Cheddar Peynirli Biscuit/Ekmek

Adrianna Adarme’nin tarifinden uyarlanm??t?r.

Bal?k restoran? ‘Red Lobster’ a gidenler bu ekme?i iyi bilirler. Ancak gene ülkemizde de fast food zincirlerinden tavuk ürünleri sat??? yapanlar?n da menülerinde yer alan bir ekmek türüdür biscuit. Ne yaz?k ki Türkçesi olmad??? için farkl? bir ?ekilde adland?ram?yorum.

Amerika’da bu ekmek türünü yapabilmek için marketlerde ‘Biscuit Mix’ ad? alt?nda sat?lan, haz?r kar???m ürünü ile bir çok tarifi kolayca yapabilirdim. Ancak burada ne yaz?k ki yok, ve bir çok denemeye ra?men tarif pek istedi?imiz gibi olmad?; ta ki bugün verece?im tarife dek.. 🙂

 • 256 gr un
 • 1 yemek ka???? kabartma tozu
 • 1 + ½ çay ka???? karbonat
 • 1 çay ka???? tuz
 • 170 gr tereya??
 • 1 büyük yumurta
 • 5 yemek ka???? do?ranm?? frenk so?an?
 • 115 gr cheddar peyniri
 • 125 ml kefir / buttermilk

Üzeri için;

 • 1 yumurta
 • 1 yemek ka???? kefir

Bu tarifin için en önemli ipucu, tüm ürünlerin so?uk olmas? ve kar??t?rma an?ndan f?r?na girene kadar da hep so?uk kalmas?n? sa?lamak. Tüm malzemeler so?uk olursa, özellikle tereya??, s?cak f?r?na giren ekmekler bir anda kabar?r ve ‘k?y?r k?y?r’ olmas?n? sa?lar.

?lk olarak geni? bir kar??t?rma kab?nda tüm kuru malzemelerimizi kar??t?ral?m; un, kabartma tozu, karbonat ve tuz. Bu kar???ma so?uk tereya??n?n hepsini rendeleyerek ekleyelim ve hemen, ?s?nmas?na izin vermeden buzdolab?na hatta hava bugünlerdeki gibi çok s?caksa buzlu?a kald?ral?m.

Ba?ka bir kar??t?rma kab?nda ise kefir ve yumurtam?z?, homojen bir k?vam elde edene kadar ç?rpal?m. Haz?r ellerimiz yumurtaya bulanm??ken, üzerine sürmek için olan az yumurta ve kefir kar???m?n? da ç?rp?p, her iki kaseyi de buzdolab?na kald?ral?m.

Buzdolab?nda ya da buzlukta di?er kaseyi haz?rlayana kadar tuttu?umuz unlu kar???m? ç?kar?p, ellerimizle tereya??n? unlu kar???ma yedirmeye ba?layal?m. Ellerimizin ?s?s?n?n tereya??n? eritmesine izin vermemeliyiz; dolay?s? ile çok h?zl? olmam?z gerekiyor. Ben eldiven kulland?m bu a?amada; hem biraz daha az kirlenmi? hem de el ?s?s?n? bir nebze olsun azaltmak için. Tereya??n?n tamamen yok olmas? için u?ra?maya gerek yok; büyüklükleri bezelye taneleri gibi olsun yeter.

Bu noktada gene rendeledi?imiz cheddar peynirlerimizi ve incecik do?rad???m?z frenk so?anlar?n? ekleyip, kar??t?ral?m. Ben sar? cheddar peyniri kulland?m çünkü pi?tiklerinde, erimi? hallerini belirgin olarak görmeyi seviyorum. Ancak sizin elinizde beyaz cheddar varsa veya onu bulabiliyorsan?z, fark etmeyecektir.

Art?k kuru ve ?slak malzemelerimizi kar??t?rabiliriz; yumurta – kefir kar???m?m?z? tek bir seferde unlu tereya?l? kar???ma ekleyelim. Ve gene ellerimizde hamur k?vam? elde edene kadar –gene çok ?s?tmamaya dikkat edelim- yo?ural?m. Bakt?n?z hamur biraz yap?? yap?? olmaya ba?lad? eriyen tereya?? yüzünden, 10 dakikal???na buzdolab?na koyman?z yeterli olacakt?r.

Hamurumuzu kesece?imiz yüzeyi unlayarak kar???m? tezgaha alal?m. Üzerine bast?rarak yüksekli?i 2 cm kadar olana kadar açal?m. Daha sonra çap? 5 cm olan bir çember bask? ile hamurlar?m?za ?ekil verelim. Hamurun tamam?n? kullanana kadar tekrar yo?urup, tekrar aç?p kal?b? basal?m. Yakla??k 12 – 15 adet hamur bezesi elde etmeni gerekir.

Elde etti?imiz hamur bezelerini, ezmeden ya da yuvarlamadan, kal?ptan ç?kt??? gibi ya?l? ka??t serdi?imiz tepsimize aral?klarla dizelim. Bakt???n?z gene gev?emeye ba?lad? hamurlar, bir 5 dakika daha buzdolab?nda dinlendirebilirsiniz. F?r?na koymadan hemen önce, buzdolab?nda tuttu?umuz son kasemizdeki yumurta ve kefir kar???m?n? üzerine sürelim.

Önceden ?s?t?lm?? olan 200 derecelik f?r?nda, yakla??k 12-15 dakika sonunda üzeri k?zar?p, içleri pi?ene kadar tutal?m. Bu ekmek çe?idini s?cak ya da ?l?k servis etmenizi tavsiye ederim. 🙂