Ball? ve Kuru Kay?s?l? Granola Çubuklar?

Kristen Rosenau’nun tarifinden uyarlanm??t?r.

1 hafta ara verdikten sonra, tekrar tariflerimize devam ediyoruz. 🙂 Verdi?im ara boyunca ne yaz?k ki gelsin mezeler gitsin k?zartmalar ?eklinde ya?ad???m için art?k kendime bir çeki düzen vermem gerekiyor. Büyüyen midemi doyurmak için de sa?l?kl? at??t?rmal?klar? evime tekrar sokmam gerekiyordu. Ancak bunu süpermarkete gidip, haz?r paketinde olanlar? almak yerine, kendi sevdi?im lezzetleri birle?tirerek yapar?m! A?a??da verdi?im kuruyemi?, ve kurutulmu? meyveleri ayn? ölçüler olmak kaidesi ile kendi sevdiklerinizle rahatl?kla de?i?tirebilirsiniz. 🙂

Devam?n? oku»

?ncir Reçeli

?ncirin son günleri ya?an?rken, onu tüm lezzeti ile k?? ay? boyunca da yemeye devam edebilmek isteyenlere duyurulur.. 🙂 Çok kolay ve az?c?k malzeme ile yap?lan reçellerimize bir yenisini daha ekleyeyim dedim.

Bu yaz?n modas? Yunanistan gezilerinden birinde can?m P bana ‘My Greek Cooker Book’ ad? alt?nda ?irin mi ?irin bir kitap getirmi?. ?ans bu ya kitab? açar açmaz kar??ma ilk ç?kan tarif ?ncir Reçeli oldu; eh bana da biraz ekle biraz ç?kar yaparak uygulamak kald?.

Devam?n? oku»

Cheddar Peynirli Biscuit/Ekmek

Adrianna Adarme’nin tarifinden uyarlanm??t?r.

Bal?k restoran? ‘Red Lobster’ a gidenler bu ekme?i iyi bilirler. Ancak gene ülkemizde de fast food zincirlerinden tavuk ürünleri sat??? yapanlar?n da menülerinde yer alan bir ekmek türüdür biscuit. Ne yaz?k ki Türkçesi olmad??? için farkl? bir ?ekilde adland?ram?yorum.

Amerika’da bu ekmek türünü yapabilmek için marketlerde ‘Biscuit Mix’ ad? alt?nda sat?lan, haz?r kar???m ürünü ile bir çok tarifi kolayca yapabilirdim. Ancak burada ne yaz?k ki yok, ve bir çok denemeye ra?men tarif pek istedi?imiz gibi olmad?; ta ki bugün verece?im tarife dek.. 🙂

Devam?n? oku»

F?r?nlanm?? Sar?msakl? ve Sa?l?kl? Sezar Sosu

?sim bulabilmek için yap?m?ndan daha çok u?ra?t???m bir tarif daha 🙂 Sezar sos deyip geçmeden, dikkatinizi çekebilmem önemli zira! Sezar sos genel olarak yumurta + bol ya? yani mayonez taban?ndan olu?turulmu?, bol peynirli, a??r ve pi?memi? bir sos. Dolay?s? ile beslenmesine dikkat etmek durumunda olanlar?n tercih etti?i bir sos olam?yor. Art?k daha lezzetli ve daha sa?l?kl? hali ile içiniz rahat olabilir.

Devam?n? oku»

Salatal?k Limonatas?

 

Evimizde kola, haz?r me?rubat ve türevleri bulunmuyor; evet misafirimiz illa ki isterse onlara servis etmek için al?r?z, ancak ne ben ne de e?im su ve mineralli su d???nda haz?r ürünleri hiç sevmiyor ve aram?yoruz. Yaz geldi?inde serinlemek için alternatif olarak ya demirhindi ?erbeti gibi çe?itli ?erbetler ya da limonata çe?itleri haz?rl?yorum.

S?k? (!) ve sa?l?kl? beslenme dönemimize uygun ?ekersiz, ancak C vitamini deposu olup, vücudumuz için yararl? olan elektrolitler içeren bu besleyici tarifi yap?p, sizinle payla?mak istedim. 🙂

Devam?n? oku»

Çikolata Ganaj

Pek çok sevdi?im bir arkada??m?n sipari?i üzerine, babas?n?n 60. Ya? do?um günü için pasta haz?rlarken fark ettim ki herkesin pasta kaplamak için iyi bir ganaj tarifine ihtiyac? var.

Asl?nda özünde biraz kuvertür çikolata biraz krema gibi görünse de bitter, sütlü ya da yar? tatl? çikolatalara göre de?i?en bu oran önemli. Dü?ündüm ki haz?r bir tane yap?l?rken sizinle de payla?ay?m 🙂

Devam?n? oku»

Ay Çekirdekli Ekmek

Kathleen King’in tarifinden uyarlanm??t?r.

Gelmi? geçmi? en kolay ekmek tarifi oldu?unu iddia edebilirim. ?lk tarifi bulup, biraz ekleyip biraz ç?kar?nca, formülün tutsa da ama olup olmayaca??ndan pek emin olmad?m. Ancak ne zaman kabar?p, mutfa?? mis gibi bir koku sard???nda rahatlad?m. 5 dakikada haz?rlay?p, herkes sabah daha uyurken pi?irebilece?iniz süper bir tarif. 🙂

Devam?n? oku»

Ev yap?m? Mascarpone Peyniri

 

Bu hafta sonumuz hem çok keyifli hem de benim için biraz stresli geçti. ‘Hem bahar hatta yaz geldi tad?n? ç?karal?m, eve hiç girmeyelim’ havas?ndayken biz, bir yandan i?ler beni bekler, bir yandan da yeni1tarif.com çöker. Sitenin alt yap? sorunu giderme çal??malar? sürerken, do?ruyu söylemek gerekirse ben uyuyamad?m! E?im her ne kadar ‘en kötü ne olabilir ki; içini rahat tut’ diyor olduysa da, uçup giden bütün foto?raflar, bütün yaz?lar, hatta belki tema düzeni beni huzursuz etmeye yetti.

Pazar günü bile çal??an bir ekip –san?r?m en iyisi!- yo?un bir çal??ma sürecinin sonunda, eski haline getiriverdiler. Ben de bunun rahatlamas? ile, bir kutlama amac? ile Mascarpone peyniri yapt?m. Peynir yapman?n nesi mi kutlama, onu da Per?embe günü göreceksiniz 🙂 

Devam?n? oku»

Sütlü Örgü Ekmek

Dün ko?u?turmam çok olmas?na ra?men, bu biraz zahmetli tarifi yap?p, foto?raflay?p sizler için yay?nlamaya karar verdim. Benden neredeyse ilk kez zahmetli sözcü?ünü duymu? olabilirsiniz; benim için di?er ekmek tarifleri kadar e?lenceli olaca??n? san?rken, hamurun ‘eyvah kabarmayacak’ endi?esi ile ba?ka bir tarif haz?rlamaya koyulmu?tum. Ancak nazl? hamurum, mutfa??m?n ?s?s?n? be?enmemi? olacak ki, 20 dakika gecikmeli olarak kabarmay? seçti; hal böyle olunca di?er tarifi ask?ya ald?m. Umar?m sizin için her ?ey daha kolay olur 🙂

Devam?n? oku»

Ev Yap?m? Kolay Çikolata

Art?k bu da oldu! Nutella’dan sonra evde çikolatada yapmaya ba?layaca??z 🙂  Ancak benim okulda ö?rendi?im zor yollardan de?il; inanamayaca??n?z kadar kolay bir yöntem ve krem peynirinin kaplar?ndan olu?an bir malzeme listesi ile. Okulda çikolatay? uygun s?cakl?k derecesine getirmek için çok titiz çal???r, bir ?s?t?r bir so?utur sonra tekrar ?s?t?rd?k. Buna ‘temper’ diyorlar. Ancak k?sa sürede tüketebilece?iniz, ve plastik kaplarla yapabilece?imiz bu yöntemi size rahatl?kla önerebiliyorum.

A?a??da s?ralam?? oldu?um malzemeler tamamen opsiyonel; amac?m?z her tarifi daha da kolayla?t?rmaksa evinizde ne varsa rahatl?kla onu kullanabilirsiniz. Hadi art?k favori çikolatalar?m?z? olu?tural?m 🙂

Devam?n? oku»