Ev Yap?m? Ketçap

Her ?eyin do?al?n? yapmak moda oldu; ancak ben her zaman annemden gördü?üm kadar?yla böyle yap?lmas?n? ö?rendim. Daha küçücüktüm annem arkada?lar?n? a??rlayacakken, geni? bir cam kasede mayonez ç?rpard?; dün gibi hat?rlar?m! Art?k evimize bir bebek geldi?i için, -ve pek tabii ben emzirdi?im için- daha da dikkat eder olduk. Mayonez sevmeyen bir aile olarak, size ketçap ? haz?rlamak istedim. Ama mayonez tarifini de ileride pek tabii verece?im.

Devam?n? oku»

Pancar Tur?usu

Tezgahlarda k?pk?rm?z? hatta bordo pancarlardan sa?l?k f??k?r?yor. Alg?da seçicilik mi yoksa dönemsel sebze reklamlar? m?d?r nedir, kar??ma faydalar? ç?k?p duruyor. ??in kötü taraf? ise vakumlu po?etlerde de tur?u halini görmeye ba?lad?m. Annemin mis gibi tarifini, sizin için bu sene ben uyarlad?m. O kadar basit ve o kadar sa?l?kl? ki lütfen evinizde yap?n?z. 🙂

Devam?n? oku»

F?r?nlanm?? Sar?msakl? ve Sa?l?kl? Sezar Sosu

?sim bulabilmek için yap?m?ndan daha çok u?ra?t???m bir tarif daha 🙂 Sezar sos deyip geçmeden, dikkatinizi çekebilmem önemli zira! Sezar sos genel olarak yumurta + bol ya? yani mayonez taban?ndan olu?turulmu?, bol peynirli, a??r ve pi?memi? bir sos. Dolay?s? ile beslenmesine dikkat etmek durumunda olanlar?n tercih etti?i bir sos olam?yor. Art?k daha lezzetli ve daha sa?l?kl? hali ile içiniz rahat olabilir.

Devam?n? oku»

Çikolata Ganaj

Pek çok sevdi?im bir arkada??m?n sipari?i üzerine, babas?n?n 60. Ya? do?um günü için pasta haz?rlarken fark ettim ki herkesin pasta kaplamak için iyi bir ganaj tarifine ihtiyac? var.

Asl?nda özünde biraz kuvertür çikolata biraz krema gibi görünse de bitter, sütlü ya da yar? tatl? çikolatalara göre de?i?en bu oran önemli. Dü?ündüm ki haz?r bir tane yap?l?rken sizinle de payla?ay?m 🙂

Devam?n? oku»

Ev Yap?m? Kolay Çikolata

Art?k bu da oldu! Nutella’dan sonra evde çikolatada yapmaya ba?layaca??z 🙂  Ancak benim okulda ö?rendi?im zor yollardan de?il; inanamayaca??n?z kadar kolay bir yöntem ve krem peynirinin kaplar?ndan olu?an bir malzeme listesi ile. Okulda çikolatay? uygun s?cakl?k derecesine getirmek için çok titiz çal???r, bir ?s?t?r bir so?utur sonra tekrar ?s?t?rd?k. Buna ‘temper’ diyorlar. Ancak k?sa sürede tüketebilece?iniz, ve plastik kaplarla yapabilece?imiz bu yöntemi size rahatl?kla önerebiliyorum.

A?a??da s?ralam?? oldu?um malzemeler tamamen opsiyonel; amac?m?z her tarifi daha da kolayla?t?rmaksa evinizde ne varsa rahatl?kla onu kullanabilirsiniz. Hadi art?k favori çikolatalar?m?z? olu?tural?m 🙂

Devam?n? oku»

Ev Yap?m? Nutella

The Kitchn'?n tarifinden uyarlanm??t?r.

Ekmek tarifim kadar, içinde yer alan ‘Ev Yap?m? Nutella’ cümlesi de çok ilgi çekti. ?steklere, gelen e-postalara dayanamay?p çok vakit geçmeden payla??p, sizi mutlu etmek istedim. Ben her ne kadar ?eker ve haz?r g?dalar? sevmesem de, bir türlü Nutella sevdamdan vazgeçemedim. E?im, beni seneler önce daha da mutlu edebilmek için, pahal? hediyeler yerine Nutella alarak bunu ba?arabilece?ini ö?renmi?ti. Hatta mutfa??mda, eskiden içi dolu olan ?imdi i?e dekoratif amaçl? kulland???m 5 kg’l?k kutumu hala saklar?m 🙂

Devam?n? oku»

Portakal Kabu?u ?ekerlemesi

 

Dün ‘Bu ne?’ –Yeni 1 Tarif’s post on Vine– diyenler; i?te tarif..

Ailemin hamarat kad?nlar?ndan bahsetmi?tim de?il mi? ??te bu tarif Bahar Pilav? tarifinin yarat?c?s?ndan geliyor 🙂 Asl?nda size bugün için ba?ka bir tarif haz?rlam??t?m ancak annem dün ak?am üstü i?leri bitmi? ve rahatlam?? bir vaziyetteyken ellinde benim için günlerdir biriktirdi?i portakal kabuklar? –evet, benim annem bir tane!- ve tarif ile ç?ka geldi; iyi de etti bakmay?n 🙂 Onu k?rmad?m, apar topar eve dönüp tarifi denedim, foto?raflad?m ve denemeniz için sizinle payla??yorum.

Devam?n? oku»

Kumkuat (Kumquat) ?ekerlemesi

 

Ba?l??? görünce bir çok ki?i bu da neyin nesi diyecek, belki de beni yan?lt?p ço?u ki?i ‘ah ben de bununla ne yapabilirim diye dü?ünüyordum’ diyecek.. Her iki ihtimalde de size Kumquat meyvesini anlatmak istiyorum. Kumquat 2 ila 4 metre aras?nda olan bir narenciye a?ac?n?n meyvesi. Aslen Güney Asya ülkelerine ait, ancak buralarda da bilen, ticari olarak piyasaya sunan ya da sadece dekoratif amaçl? evlerinde yeti?tirenler var.

Bizim evin yak?nlar?nda ‘sosyete manav?’ olarak adland?rd???m?z tezgahlarda pahal? denebilecek kadar uçuk rakamlara sat?l?yor. Her yerde göremesem de gözüme çarpan tezgahlar var. Küçük bir gökdelen say?labilecek bir bina da oturuyoruz, ve sevgili kom?um buna inat balkonunda/teras?nda küçük bir orman olu?turdu. Ve oradan toplad?klar?ndan bir ?eyler yapmaya karar verdim.

Devam?n? oku»

Pesto Sosu

Heidi Swanson’?n tarifinden uyarlanm??t?r. – 101 cookbooks

Taze fesle?enin iyisini, parla??n? bence bulmak pek kolay de?il. Evet her markette, her kö?edeki manavda görmeye ba?lad?k ama sanki daha yeni topraktan ç?km?? gibi duran? bulmak zor. Hele bir de minik yaprakl?klar? bulabildiysem hemen al?p, pesto sos yap?yorum. Böylece hem uzun ömürlü oluyor, hem de muhte?em bir sos elde ediyorum.

Bir kaç yaz?mda pesto sosu kulland?m, ancak tarifini vermek bugün mümkün oldu! Kitaplarda, bloglarda bir sürü ‘Pesto Sosu’ tarifi bulacaks?n?z, ancak ben blender’a at?p, tüm malzemeleri ekleyip yap?lanlar? be?enmiyorum. Elbet i?e yar?yorlar ve fesle?enli bir sos elde ediyorsunuz, ancak kendinizi upuzun bir sürede b?ça??n?z ya da yar?m ay b?ça??n?z –mezzaluna- ile k?y?lm??a hiçbirinin tad? benzemiyor. O nedenle en çok sevdi?im bu tarifi size vermek istedim.

Devam?n? oku»

Klasik Tereya?l? Krema – Buttercream

Birçok tarifi yapmak hem e?lenceli hem de kolay de?il mi? Daha önce de bahsetmi?tim bir tarif ile herkes farkl? bir yemek ç?kar?r diye. Tatl? tariflerinde bu pek mümkün de?il tat aç?s?ndan ama süsleme ile o kadar de?i?ik lezzetler yaratabilirsiniz ki e?iniz dostunuz çevreniz hayran kalabilir..

En temel süsleme ve/veya dolgu olarak kullan?lan krema budur san?r?m. Çünkü bu baz tarifin içine ister f?st?k ezmesi kat?n ister limon ya??, kakao ya da ister çe?itli meyve tozlar? ekleyin,  heryerde kullanabilece?iniz lezzetli ve çok kolay bir tarif elde etmi? oluyorsunuz. Ben en çok makaron dolgusu olarak ve cupcake süslemek için kullan?yorum. ?çeri?i ve kullan?m alan? sizin hayal gücünüze kalm??.

Devam?n? oku»