? ekledi?iniz bonfile parçalar?n?. Renkleri de?i?en etleri f?r?n kab?m?z?n içine alal?m.

Etlerin k?zard??? ayn? tavada incecik piyazl?k do?rad???m?z so?anlar? hafif yumu?ayana kadar çevirelim. Bu noktada da so?anlar? biraz tuzlamak iyi olacakt?r. Toplam 10 dakika kadar sotelenen so?anlar? da f?r?n kab?m?z?n içine ekleyelim. E?er malzemeyi ço?altmak isterseniz yukar?daki ölçülere uygun olarak 200 gr ince k?y?lm?? mantar da ekleyebilirsiniz. So?andan sonra mantarlar? da soteleyerek -2-3 dakika yeterli olacakt?r- kar???ma ekleyin gitsin.

Homojen bir görüntü elde etmek için hafif kar??t?rd???m?z et ve so?anlara ?arab?m?z? ve et suyumuzu ekleyelim. E?er evde et suyu ya da tavuk suyu yoksa normal su da ekleyebilirsiniz. Ancak yeme?i lezzetlendirebilmek için 2-3 adet defne yapra?? ve belki bütün 2 di? sar?msa?? bir tülbentle sar?p kab?n içine koyabilirsiniz. Pi?tikten sonra ç?kart?p, ay?rabilmeniz daha kolay olur. Eklenen suyun kaynam?? olmas? gerekiyor; bunu unutmayal?m.

Kremay? genelde f?r?ndan ç?karmak üzereyken koyuluyor eski tariflerde, ama ben daha önce ekleyip koyu bir k?vam almas?n? seviyorum. Bu nedenle ?arap ve su ile kremay? da ilave edip, iyice kar??t?r?p önceden ?s?t?lm?? olan 165 derecelik f?r?na koyabiliriz.

F?r?n kab?m?z?n a?z?n? varsa kendi kapa?? yoksa da alüminyum folyo ile iyice sar?p kapatmam?z gerekiyor. Yakla??k yar?m saat sonra kapa?? ya da folyoyu aç?p üzerinin k?zarmas? için 10 dakika daha tutal?m. Etler yumu?ac?k olup, sos iyice koyula?ana kadar f?r?nda tutabilirsiniz. Bakt?n?z üzeri fazla k?zard?, az?c?k kar??t?r?n ve tekrar f?r?na geri koyun.

Bembeyaz ya da ?ehriyeli bir pilav?n yan?nda saatlerinizi(!) ay?rm??s?n?z gibi görünecek bu yeme?e misafirleriniz bay?lacak.