Çikolata Ganaj

Pek çok sevdi?im bir arkada??m?n sipari?i üzerine, babas?n?n 60. Ya? do?um günü için pasta haz?rlarken fark ettim ki herkesin pasta kaplamak için iyi bir ganaj tarifine ihtiyac? var.

Asl?nda özünde biraz kuvertür çikolata biraz krema gibi görünse de bitter, sütlü ya da yar? tatl? çikolatalara göre de?i?en bu oran önemli. Dü?ündüm ki haz?r bir tane yap?l?rken sizinle de payla?ay?m 🙂

Bitter çikolata için;

 • 200 gr krema
 • 350 gr kuvertür çikolata
 • 1 tutam tuz

Yar?-Tatl? çikolata için;

 • 175 gr krema
 • 170 gr kuvertür çikolata
 • 1 tutam tuz

Sütlü çikolata için;

 • 200 gr krema
 • 400 gr kuvertür çikolata
 • 1 tutam tuz

Beyaz çikolata için;

 • 227 gr krema
 • 85 gr kuvertür çikolata
 • 1 tutam tuz

 

Bu oranlar?n de?i?mesinin nedeni içerdikleri ya? oranlar?ndan kaynaklan?yor. Ne kadar az ya? içerirse oran birbirine daha çok yakla??yor. Ganaj genellikle kek, pasta kaplamada ya da muffinlere dolgu malzemesi olarak kullan?yor. Hangi çe?it çikolata kullan?rsan?z kullan?n, yöntem de?i?miyor.

Çikolata yapmak, ya da çikolata ile çal??mak genelde u?ra??l?d?r. Do?ru s?cakl??? elde etmelisiniz, belli bir zaman içinde ayn? s?cakl?kta tutup, uygun ko?ullarda saklamal?s?n?z. Ancak ganaj bunlar?n tam tersi 🙂

Uygun sos tenceremize kremam?z? ve bir tutam tuzumuzu at?p, k?s?k ate?te oca??n üzerine koyal?m. K?s?k olmas?n?n tek sebebi, bir anca kaynay?p, dibini tutturmamak.

Krema bir yandan ?s?n?rken siz kuvertür çikolatalar?n?z? olabildi?ince minik parçalar olacak ?ekilde k?r?p, cam bir kab?n içine alal?m.

Ne zaman kremam?z foto?raftaki gibi fokurdamaya ba?layacak, o anda ate?in üzerinden al?p, do?ruca çikolatalar?m?z?n üzerine boca edelim. S?ra geldi sab?rla kar??t?rmakta. Bence kasenin etraf?n? tamamen temizleyip, dibe yap??anlar? kolayl?kla kar???ma ekleyebilmek için silgi spatula kullanmak önemli.

Gördü?ünüz gibi gittikçe çikolatan?n rengi biraz aç?l?p, kremams? bir k?vam almaya ba?lad?.

E?er hemen kullanacaksan?z, so?uyan kekinizin üzerine, ?l?nm?? olan ganaj?n?z? yayabilirsiniz. Yok ben hemen kullanmayaca??m diyorsan?z da benim gibi streç filmi yüzeyine yap??acak ?ekilde kapat?p, buzdolab?nda 1 hafta süre ile tutabilirsiniz. Buzdolab?nda kald?kça kat?la?t???n? göreceksiniz. Kullanmadan önce oda s?cakl???na gelmesi yeterli olacakt?r.

Benim için s?ra çikolata parçal?, vi?neli ve kahveli kekimi süslemeye geldi; ?eker hamuru ile üzerini süsleyip, sahibine teslim etmem gerekiyor. Kekin tarifini mi merak ettiniz?? Eh onu sipari?im bitince sizin için daha sonra yay?nlamak üzere haz?rl?yor olaca??m. 🙂