Çiya Restoran – Kad?köy

 

Bahar gelmek üzere ve insanlar tatillerinden dönüp, ?stanbul sokaklar?n? doldurmaya ba?lad?lar. Bunlardan biri de biziz tabii ki; tatilden dönmü?üz ancak rehaveti hala üzerimizde, çal??mam?z laz?m ancak motivasyon eksikli?i ba? gösteriyor. Hal böyle olunca biraz gezip, biraz çal??al?m deyip att?k kendimizi sokaklara.

Hep duyuyordum çevremden, okuyordum gazetelerde ilk on’lar listesinde; ancak gitmek k?smet olmam??t?. Karar verdik art?k ke?fedelim diye ve atlad?k Vespa’m?za. Kad?köy’ü hem sevmi?imdir hem de o kalabal??? beni biraz korkutmu?tur. 30 A?ustos’u bahane(!) edip tatile kaçan insanlar sayesinde, sokaklar biraz daha tenhayd?.

R?ht?m’a inerken solda kalan ?? Bankas?n?n soka??ndan girip, dümdüz devam edin ve Güne?li Bahçe Sokak’tan dönün. Çiya’y? kaç?rman?z imkans?z çünkü ayn? sokakta tam 3 tane ?ubesi bulunuyor. Bir tanesi Çiya Kebap, di?eri Çiya Sofras? ve en sonuncusu Çiya Kebap 2. Neden Çiya Kebap 2’ye ihtiyaç duydular inan?n bilmiyorum. Ancak di?erlerinin fark? ?u; Çiya Sofras?’nda Anadolu lezzetlerinden örnekler yiyebiliyorsunuz, Çiya Kebap’ta ise lahmacun ve kebap çe?itleri de bulunuyor.

Biz Çiya Sofras?’nda karar k?l?yoruz ve kendimize d??ar?da bir masa bulup, geçiyoruz günün menüsünü ö?renmeye. Arzu ederseniz günün menüsünde ne oldu?unu ö?renmeden gidip risk almak istemiyorsan?z –ki inan?n bana al?nacak her türlü riske de?er- kendi internet sitelerinden, http://www.ciya.com.tr/ , günün menüsünü inceleyip, yemek ve ?erbet k?sm?ndan da içeriklerinin ne oldu?unu ö?renebilirsiniz.

E?im ve ben de?i?ik yöresel mutfaklar? denemeyi çok seviyoruz, bu nedenle adlar? ya a?ina olan ya da hiç duymad???m?z yemekleri denemek hobi haline geldi. Ba?l?yoruz seçmeye; Ayran a??, ek?ili kebap, yo?urtlu fasulye, mumbar dolmas?, perde pilav?, a?ç? taba??.

S?ras?yla size biraz anlatay?m. Ayran a??, ad?ndan da anla??labilece?i gibi beyaz bir çorba. Görüntüsünün albenisi olmasa da lezzeti çok güzel. ?çinde yarma bu?day ve yarpuz denen bir ot cinsi ile yap?l?yor. Yarpan?n kuru halinin görüntüsü fesle?en gibi ancak lezzeti o kadar keskin de?il.

Yo?urtlu fasulye, asl?nda çok kolay ancak gene çok lezzetli bir çorba. Servis esnas?nda bize ?l?k hatta so?uk getirildi ancak pekala s?cakta servis edilebilir. ?çinde iri iri fasulyeler, parça pamuk gibi etler. Denenmeli!

Ek?ili köfte, bizim evimizde yap?lan bir yemektir ancak bu kebab? ve biraz daha farkl?s?. Ad? gibi gerçekten ek?i, ek?ili?ini veren ise nar ek?isi. O kadar lezzetli bir yemek ki, tad?na ben bile doyam?yorum. Ben bile diyorum çünkü içinde koyun etinden yap?lm?? köfteler ve patl?can var.

Mumbar dolmas?, e?imin iste?iydi. Tabii ki bir fikir sahibi olabilmek ve sizlere de anlatabilmek için denedim. Favorim diyemem ama ba??rsa??n içindeki et çok lezzetliydi. Beni tek rahats?z eden ba??rsa??n çok pi?ip lastik gibi olmas?yd?. Daha önce ba?ka bir yerde yemedi?im için, kar??la?t?rma yapam?yorum.

S?ra geldi perde pilav?na; nerede görürsem göreyim kesin sipari? veririm. Bunu bir çok yerde yedi?im için çok net bir kar??la?t?rma yap?yorum; pek olmam??. Asl?nda iç pilav? çok lezzetli, evde yap?lm?? gibi. Ancak normalde perde pilav?n?n kabu?u açma hamurdan yap?l?r. Ancak burada yufkadan yapm??lar. Gerçi daha hafif ve yenebilir ancak usulü di?er türlü.

A?ç? taba?? diye bahsetti?imde, so?uk zeytinya?l?lar k?sm?ndan be?endiklerinizi meze gibi bir tabak içinde toplayabiliyorsunuz. Biz sar?msakl? fasulye, zeytinya?l? paz?, lor dolmas? ve falafeli seçtik. Sar?msakl? fasulyesi inan?lmazd?, gerisi için ayn? ?eyi söyleyemeyece?im.

Söylemeyi az daha unutuyordum, içmek için dut ?erbeti söyledik. Karadut en sevdi?im meyvelerdendir, ve bu ?erbet inan?lmaz güzeldi. Bence s?caktan bunal?p s?rf serinlemek için, ?erbetini içmeye gidin.

Tatl? çe?itlerinin oldu?u bir büfe daha vard?. Ancak bunca yemekten sonra sadece kiremitte pi?irilmi? balkaba?? tatl?s?ndan tadabildik. Sonuç gerçekten bizi çok ama çok mutlu etti. Eminim di?er çe?itlerini denemek için bir çok kez daha gidece?iz.